Publikation

Kartläggning av plastflöden i byggsektorn

Råvara, produkter, avfall och nedskräpning
Staplade rör.

Om publikationen

Rapporten vänder sig till dig som söker mer kunskap om plastanvändning inom byggsektorn, och som vill veta mer om möjliga styrmedel för en mer hållbar plastanvändning inom byggsektorn.

Byggsektorn är idag den näst största enskilda användaren av plast efter förpackningssektorn. Drygt 150 000 ton plastavfall uppkommer inom byggsektorn varje år. Mindre än 1 procent av detta sorteras ut i rena plastfraktioner och materialåtervinns. Istället återfinns den största andelen plast i blandade, brännbara fraktioner som energiåtervinns. Detta är inte hållbart om vi ska nå våra klimatmål.

Ökad kunskap om vilka typer av produkter det handlar om, och vilka polymertyper som de består av är viktig för att kunna styra sektorn mot en mer hållbar plastanvändning. I denna rapport presenteras en kartläggning av inom vilka produktgrupper som den största plastanvändningen finns, och vilka typer av plastpolymerer som dessa består av. Uppkomsten av plastavfall beskrivs också.

Tillsammans med branschen har även hinder för hållbar plastanvändning, med fokus på klimatfrågan, identifierats. Ett antal styrmedelsförslag har presenterats och diskuterats med branschen. En bedömning av hur styrmedlen skulle kunna vara lämpliga för byggsektorn presenteras i rapporten.

Denna rapport är skriven av SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket. Projektet har bemannats med medarbetare från IVL och SCB och har haft en referensgrupp med bred representation från byggsektorn, materialtillverkare och avfallssektorn. Referensgruppen har gett information till projektet, genomfört en hindersanalys, värderat styrmedelsförslag, granskat data och även granskat denna rapport.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6973-5
Utgiven
‎3‎/‎15‎/‎2021
Sidor
107
Författare
Maria Ahlm, Nils Boberg, Julia Hytteborn, Jurate Miliute-Plepiene och Tobias Nielsen.
Omslagsbild