Reviderad nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program

Granskad: ‎den ‎5‎ ‎juni‎ ‎2024

Nu finns det möjlighet att tycka till om reviderad nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program. Synpunkter på förslagen skickas in till Naturvårdsverket senast 31 augusti 2024.

Naturvårdsverket har arbetat fram ett förslag till en ny nationell avfallsplan, ”Avfall i ett cirkulärt samhälle”, och ett avfallsförebyggande program, ”Sverige tänker efter – före!”,  som ska beslutas senast 31 oktober 2024. Förslagen är nu ute på remiss. Alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter.

Webbmöte 19 juni

Onsdag 19 juni, kl 09.00–11.00, bjuder Naturvårdsverket in till webbmöte för att presentera de nya förslagen. Mötet är även till för att svara på frågor.

Anslut till mötet via Zoom

Mötes-ID: 854 3055 3171
Lösenkod: 492321

Dokument

Lämna synpunkter

För in synpunkter och/eller förbättringsförslag i svarsdokumentet (i Excelformat):

Ladda ner svarsdokument (xlsx)

Skicka sedan in dokumentet till Naturvårdsverket genom webbformuläret här nedanför.

Under fliken ”Instruktioner” i svarsdokumentet hittar du en beskrivning av hur du lägger in dina synpunkter.

Naturvårdsverket uppmuntrar alla att dela med sig av idéer på ytterligare åtgärder som den egna organisationen kan genomföra i syfte att förebygga avfall och/eller att hantera det avfall som uppstår i enlighet med avfallshierarkin och på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Åtgärdsförslagen kan komma att föras in i det avfallsförebyggande programmet och i den nationella avfallsplanen.

Skicka in ditt remissvar senast 31 augusti 2024. Inkorrekt ifyllda synpunkter i svarsdokumentet eller svar som skickas in i efterhand kommer inte att kunna hanteras.

Skicka in ditt remissvar

Fyll i det här formuläret för att svara på remissen. Kom ihåg att bifoga svarsdokumentet med dina kommentarer och/eller åtgärdsförslag.

Frågor och svar

Till skillnad från nuvarande avfallsplan, Att göra mer med mindre, som inkluderar det avfallsförebyggande programmet, har Naturvårdsverket arbetat fram förslag till två separata dokument:

  • En nationell avfallsplan, Avfall i ett cirkulärt samhälle.
  • Ett avfallsförebyggande program för en cirkulär ekonomi, Sverige tänker efter – före!

Plan och program, som tillsammans är både bredare och mer djupgående, hör ihop, men kan både läsas och hanteras fristående från varandra. Det avfallsförebyggande programmet riktar in sig på ökad resurseffektivitet i produktions-, konsumtions- samt användningsleden, för att förebygga att avfall uppkommer. Den nationella avfallsplanen är inriktad för en förbättrad hanteringen av avfallet som uppkommit.

Till skillnad från nu gällande avfallsplan så innehåller remissförslagen även uppslag till åtgärder olika nyckelaktörer kan göra för att bidra till ett mer målinriktat och därtill accelererat arbete mot nationella och globala mål inom området.

De nya förslagen på nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program är, liksom nu gällande Att göra mer med mindre, kunskapssammanställningar. De innehåller uppdaterad och samlad information om mål, statistik, ansvarsfördelning och djupdyker i vissa prioriterade material-, produkt- och avfallsströmmar. Dokumenten innehåller liksom nuvarande avfallsplan inga nya konsekvensutredda styrmedelsförslag, förslag till mål eller regeringsuppdrag.

Förslagen till avfallsförebyggande program och nationell avfallsplan förväntas ge bättre förståelse för utmaningar, hinder och möjligheter vilket etablerar ett gott utgångsläge för det fortsatta arbetet. Det medför i sin tur bättre potential till att nå både nationella och globala mål inom området.

Förslag på åtgärder kan inspirera nyckelaktörer till att vidta ytterligare åtgärder. Det kan även bidra till nya samarbeten. Åtgärdsförslagen kan därmed leda till ett mer påskyndat, målmedvetet och effektivt arbete för att Sverige ska nå målen.

Att förslaget till avfallsförebyggande program fått mer utrymmer i ett helt eget dokument medför ökad möjlighet till att nå nya målgrupper och aktörer som kan ha störst potential till att bidra till förändring.

Förslagen till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program berör tillsammans samtliga delar i samhället – politiker, myndigheter, näringslivet, intresseorganisationer och civilsamhället. Alla kan och behöver bidra på olika sätt för att utvecklingen av en mer cirkulär ekonomi ska gå från teori till en mer praktisk tillämpning av samhällets alla delar.

EU-kommissionen har föreslagit ett antal initiativ för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Förslagen fokuserar på att skapa en stark och samstämmig ram för produktpolitiken där hållbara produkter, tjänster och affärsmodeller är normen och konsumtionsmönstren förändras så att det inte uppstår något avfall.

EU-kommissionen har även lagt fram förslag på ändringar av ramdirektivet för avfall som inkluderar mål kopplat till matsvinn och ett producentansvar för textil. Avfallstransportförordningen är antagen och det arbetas med att ta fram kriterier för när exempelvis plast, textil- bygg- och rivningsavfall ska upphöra att vara avfall.

EU:s gemensamma rättsakter bidrar till ökad harmonisering, motverkar risken för fragmentering och skapar likvärdiga villkor för aktörerna på den inre marknaden Harmoniserad lagstiftning minskar den administrativa bördan och därmed minskar också kostnaderna för företag som verkar på den europeiska marknaden.

Naturvårdsverket ska enligt 9 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614) se till att det finns en nationell avfallsplan och ett nationellt program för förebyggande av avfall som motsvarar kraven i artiklarna 28–30 i avfallsdirektivet. Vart sjätte år ska den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggandeprogrammet utvärderas och revideras vid behov. Nuvarande plan och program Att göra mer med mindre, gäller fram till och med 1 oktober 2024. Denna har utvärderats och slutsatserna pekade på ett behov av revision.

De nya förslagen till avfallsförebyggande program och nationell avfallsplan och är framtagna för att bidra till utvecklingen utifrån de nationella förutsättningarna och rådigheten till förändring i en global värld.

Översynen av den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet har genomförts av Naturvårdsverket som analyserat bakgrund, hinder, utmaningar och möjligheter när det gäller förebyggande av avfall och hantering av det avfall som uppstår i enlighet med avfallshierarkin och på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt.

Flera aktörer har bidragit till arbetet och möten har hållits med Avfallsrådet och en referensgrupp med berörda aktörer. Kemikalieinspektionen och Boverket har bidragit med värdefull input under arbetets gång och bilaterala avstämningar har även skett med andra myndigheter, intresse- och branschorganisationer.

SWECO har anlitats för att ta fram en kapacitetsutredning gällande framtida avfallsflöden och behov av behandlingskapacitet.

EnSuCon har anlitats för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som genomförts parallellt med Naturvårdsverkets arbete och som skickats på avgränsningssamråd med berörda statliga myndigheter under våren 2024.

Naturvårdsverket tackar för allas insatser i arbetet och ser fram emot att få ta del av kommande inspel med förslag på förbättringar liksom ytterligare åtgärdsförslag i samband med remiss.