Publikation

Åtgärdsprogram för större ekbock

(Cerambyx cerdo)
Större ekbock (Cerambyx cerdo) på gammal ek i Halltorps hage, Öland, 2004-07-30.

Om publikationen

Större ekbock finns idag endast kvar på en lokal på Öland, men arten har tidigare förekommit i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Larverna utvecklas under barken och i veden av levande, solexponerade jättekar. Minskningen av artens livsmiljö och ett ökat avstånd mellan lokaler med lämpliga ekar är troliga huvudorsaker till artens tillbakagång. Igenväxning av ekdominerade betesmarker har sannolikt också bidragit.

I åtgärdsprogrammet föreslås ekinventeringar i Kalmar och Blekinge län. Eftersök av större ekbock bör utföras på de lokaler där individer sågs i slutet av 1960-talet. Ölandspopulationen ska övervakas och en metod för uppfödning på laboratorium tas fram. Genetiska undersökningar föreslås också. Ett långsiktigt mål är att arten återetableras i fyra tidigare förekomstområden i östra Småland och i Blekinge.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Uppdaterad åtgärdstabell för större ekbock, 2015 – 2019

Programmet har redovisats till Naturvårdsverket, som beslutat att förlänga programmet till och med 2019 med uppdatering av åtgärdstabellen.

Rapporten innehåller mål samt en kortfattad presentation av angelägna åtgärder under tiden 2015–2019 för att större ekbocks bevarandestatus i Sverige ska kunna förbättras.

Uppdaterad åtgärdstabell för större ekbock, 2015 – 2019 (pdf 310 kB)

ISBN
978-91-620-6313-9
Utgiven
‎11‎/‎30‎/‎2009
Sidor
36
Författare
Jonas Hedin
Omslag publikation