Publikation

Grönplanera!

En vägledning om att ta fram en grönplan
Ligger i gräset och grönplanerar. Foto: Johner.

Om rapporten

Vårt samhälle står inför stora utmaningar kopplade till klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och leverans av ekosystemtjänster, urbanisering, försämrad och ojämlik folkhälsa. Grönstrukturens mark- och vattenområden är mångfunktionella och har stor potential att bidra till att hantera flera av dessa samhällsutmaningar samtidigt.

Genom grönplanering kan grönstrukturens värden och potential utvecklas. I arbetet med grönplanering är grönplanen ett effektivt verktyg. Den är både ett kunskapsunderlag och ett strategiskt dokument som beskriver hur kommunen i dialog med andra aktörer kan ta tillvara grönstrukturens värden och hur de kan integreras i planering, byggande och förvaltning.

Vägledningens syfte är att stödja och underlätta kommunernas arbete med grönplanering och att ta fram en grönplan. Den vänder sig till dig som ska arbeta med att ta fram en grönplan som ett strategiskt dokument för planering, byggande och förvaltning. Här presenteras förslag till process med konkreta arbetsmoment, arbetssätt och ställningstaganden kopplande till framtagandet av handlingen.

Vägledningen har tagits fram gemensamt av Naturvårdsverket och Boverket som en samverkansåtgärd inom Rådet för hållbara städer. Arbetethar genomförts i bred samverkan med flera myndigheter, länsstyrelserna och referenskommuner från hela landet. Vägledningen bygger till stora delar på kommunernas samlade erfarenheter, behov och önskemål.

Denna publikation utgör en fördjupning av Boverkets och Naturvårdsverkets samlade vägledning om grönplanering, ”Grönplanera! En vägledning om kommunal grönplanering”

Läs mer om vägledning för grönplanering

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7025-0
Utgiven
‎1‎/‎25‎/‎2022
Sidor
101
Omslag Grönplanera!