Från köp och släng till resurssmart användning

2024-06-04 NYHET Nu lämnar Naturvårdsverket förslag till ny nationell avfallsplan ”Avfall i ett cirkulärt samhälle” och nytt avfallsförebyggande program ”Sverige tänker efter – före!” De ska bidra till att Sverige accelererar arbetet mot en mer cirkulär ekonomi och minskar mängden avfall. Alla som vill kan senast den 31 augusti 2024 lämna synpunkter på förslagen.

Sverige har idag svårt att klara flera mål, både nationella mål inom miljömålssystemet, globala mål inom Agenda 2030 och vissa av EU:s insamlings- och materialåtervinningsmål. 

För att stimulera omställningen till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi behöver produkter redan från början designas för lång livslängd. För att nå giftfria kretslopp behöver särskilt farliga ämnen fasas ut och farliga ämnen ersättas med mindre farliga alternativ när så är möjligt. Nya hållbara affärsmodeller behöver utvecklas som stimulerar resurssmart användning och förlänger livslängden.  

I avfallshanteringsledet är bättre sortering av avfall och ökad tillgång till information om farliga ämnen i material och produkter nyckelfrågor för att hålla kvar värdefulla resurser i kretsloppet. Materialåtervinningen behöver öka, men enbart materialåtervinning räcker inte. Det är kombinationen av åtgärder i alla delar av värdekedjan som bidrar till ökad cirkularitet och minskade mängder avfall. 

sca15401-jens-lindstrom-johner-P4-RFX-960x540.jpg

Resurssmart användning 

Utvinning av råvaror och produktion av nya material och produkter som konsumeras och slängs i snabb takt bidrar till stora utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Dagens konsumtion innebär genom sin resursanvändning också att biologisk mångfald och livsmiljöer minskar och att vatten utnyttjas på ett ohållbart sätt. 

– Vi behöver använda det vi redan har genom giftfria och resurseffektiva kretslopp och så långt som möjligt se till att avfall inte ens uppstår, säger Rebecca Uggla, projektledare på Naturvårdsverket. 

Säker avfallshantering och giftfria och resurseffektiva kretslopp 

Avfallshantering ger också upphov till påverkan på både miljö och människors hälsa i form av utsläpp till luft, mark och vatten. En säkrare avfallshantering fås genom till exempel bättre kontroll på gränsöverskridande transporter och att illegal avfallshantering motverkas. Det är även viktigt att ha beredskap för ökad robusthet inom avfallshantering och energiförsörjning i kristider. 

Farliga kemiska ämnen som i ett senare skede försvårar eller omöjliggör återanvändning och materialåtervinning bör undvikas. 

Förslag till ny nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 

För att nå målen och förbättra förutsättningarna för miljö och hälsa behöver åtgärdstakten öka och viktiga nyckelaktörer få bättre insikt i vad de kan och bör göra.  

I avfallsplanen Avfall i ett cirkulärt samhälle finns bland annat förslag på åtgärder som kan genomföras av olika aktörer för att komma närmare ett resurseffektivt och giftfritt samhälle genom att avfall hanteras högre upp i avfallshierarkin. 

I det avfallsförebyggande programmet Sverige tänker efter – före! finns förslag på åtgärder som kan genomföras av olika aktörer i design-, produktions- och användningsledet för att se till att avfall inte ens uppstår och genom det bidra till mer hållbar konsumtion.  

Den 19 juni bjöd Naturvårdsverket in till webbmöte för att presentera de nya förslagen. Inspelningen finns tillgänglig på remissidan.

Remiss reviderad nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program.

Kontakt  

Rebecca Uggla, projektledare Naturvårdsverket; telefon: 010-698 14 38; rebecca.uggla@naturvardsverket.se