Publikation

Samlad kunskap från Hållbar Sanering

De kunskaper som tagits fram under 2003-2009 inom kunskapsprogrammet vill vi sprida till alla som arbetar med att avhjälpa föroreningsskador. Börja med att läsa den lättlästa broschyren ”Samlad kunskap från Hållbar sanering” som finns på denna sida, för att därefter gå vidare till de rapporter som tagits fram inom kunskapsprogrammet. Många av rapporterna är fortfarande aktuella även idag (2021), mer än tio år efter att programmet avslutats.

Alla rapporter från kunskapsprogrammet

Här har vi samlat resultatet av kunskapsprogrammet Hållbar Sanering – 56 publikationer varav 39 har myndigheterna som målgrupp. Plus en utvärdering av det genomförda programmet.

Bedömning av riskreduktion vid efterbehandling – fas 1 5540

Bedömning av riskreduktion vid efterbehandling - fas 2 5867

Biotillgänglighet som företeelse och vid riskbedömning av förorenade områden 5895

Datormodeller för föroreningsspridning - fas 1 5534

Datormodeller för föroreningsspridning - fas 2 5676

Exponeringsfaktorer vid riskbedömning – inventering av dataunderlag 5802

Funktions- och scenarioanalys – en metod att analysera risker i ett långtidsperspektiv 5814

Förbättrad riskbedömning av kvicksilverförorenade sediment 5629

Förbättrade miljöriskbedömningar 5538

Fördjupade riskbedömningar – erfarenheter av riktvärdesberäkningar och användning av ny kunskap 5592

Hälsoriskbedömning av exponering relaterad till dioxinförorenad mark 5929

Hälsoriskbedömning vid utredning av förorenade områden 5859

Laktester för riskbedömning av förorenade områden (huvudrapport och underlagsrapport 1a) 5535

Laktester för riskbedömning av förorenade områden (underlagsrapport 2a och 2b) 5557

Laktester för riskbedömning av förorenade områden (underlagsrapport 3) 5558

Metallers mobilitet i mark 5536

Metodik för miljöriskbedömning av förorenade områden 5928

Metodik för miljöriskbedömning på utvalda förorenade områden - Tillämpning 5983

Modeller för spridning av metaller från mark till vatten 5741

Modeller för transport och spridning av föroreningar - fas 1 5541

Modeller för transport och spridning av föroreningar - fas 2 5692

Osäkerhet i riskbedömning och beslutsprocess 5804

Probabilistisk riskbedömning – fas 1 5532

Probabilistisk riskbedömning – fas 2 5621

Riskbedömning av förorenade sediment – ekotoxikologiska metoder som underlag för beslut om hållbar sanering 5596

Strategi för miljöriskbedömning av förorenade sediment 5886

Rapport: Samlad kunskap från Hållbar sanering

Det finns i dag cirka 80 000 potentiellt förorenade områden. Sanering av förorenade områden är ofta kostsamma projekt. En undersökning inom branschen 2003 visade att det fanns behov av mer kunskap. Med det som utgångspunkt startade Hållbar Sanering. Myndigheter, forskare och företag fick bidrag för att ta fram mer kunskap om efterbehandling av förorenade områden. Totalt avsattes drygt 40 miljoner kronor. Förhoppningen är nu att resultaten från programmet ska kunna bidra till såväl kostnads- som miljöeffektivare efterbehandling av förorenade områden.

ISBN
978-91-620-5917-0
Utgiven
‎3‎/‎8‎/‎2009
Sidor
20