Forskningsrapporter Marint liv

I början av Vindvals programarbete 2005, planerades främst vindkraftsparker till havs. Flera forskningsprojekt har kartlagt hur exempelvis fiskar, bottenfauna och sjöfåglar påverkas av vindkraftverk.

Syntesrapporten Vindkraftens effekter på marint liv

I syntesrapporten Vindkraftens effekter på marint liv finns samlad kunskap om effekterna av vindkraft på marina organismer och förslag till åtgärder för att minimera påverkan. Rapporten utkom 2012. Projektledare: Lena Kautsky, Stockholms universitet. Rapportnummer: 6488.

Vindkraftens effekter på marint liv – en syntesrapport

Filmad forskarintervju

Miljöeffekter av vindkraft till havs uppstår framför allt vid pålning och muddring i samband med anläggningsarbeten. Forskningen visar att de flesta negativa effekter kan minimeras genom teknikåtgärder och kunskap om det biologiska livet. Intervju med professor Lena Kautsky, Stockholms universitets marina forskningscentrum, om syntesrapporten.  .

Vindkraftens effekter på marin miljö (Längd: 5:19, vimeo.com)

Rapporter om vindkraft och marint liv

Kontrollprogram för vindkraft i vatten

I rapporten sammanställs information om de miljöeffekter som identifierats i kontrollprogram för vindkraft i vatten. Fokus ligger på Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Belgien. Forskarna ger förslag på rekommendationer vid utformning av kontrollprogram för vindkraft i vatten.  Författare: Carolina Enhus, Hanna Bergström, Roger Müller, Martin Ogonowski, samt Martin Isæus. Samtliga arbetade vid rapporttillfället på Aquabiota Water Research. (Rapportnr 6741, 2017)

Kontrollprogram för vindkraft i vatten – sammanställning och granskning, samt förslag till rekommendationer för utformning av kontrollprogram

En studie före etablering av vindkraftverk där forskarna har kartlagt bottenlevande organismer vid fem havsområden. Författare: Torleif Malm, Högskolan i Kalmar. Rapportnummer 5570 (2006).

Hur vindkraftverk påverkar livet på botten – en studie före etablering

En studie om hur olika fundament inverkar på den marina miljön vid olika bottenförhållanden. Författare: Linus Hammar, Sandra Andersson och Rutger Rosenberg. Marine Monitoring vid Kristineberg AB. Rapportnummer 5828 (2008).

Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft 

Rapporter om fisk

Studier under konstruktionsarbeten och anläggning av gravitationsfundament. Författare: Linus Hammar, Andreas Wikström, Patrik Börjesson och Rutger Rosenberg, Marine Monitoring vid Kristineberg AB. Rapportnummer 5831 (2008).

Studier på småfisk vid Lillgrund vindpark

Studier av ekologiska effekter för bottensamhällena som havsbaserade fundament ger upphov till. Författare: Torleif Malm, Stockholms universitet och Roland Engkvist, Linnéuniversitetet. Rapportnummer 6414 (2011).

Bentiska processer på och runt artificiella strukturer i Sveriges kustvatten

En litteraturöversikt om om vindkrafts påverkan på marina ryggradslösa djur och alger. Författare: Torleif Malm, Umeå universitet. Rapportnummer 6466 (2012).

Hårt substrat i marin miljö

En studie före etablering av vindkraftverk. Inom projektet gjordes inventeringar av fisk i Kalmarsund. Författare: Sture Hansson, Stockholms universitet. Rapportnummer 5580 (2006).

Effekter på fisk av marina vindkraftparker

En studie före etablering av vindkraftverk där forskarna studerat ålars vandring. Författare: Håkan Westerberg och Ingvar Lagenfelt, Fiskeriverket. Rapportnummer 5569 (2006).

Vindkraftens effekter på ålvandring

En studie om GIS-teknik för att kartlägga livsmiljöer för fisk. Författare: Ulf Bergström och Lena Bergström, Fiskeriverket, Ida Carlén och Martin Ieaeus, AquaBiota Water Research. Rapportnummer 6427 (2012).

