Björnarna i Sverige blir färre

2023-10-16 NYHET Cirka 2 800 björnar fanns i Sverige hösten 2022. Det visar en ny nationell beräkning av björnpopulationen. Samtidigt visar en preliminär beräkning efter 2023 års genomförda licensjakt på björn, att antalet björnar minskar, i vissa län relativt snabbt, och beräknas nu i höst vara cirka 2 450. Minskningen är en förväntad effekt av de senaste årens ökade licensjakt.

Vart femte år görs en uppskattning av hur många björnar det finns i Sverige. Den förra nationella beräkningen, som gjordes 2017, visade att det då fanns cirka 2 900 björnar. Bedömningen är att antalet björnar därefter ökade något fram till år 2020, för att sedan minska.

2022 års beräkning är gjord av Naturhistoriska riksmuseet, som även gjort den preliminära beräkningen av antalet björnar efter årets licensjakt som slutade den 15 oktober. Denna beräkning visar att antalet björnar minskar i samtliga län, i vissa län är minskningen omfattande.

Som alltid vid beräkningar av populationer av vilda arter så finns det en viss statistisk osäkerhet, därför anges antalet björnar i ett intervall. För 2022 års populationsuppskattning är intervallet mellan 2 587 och 3 080 björnar. Det mest troliga värdet i intervallet är medelvärdet, som är 2 824 björnar. För 2023 års preliminära populationsuppskattning är intervallet mellan 2 080 och 2 823 björnar. Det mest troliga värdet i intervallet är 2 448 björnar.

Det nationella referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, det vill säga det minsta antalet björnar som behöver finnas i Sverige, är 1400 individer.

Länsstyrelserna har ökat tilldelningen för licensjakterna på björn de senaste åren och i renskötsellänen har antalet björnar skjutna vid skyddsjakter varit många.

– Den nationella populationsuppskattningen visar att de höjda licensjaktskvoterna, med syfte att minska antalet björnar till de regionala målen i respektive län, har gett resultat, säger Jessica Backeryd, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet. 

– Det blir nu viktigt att följa upp jakten och utvärdera effekterna av de senaste årens höga jaktuttag.

Mellan 2018 och 2020 sköts cirka 300 björnar årligen på licensjakt. Åren 2021 till 2023 har den siffran mer än fördubblats. Antalet björnar skjutna vid skyddsjakt mellan 2018 och 2020 var cirka 220. Åren 2021 till 2023 ökade den siffran med cirka 30 procent.

Jägarnas bidrag till inventeringen är viktig

Inventering av björn sker främst genom DNA-analyser av insamlad spillning. Insamlingarna görs i utvalda län enligt ett rullande schema varje år på hösten i samband med björn- och älgjakten. Jägarnas omfattande bidrag till de regionala spillningsinsamlingarna är en viktig del i slutresultatet.

Korta fakta

  • Inventeringarna ger kunskap om rovdjursstammarnas storlek, var de lever och hur stammarna utvecklas över tid. Resultaten används dels för uppföljning av nationella och regionala mål för stammarnas status och utveckling, dels som grund för beslut om jakt, förebyggande åtgärder och ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur.
  • Enligt förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn, ska Naturvårdsverket minst en gång vart femte år göra en uppskattning av beståndet av björn och dess utbredning.
  • Inventering av björn sker främst genom DNA-analyser av insamlade spillningsprover. Insamlingarna är varje år begränsade till utvalda län och det är Naturhistoriska riksmuseet, som på uppdrag av Naturvårdsverket, koordinerar och sammanställer de regionala inventeringarna.
  • Rätten att besluta om licensjakt på björn, varg och lodjur delegeras till länsstyrelser i de län där arterna överstiger de fastställda miniminivåerna. Licensjakt används främst för att begränsa rovdjursstammarnas storlek.

Källa: Naturvårdsverket.se

Mer information

Kontakt

Jessica Backeryd, vilthandläggare, viltanalysenheten, Naturvårdsverket
010-698 13 72, jessica.backeryd@naturvardsverket.se

Mona Hansers, enhetschef, viltanalysenheten, Naturvårdsverket
010–698 14 20, mona.hansers@naturvardsverket.se

Jessica Åsbrink, nationell koordinator björninventering, Naturhistoriska riksmuseet
08-519 540 62, jessica.asbrink@nrm.se