Rapportera missförhållanden inom vissa tillsynsområden

Naturvårdsverket är en av de behöriga myndigheter som enligt förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska ha externa rapporteringskanaler. Genom dessa tar vi emot, följer upp och lämnar återkoppling på rapporter om missförhållanden inom vissa av de områden som omfattas av vårt tillsynsansvar.

Externa rapporteringskanaler

I våra externa rapporteringskanaler kan du rapportera om missförhållanden som omfattas av både EU-lagstiftning och myndighetens tillsyn om du fått kännedom om dem i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Naturvårdsverket har ansvar för att ta emot rapporter om missförhållanden inom följande områden:

 • Producentansvar.
 • Gränsöverskridande avfallstransporter. Till exempel att en verksamhetsutövare avsiktligt klassar avfall fel för att slippa söka notifikation.
 • Återvinning av fartyg. Till exempel att en verksamhetsutövare planerar att skrota ett fartyg med EU-flagga i Asien.
 • Utsläppshandel.
 • Luftfartens globala styrmedel CORSIA.

Du kan använda Naturvårdsverkets externa rapporteringskanaler om följande förutsättningar är uppfyllda:

 1. Missförhållandet gäller något av de fem områdena producentansvar, gränsöverskridande avfallstransporter, fartygsåtervinning, utsläppshandel eller CORSIA.
 2. Du har fått informationen i ett arbetsrelaterat sammanhang.
 3. Din koppling till verksamhetsutövaren där missförhållandet finns är någon av följande. Du är
  • arbetstagare
  • arbetssökande
  • volontär
  • praktikant
  • du står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
  • du står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget
  • du har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Våra särskilda externa rapporteringskanaler finns för att möjliggöra en säker rapportering för just dessa personer och missförhållanden.

Rapporterna tas emot och handläggs av särskilt utsedda behöriga personer. En bedömning görs av om uppgifterna ska överlämnas till operativ tillsyn på annan enhet inom myndigheten, eller om ärendet inte uppfyller kriterierna för kanalerna alternativt är uppenbart oriktigt och därmed ska läggas ned. Rapporter som skickats till fel myndighet skickas vidare till den myndighet som är behörig för det område som rapporten rör.

Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du att få information om vad som händer med din rapport fram till dess att uppgifterna lämnas vidare eller ärendet läggs ned.

I uppföljningsärenden råder sekretess för uppgifter som kan röja den rapporterande personens identitet. Endast behöriga personer får ta del av dina personuppgifter eller beskrivningar som innebär att det går att identifiera dig eller någon annan inblandad. Skyddet fortsätter att gälla om uppgifter från rapporten lämnas över inom myndigheten och till exempel ett tillsynsärende skapas med anledning av din rapport.

Du som rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att du haft skäl att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Du får heller inte göras ansvarig för överträdelse av bestämmelser som gäller inhämtande av information, om du haft skäl att anta att inhämtandet var nödvändigt för att avslöja missförhållandet. Detta gäller dock inte om du genom inhämtandet gör dig skyldig till brott.

En verksamhetsutövare får inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller vidta repressalier mot den rapporterande personen, dennes anhöriga eller kollegor som bistår vid rapporteringen. Undantag gäller om den rapporterande personen gör sig skyldig till brott vid inhämtande av information eller vid rapportering.

En verksamhetsutövare som bryter mot något av förbuden mot hindrande åtgärder eller repressalier kan bli skadeståndsskyldig.

Du kan välja att rapportera anonymt genom att inte uppge ditt namn eller några andra personuppgifter i din rapport. För att ärendet ska kunna hanteras i de externa rapporteringskanalerna för missförhållanden är det viktigt att du ändå beskriver din arbetsrelaterade koppling till den verksamhetsutövare som rapporten gäller. Om du rapporterar anonymt kommer du inte att få återkoppling om vilka åtgärder din rapport leder till.

Så här rapporterar du om missförhållanden

Oavsett vilken rapporteringskanal du väljer för att rapportera om ett missförhållande är vi intresserade av att få svar på följande frågor:

 1. Vilket område och verksamhetsutövare gäller rapporten?
 2. Vilken är din koppling till verksamhetsutövaren som rapporten avser?
 3. Beskriv missförhållandet och eventuella bevis.
 4. När hände det?
 5. Vem eller vilka personer är inblandade?
 6. Har du vidtagit några andra åtgärder med anledning av missförhållandet?

För att rapportera väljer du någon av kanalerna nedan:

 • Skicka ett brev. Besvara så många av frågorna ovan som möjligt och skicka ditt brev till Funktionen EVB, Naturvårdsverket, Forskarens väg 5, 831 40 Östersund. Om du anger din postadress får du en bekräftelse på mottagen rapport och återkoppling om hur din rapport har hanterats.
 • Ring oss. Varje helgfri tisdag kl 9.00–11.00 kan muntliga rapporter lämnas på telefonnummer 010-698 14 00. Du får då prata med en behörig person som tar emot din rapport.
 • Möte på vårt kontor i Stockholm eller Östersund. För att boka ett fysiskt möte kontaktar du visselblåsarfunktionen via telefon eller brev. Vi kan inte garantera att du kan träffa en behörig person och lämna din rapport om du inte har förbokat ett möte.

Information om personuppgiftsbehandling vid rapporter om missförhållanden via de externa rapporteringskanalerna

Meddelarfriheten är skyddad i grundlagen och ger alla i Sverige rätt att lämna information till medier i syfte att den ska publiceras. Meddelarfrihet innebär även att anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan berätta vad som står i sekretessbelagda dokument för journalister, så länge de inte lämnar över själva handlingen. Undantag gäller för uppgifter med så kallad kvalificerad sekretess, till exempel känsliga uppgifter om hälsa eller rikets säkerhet.

Anskaffarfrihet är den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Myndigheter får inte efterforska vem som har lämnat uppgifter till medier anonymt. Det så kallade repressalieförbudet innebär att myndighetsanställda inte får straffas om de lämnar uppgifter till medier, om inte uppgifterna skyddas av särskilda regler. Att omplacera eller säga upp en offentliganställd som använt sin meddelarfrihet kan ge böter eller fängelse.

Om du behöver råd kring en eventuell rapportering är du välkommen att ringa 010-698 14 00 på helgfria tisdagar kl 9.00–11.00. Du får då prata med en behörig person som kan svara på frågor om till exempel vem som kan rapportera, vad som kan rapporteras eller vilka alternativa kontaktvägar som finns.

Du kan också kontakta Arbetsmiljöverket som är utsedd till tillsynsmyndighet för lagstiftningen:

Arbetsmiljöverkets webbplats

Andra sätt att anmäla missförhållanden

Om du har klagomål eller mer allmänt missnöje är du välkommen att kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst:

Kontakta oss

Om dina misstankar rör missförhållanden som omfattas av en annan behörig myndighets ansvar ska du skicka din rapport dit.

Förteckning över behöriga myndigheter och deras ansvarsområden (riksdagen.se)

Om dina misstankar rör missförhållanden av allmänt intresse som ägt rum inom Naturvårdsverket samtidigt som du har en arbetsrelaterad koppling till myndigheten rapporterar du dem via de interna rapporteringskanalerna för missförhållanden:

Rapportera missförhållanden i Naturvårdsverkets verksamhet