Avgifter för tillsyn och prövning

Myndigheterna har rätt att ta betalt av verksamhetsutövare för tillsyn och vid tillståndsprövning. Bestämmelserna har sin grund i principen att förorenaren betalar.

Förorenaren betalar

Tillsyn och prövning ska inte bekostas av samhället – utan av dig som söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn. Reglerna om detta finns i 27 kap. miljöbalken. Tanken är den som förorenar ska stå för samhällets kostnader. Vissa betalar en årlig schablonavgift för både prövning och tillsyn. Andra betalar en särskild avgift vid tillståndsprövning eller timavgift vid utförd tillsyn.

Avgifter till statliga myndigheter regleras i lag

De statliga myndigheternas avgifter framgår av förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ((se under Lagstiftning och mer information). Avgifternas konstruktion skiljer sig åt mellan olika typer av verksamheter, till exempel miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter.

För miljöfarlig verksamhet gäller till exempel en årlig schablonavgift, se ovan. Den täcker såväl direkta som vissa indirekta kostnader. Indirekta kostnader är kostnader som myndigheten har som inte är kopplade till direkta kontakter med dig. Avgifter som debiteras av statliga myndigheter påverkas inte av om en verksamhet har ett certifierat miljöledningssystem eller inte.

Avgifter till kommuner beslutas av kommunfullmäktige

En kommun bestämmer själv de avgifter som de kommunala nämnderna debiterar. Kommunfullmäktige fattar dessa beslut. Självkostnadsprincipen gäller. Den uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen; kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).

§

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
1998:940

Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 1998-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1012

§

Miljöprövningsförordningen (2013:251)
2013:251

Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 2013-05-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:731

Årlig sammanställning av myndigheternas intäkter och kostnader

Sammanställning av ett antal myndigheters intäkter och kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och redovisa till regeringen.

Frågor och svar

Avgifterna täcker direkta och indirekta kostnader för både tillståndsprövning och tillsyn. Den operativa tillsynen omfattar fler saker än bara besök, till exempel hantering av miljörapporter, telefonförfrågningar och handläggning. Dessutom tillkommer indirekta kostnader som myndigheten har: lokaler, utrustning och administrativa kostnader.

Avgiften behöver inte heller motsvara myndighetens arbetsinsats under just detta år eftersom man ofta arbetar kampanjvis. Läs gärna vårt yttrande till Miljööverdomstolen under Mer information. Det handlar om en verksamhet som ville få en nersatt avgift för både prövning och tillsyn.

När länsstyrelsen fattar beslut om din avgift måste den, för att bestämma beloppet, knyta din verksamhet till en eller flera koder i bilagan till förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT). Du kan överklaga beslutet om du tycker att myndigheten har kodat verksamheten fel och att beloppet därför är fel, eller om du anser att du inte ska betala avgift alls.

Länsstyrelsens beslut om kod/koder har ingen annan rättverkan för dig än att myndigheten fakturerar en avgift med ett visst belopp. Avgiftsbeslutet ger dock en fingervisning om vilken eller vilka koder som länsstyrelsen anser gäller för din verksamhet även enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF).

Avgiftsbeslut enligt FAPT har ingen påverkan på exempelvis din skyldighet att rapportera miljöinformation eller andra skyldigheter som följer av tillståndsplikten. Vid miljörapportering används till exempel begreppet "huvudverksamhet". Ett beslut om avgift har ingen koppling till detta begrepp. Om din verksamhet passar in på flera koder i bilagan till FAPT, bestäms grundavgiften av den kod som ger det högsta avgiftsbeloppet.

Därtill får du betala tilläggsavgift för övriga koder. Grundavgiften kan därför grunda sig på en annan delverksamhet/anläggning i bilagan till FAPT än vad som, vid miljörapportering, kan betraktas som din "huvudverksamhet". Se även fråga och svar ovan om avgiftsbesluts rättsverkan.

Vi anser också att verksamhetsutövare ska betala under den period då en verksamhet avvecklas. Att ta hand om avfall eller kvarvarande processkemikalier är exempel på åtgärder som kan ingå i en avvecklingsperiod av en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Även undersökning av eventuell föroreningsskada/allvarlig miljöskada anser vi kan ingå i avvecklingsperioden, dock inte avhjälpande av en föroreningsskada/allvarlig miljöskada.

Om en miljöfarlig verksamhet har avslutats och avvecklats, fakturerar länsstyrelsen en särskild tillsynsavgift (timtaxa) vid avhjälpande av miljöskada – se 7 kapitlet 5 och 7 §§ FAPT. För pågående miljöfarlig verksamhet ska inte avgift tas ut enligt dessa bestämmelser om kostnaderna för myndighetens arbete täcks genom den årliga avgift (2 kap. FAPT) som betalas för den miljöfarliga verksamheten.

Så som 5 § är formulerad kanske länsstyrelsen kan debitera särskild avgift för tillsyn över miljöskada om länsstyrelsen kan visa att den årliga avgiften för den miljöfarliga verksamheten inte täcker kostnaden för tillsynen. Hänsyn bör då inte enbart tas till de avgiftsintäkter som den årliga avgiften genererar under de år som kostnad uppstår för tillsyn över miljöskadan, utan för en längre period. Detta eftersom den årliga avgiften är en schablonavgift som avses täcka myndigheternas kostnad över en längre tid än under ett kalenderår.

Ibland är det två olika tillsynsmyndigheter inblandade. En myndighet har hand om tillsynen för den miljöfarliga verksamheten när den bedrivs. En annan har hand om tillsynen över avhjälpandet av en föroreningsskada/allvarlig miljöskada orsakad av samma verksamhet efter det att den har upphört. En effektiv tillsyn ställer i en sådan situation krav på samarbete och kunskapsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna.