Uppdaterade miniminivåer för björn, järv och lodjur

2024-04-29 NYHET Efter en process där många har bidragit beslutar vi nu om uppdaterade miniminivåer. Största förändringen handlar om att lodjuren blivit vanligare i södra Sverige och därför höjs miniminivåerna i de södra länen och sänks med motsvarande antal i mellersta och norra Sverige.

För björn innebär beslutet att miniminivåerna för de olika länen är oförändrade jämfört med beslutet 2019. 

För järv innebär beslutet en omfördelning av två järvföryngringar från norra till mellersta förvaltningsområdet. Syftet är att minska den påverkan järven har på renskötseln. En järvföryngring flyttas också inom norra förvaltningsområdet. 

För lo innebär beslutet en omfördelning av sju föryngringar av lo från norra och mellersta till södra förvaltningsområdet. Detta beror på att lodjuren blivit vanligare i södra Sverige.

Sedan förra gången som vi beslutade om miniminivåer har det skett förändringar i den förordning som beskriver hur miniminivåer ska tas fram. En ändring är att miniminivåer ska anges i antal individer och inte antal föryngringar som tidigare. För att enklare kunna jämföra med förra beslutet använder vi oavsett begreppet föryngringar ovan. För att räkna om antal föryngringar till individer används sedan samma omräkningsfaktorer som vid inventeringen. Miniminivåerna uttryckt i antal individer framgår av tabellerna längst ner på sidan.    

Översynen har genomförts tillsammans med länsstyrelserna och samverkansråden. Vi har fattat besluten utifrån länsstyrelsernas och samverkansrådens förslag om miniminivåer.

Utgångspunkter för arbetet med uppdaterade miniminivåer

På förvaltningsområdesnivå ska miniminivåerna motsvara de antal föryngringar som fastställts vid inventeringar. 

Miniminivåerna får inte understiga referensvärdet för arten. Det är viktigt för att inte riskera målen på nationell nivå.

Miniminivåerna är en pusselbit i den regionaliserade viltförvaltningen.  

Om miniminivåer

Miniminivåer motsvarar referensvärden på regional nivå. En miniminivå anger det lägsta antalet för en rovdjursart på länsnivå. De samlade miniminivåerna får inte understiga de nationella referensvärdena. Ett referensvärde anger det lägsta antalet individer av en rovdjursart som ska finnas i Sverige. 

Miniminivåerna för björn, varg, järv och lodjur utgår från de befintliga föryngringar som finns för arterna. Att miniminivåerna minst motsvarar de nationella referensnivåerna för arterna är ett sätt att säkerställa att de nationella målen inte underskrids, det vill säga att miniminivåerna ligger inom ramen för de nationella målen. Miniminivåerna ses över minst vart femte år. 

För att tillgodose de politiska målen för rovdjursförvaltningen bedömer Naturvårdsverket att miniminivåerna bör hållas på en sådan nivå att förvaltningen inte försvåras utan att gynnsam bevarandestatus för rovdjuren äventyras.

Miniminivåer för varg ingår inte utan den frågan hanteras separat. 

Alla beslut

Kontakt

Carl-Johan Lindström, chef viltförvaltningsenheten, Naturvårdsverket, 010 – 698 15 75, carl-johan.lindstrom@naturvardsverket.se  

 

  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för björn i antal individer
Norra rovdjurs­förvaltnings­området 900
Norrbotten 220
Västerbotten 160
Jämtland 370
Västernorrland 150
  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för björn i antal individer
Mellersta rovdjurs­förvaltnings­området 500
Dalarna 240
Gävleborg 250
Värmland 10
Stockholm -
Uppsala -
Örebro -
Västmanland -
Västra Götaland -
Summa hela landet 1 400
  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för järv i antal individer
Norra rovdjurs­förvaltnings­området 547
Norrbotten 220
Västerbotten 126
Jämtland 176
Västernorrland 25
  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för järv i antal individer
Mellersta rovdjurs­förvaltnings­området 56
Dalarna 27
Gävleborg 19
Värmland 10
Stockholm -
Uppsala -
Örebro -
Västmanland -
Västra Götaland -
Summa hela landet 603
  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för lo i antal individer
Norra rovdjurs­förvaltnings­området 332
Norrbotten 98
Västerbotten 74
Jämtland 92
Västernorrland 68
  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för lo i antal individer
Mellersta rovdjurs­förvaltnings­området 347
Dalarna 47
Gävleborg 63
Värmland 63
Stockholm 19
Uppsala 55
Örebro 39
Västmanland 17
Västra Götaland 44
  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för lo i antal individer
Södra rovdjurs­förvaltnings­området 191
Södermanland 16
Östergötland 33
Jönköping 33
Kronoberg 33
Kalmar 33
Blekinge 11
Skåne 16
Halland 16
Summa hela landet 870