GIS-teknik för att kartlägga viktiga livsmiljöer för fisk

Fyra delstudier om vindkraftens effekter på fisk och fiske

Studien handlar om hur fiskar påverkas av ljud från pålning vid anläggning av vindkraftsfundament. Författare: Mathias Andersson, Stockholms universitet. Rapportnummer 6437 (2011)

Ljud från pålning av vindkraftsfundament – påverkan på fiskbeteende

En undersökning av hur frisimmande fiskar påverkas av undervattensljud och fundament som vindkraftverken står på. Författare: Thomas Axenroth, Stockholms universitet. Rapportnummer 6481 (2012).

Effekter av havsbaserad vindkraft på pelagisk fisk

Effekterna av att fundamenten som vindkraftverken står på bildar artificiella rev där fiskar kan hitta föda och skydd. Författare: Lena Bergström, Frida Sundqvist och Ulf Bergström, Fiskeriverket. Rapportnummer 6485 (2012).

Effekter av en havsbaserad vindkraftspark på fördelningen av bottennära fisk

Studien har följt påverkan på ålars vandring av vindkraftsfundament samt högströmskablar på havsbotten. Författare: Sture Hansson, Stockholms universitet, Ingvar Langenfeldt, Havs- och Vattenmyndigheten, m fl. Rapportnummer 6479 (2012).

Blankålsvandring, vindkraft och växelströmfält

Rapporter om ljud i marin miljö

Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning

Sverige saknar i dag fastställda ljudnivåer för när undervattensbuller blir så högt att de kan skada djur i havet. I rapporten "Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning" (rapportnummer 6723, 2016) lämnar författarna förslag på ljudnivåer för skador och negativ påverkan som sedan kan användas för att ta fram begränsningsvärden för reglering av undervattensbuller anpassade för svenska vatten och arter. Rapporten finns översatt till engelska (rapportnummer 6775, 2017). 

Rapporten innehåller tekniska beskrivningar av pålningsaktiviteter, undervattensakustik, ljudutbredning samt påverkan på tumlare, fiskarterna torsk och sill, fiskägg och fisklarver. Författare: Mathias H Andersson (FOI), Sandra Andersson, Jimmy Ahlsén (Marine Monitoring), Brodd Leif Andersson (FOI), Jonatan Hammar (Marine Monitoring), Leif KG Persson, Jörgen Pihl, Peter Sigray (FOI), Andreas Wikström (Marine Monitoring).  

Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning

Vindkraft i marin miljö – från Vindvals seminarium den 18 november 2016
Youtube video

Från Vindvals höstseminarium 18 november 2016. Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning, Mathias Andersson, FOI.

En studie om i vilken utsträckning marin sedimentlevande fauna påverktas av lågfrekventa ljud. Författare: Andreas Wickström och Åke Granmo, Marine Monitoring vid Kristineberg AB. Rapportnummer 5856 (2008).

En studie om hur bottenlevande fauna påverkas av ljud från vindkraftverk till havs

En studie om hur vandringsmönster hos unga havsöringar påverkas av ljud. Författare: Ulf Båmstedt, Stefan Larsson och Åsa Stenman, Umeå Marina Forskningsstation, Carin Magnhagen, SLU och Peter Sigray, Försvarets Forskningsinstitut. Rapportnummer 5924 (2009).

Effekter av undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk på fisk i Bottniska viken

En studie av hur fisk kan uppfatta partikelacceleration. Författare: Peter Sigray, Mathias Andersson och Tom Fristedt, Stockholms universitet och Försvaret Forskningsinstiut. Rapportnummer 5963 (2009).

Partikelrörelser uppmätta vid ett vindkraftverk. Akustisk störning på fisk 

Sammanlagd ljudbild vid Lillgrunds vindkraftpark. Författare: Mathias Andersson, Stockholm universitet. Rapportnummer 6436 (2011).

Ljud från vindkraft i havet och dess påverkan på risk