Publikation

Kemisk återvinning av plast

Teknik, flöden och miljöaspekter
Plastsäckar fulla med plast.

Om publikationen

Sveriges långsiktiga klimatmål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll senast år 2045. Plast står för över hälften av de fossila utsläppen från avfallsförbränning. För att nå de fastställda klimatmålen behöver den jungfruliga fossila plasten ersättas med material med lägre klimatpåverkan, och materialåtervinningen av plast behöver öka. Det finns flertalet hinder för omställningensom måste överkommas för att detta ska bli verklighet till 2045. Det handlar bland annat om efterfrågan på återvunnen och biobaserad plastråvara. Men också om tillgången på återvunnen råvara.

För att öka förståelsen för vilka plasttyper som passar för olika metoder av kemisk återvinning, vilka olika metoder som är troligt att de blir kommersiellt gångbara och hur olika metoder eventuellt kommer konkurrera med varandra har denna rapport tagits fram. Rapporten belyser även vilken miljö- och klimateffekt som olika metoder för kemisk återvinning kan erhålla, samt relationen till mekanisk återvinning.

ISBN
978-91-620-6990-2
Utgiven
‎6‎/‎15‎/‎2021
Sidor
117
Författare
Henric Lassesson, m.fl