Skydda värdefulla statliga fjällnaturskogar

Naturvårdsverket ska arbeta för att värdefulla skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog, på fastigheter som ägs av Statens fastighetsverk och Sveaskog AB, får ett långsiktigt formellt skydd.

I uppdraget ingår att avgränsa de områden som ska få ett formellt skydd så att deras naturvärden bevaras och de kan förvaltas långsiktigt, samt även i övrigt får ändamålsenliga gränser. Uppdraget ska ske efter samråd med Statens Fastighetsverk och Sveaskog AB.

Enligt utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) finns det ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog drygt 140 000 hektar värdefulla skogar på produktiv statligt ägd skogsmark. Av dessa ägs cirka 91 000 hektar av Statens fastighetsverk och cirka 49 000 hektar av Sveaskog AB. Det är viktigt att staten, via sitt skogsägande, agerar som föregångare för ett hållbart skogsbruk och gör de nödvändiga åtaganden som bedöms vara relevanta för att hållbart nyttja skogen och bevara biologisk mångfald och andra värdefulla ekosystemtjänster.

Staten bör till exempel vara en föregångare för att ha hög trovärdighet i arbetet med formellt skydd av skog. Skyddsvärda statliga skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog bör därför få områdesskydd så snart det är möjligt. Det är därför rimligt att staten skyddar dessa värdefulla skogar som är statligt ägda genom Statens fastighetsverk och Sveaskog AB.

Redovisning

Naturvårdsverket ska i sin årliga redovisning av arbetet med naturvård och biologisk mångfald redovisa hur arbetet med uppdraget har genomförts.

Kontakt

Många regeringsuppdrag om skog

Naturvårdsverket fick under 2022 ett stort antal uppdrag från regeringen som handlar om skog. Regeringsuppdragen är utfallet av den skogsutredning som genomfördes 2019 och som sedan resulterade i en skogsproposition. Flera av uppdragen genomför Naturvårdsverket i samverkan med Skogsstyrelsen.