Publikation

Kartläggning av styrmedel som främjar omvandling av trafikleder i städer

Trafikled i Stockholm

Om publikationen

Utsläppen från bil- och lastbilstrafiken i våra städer och tätorter behöver minska för att transportsektorns klimatmål ska nås. En åtgärd som kan bidra till detta är att befintliga bilkörfält och bilparkeringsplatser görs om för att ge plats till mindre energiintensiva färdsätt som cykel, gång och kollektivtrafik.

Ramboll Management Consulting har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en kartläggning av styrmedel som främjar omvandling av befintliga trafikleder i städer och tätorter. Syftet är att identifiera eventuella problem med dagens system och bidra till utformningen av relevanta statliga styrmedel. Studien baseras på litteraturstudier samt enkät- och intervjustudie bland större svenska kommuner.

Studien visar bland annat att kommunala tjänstemän som arbetar med strategisk planering generellt har en positiv syn på möjligheterna att omvandla ohållbara trafikleder. Det framkommer också att kommunernas möjligheter begränsas av en rad utmaningar, som målkonflikter, rådighetsfrågor, brist på medfinansiering, politisk motvillighet och allmänhetens syn på den här typen av åtgärder.

ISBN
978-91-620-6978-0
Utgiven
‎5‎/‎4‎/‎2021
Sidor
60
Författare
Erica Iseborn, Emilia Eldh, Ulrika Sävje, Emil Frodlund och Mira Larsson Vierth.
Omslag till 978-91-620-6978-0