Publikation

Åtgärdsprogram för barbastell

(Barbastella barbastellus)
Barbastell dricker vatten.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet startade år 2015 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket. 

Alla fladdermöss i Sverige är insektsätare och beroende av god tillgång på nattaktiva insekter. Barbastell (Barbastella barbastellus) är speciellt inriktad på att ta fjärilar, framför allt småfjärilar, men tar även andra smådjursgrupper, som tvåvingar och spindlar. Arten förekommer framför allt i trädbärande betesmarker och våtmarker, och i kantzoner mellan skog och odlingsmark. I vissa delar av utbredningsområdet, kan barbastellen betraktas som en typisk betesmarksart. Där påträffas barbastellen i fuktiga och örtrika betesmarker, ofta i byar med ålderdomlig struktur. Den födosöker i öppna eller halvöppna miljöer, t.ex. i glesa skogar, skogskanter eller i parker med enstaka träd. Om förekomsten av insektsrika biotoper som fuktiga äldre skogar och betesmarker blir alltför glest förekommande minskar barbastellens resurstillgång. Omvandling av skogar till stora hyggen och likåldriga ungskogar, dränering av skogsmark, igenplantering av betesmarker, minskad lövrikedom, försämrad brynkvalitet är exempel på åtgärder som påverkar habitatkvaliteten negativt. Föreslagna åtgärderna inriktas huvudsakligen på att sköta och återskapa värdefulla livsmiljöer, med bevarade åldrande lövträdsbestånd med hög biologisk mångfald. 

För aktuell hotstatus och utbredning se

SLU Artdatabanken (artfakta.se)

Den senaste programredovisningen för 2015–2019 finns publicerad här: 

Redovisning barbastell 2015–2019 (pdf)

En uppdaterad åtgärdstabell för 2024–2028 finns publicerad här.

Uppdaterad åtgärdstabell för barbastell 2024–2028 (pdf)

Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6532-4
Utgiven
‎2‎/‎28‎/‎2015
Sidor
48
Författare
Ingemar Ahlén
Omslag publikation.