Utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot avfallsbrottslighet

Granskad: ‎den ‎1‎ ‎mars‎ ‎2024

Regeringen har givit Naturvårdsverket och nio andra myndigheter i uppdrag att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot avfallsbrottslighet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2026.

Naturvårdsverket ska samordna uppdraget som också givits till Kustbevakningen, Polismyndigheten, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skåne och Västra Götalands län.

Uppdraget baseras på den skrivelse med lägesbild och åtgärdsförslag för att motverka avfallsbrott som Naturvårdsverket och de nio andra myndigheter lämnade till regeringen den 7 mars 2022. I skrivelsen beskrev myndigheternas bristerna i samverkan kring avfallsbrott. En djupare samverkan skulle ge ökade möjligheter för berörda myndigheter att dela information och genomföra gemensamma kontroller.

I uppdraget ska myndigheterna

  • fortsätta att utveckla den samverkan som har påbörjats och ta initiativ till samverkan med andra myndigheter som eventuellt är berörda
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag för att underlätta samverkan, förtydliga eller ändra ansvarsfördelning eller underlätta ett strukturerat informationsutbyte mellan berörda myndigheter inklusive kommunala tillsynsmyndigheter
  • identifiera eventuella behov av ytterligare förebyggande och andra åtgärder mot illegal avfallshantering som inte tillgodoses genom pågående utredningar eller uppdrag.

Uppdrag att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot avfallsbrottslighet (pdf 3 MB)

Redovisning

Naturvårdsverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 1 mars 2026. Viktiga insatser och resultat samt planerade åtgärder för efterföljande år ska delredovisas den 1 mars 2023, 2024 och 2025.

Delredovisning 2024

Kontakt

Erik Stigell, projektledare
erik.stigell@naturvardsverket.se