Utlysning av forskningsmedel inom havsbaserad vindkraft

Granskad: ‎den ‎23‎ ‎april‎ ‎2024

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning som ökar kunskapen inom området havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö. Sista ansökningsdag var den 14 september 2023.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på högst 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2024–2027). Ansökan ska ha ett helhetsperspektiv och gärna inkludera flera av områdena som beskrivs under stycket prioriteringar. Målsättningen är att bevilja flera projekt inom utlysningsområdet som tillsammans täcker de prioriterade delområdena. Vi ser gärna att ansökningar föreslår forskningsprojekt med aktiva samarbeten mellan forskningen och det omgivande samhället. Total budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor.

Syfte och målgrupper

Syftet med satsningen är att skapa och/eller sammanställa kunskap för väl underbyggda beslut för havsbaserad vindkraft. Det övergripande målet är att ge samhället verktyg för att relativt snabbt kunna öka energiförsörjningen samtidigt som man minimerar negativ påverkan på den blå ekonomin, de marina ekosystemen och de ekosystemtjänster som haven ger. För att kunna genomföra den föreslagna storskaliga utbyggnaden av havsbaserad vindkraft på ett säkert sätt behövs dock mer kunskap.

Utlysningen ska bidra till att öka kunskapen inom områden nödvändiga för att kunna genomföra miljöprövningar samt Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag att ta fram ett förslag till ändrade havsplaner, där en större utbyggnad av havsbaserad vindkraft inkluderas. Resultat från forskningen förväntas också bidra till att andra berörda myndigheter och branscher får en ökad kunskap utifrån vetenskapliga underlag. Vi strävar efter att uppnå samverkan med grupper som påverkas av, eller som företräder miljöer som kan påverkas av havsbaserad vindkraft.

Målgrupper är handläggare och utredare på Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket; andra centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner; branschorganisationer för berörda näringar; icke-statliga intresseorganisationer; allmänheten; Regeringskansliet; Klimatpolitiska rådet; internationella arbetsgrupper, samt myndigheter i våra grannländer.

Bakgrund

Haven kan bidra till att skapa förutsättningar för den energiomställning som krävs för att nå målen i Parisavtalet, samt Sveriges energi- och klimatpolitiska mål. De nationella havsplanerna och arbetet inom havsmiljöförvaltningen ska bidra till hållbar blå tillväxt, men också till att stödja arbetet med att nå god miljöstatus i EU:s havsområden. Havsplaneringen ska enligt direktivet främja en hållbar utveckling, hållbar användning av marina resurser och hållbar tillväxt i de maritima sektorerna, samtidigt som en ekosystemansats ska tillämpas. De bidrar också till att vi uppnår flera av de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om.

Den förra regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter peka ut lämpliga områden för att öka elproduktion till havs till 90 TWh/år. Sveriges totala elproduktion var 166 TWh år 2021. Prognosen är att elektrifieringen av Sveriges industri och fordonsflotta kommer leda till ett fördubblat energibehov (Energimyndigheten 2022, Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering).

En viktig aspekt i Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag är att säkerställa samexistens mellan energiproduktion från havsbaserad vindkraft å ena sidan och yrkesfiske, friluftsliv, naturvård, samt alla delar av den blå ekonomin å andra sidan. Att främja denna samexistens är också en uttalad målsättning i såväl EU:s havsplaneringsdirektiv som i Sveriges havsplaneringsförordning (SFS 2015:400).

Miljöanpassning av energiproduktionen kan komma att bidra positivt till möjligheten att nå havsmiljödirektivets mål om god miljöstatus samt miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv och Begränsad klimatpåverkan. När det gäller generationsmålet kopplar utlysningsområdet till strecksatsen --Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.

Behov av kunskapsstöd i verksamheten

Politiken prioriterar att få fram energiproduktion som täcker de kommande mer än fördubblade behoven av elektricitet i Sverige de närmsta 20–25 åren. Därför har Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag gällande storskalig etablering av vindkraftsparker till havs. Forskningsbehoven som har identifierats är viktiga för genomförandet av detta.

Prioriteringar

Projektansökningarna ska syfta till att öka kunskapen om hur och var havsbaserad vindkraft kan placeras geografiskt samt hur vindkraftsparker och vindkraftverk kan designas. Denna kunskap behövs för att minimera påverkan på arter och ekosystem i och kring havsmiljön, möjliggöra samexistens med andra intressen samt minimera friktionen med samhället och dess aktörer. Prioriterade projekt är sådana som har ett helhetsperspektiv och gärna inkluderar flera av områdena nedan.

Samexistens

Samexistens mellan vindkraftsparker, andra mänskliga aktiviteter och naturvärden är viktiga att belysa. Det behövs kunskap om:

 • utveckling av metoder för att inkludera aktörer och lokalsamhället vid planeringen av framtida vindkraftsparker 
 • samexistens mellan havsbaserad vindkraft och till exempel yrkesfiske, fritidsfiske, vattenbruk och sjöfart
 • indirekt påverkan av flytande vindkraftsparker på andra marina aktiviteter
 • lämpliga skyddsåtgärder och förvaltningsmodeller som kan bidra till och underlätta för samexistens mellan havsbaserad vindkraft och bevarande av naturmiljöer och biologisk mångfald.

Påverkan på levande organismer

Vindkraftsparkers lokalisering i det marina landskapet kan påverka många organismer både genom enskilda påverkansfaktorer och genom kumulativa effekter. Det finns behov av att:

 • uppskatta belastningar från olika aktiviteter knutna till havsbaserad vindkraft, inklusive hur dessa varierar i tid och rum, i olika typer av miljöer, samt effekten av dessa belastningar på arter, populationer och livsmiljöer i haven runt Sverige, till exempel 

  - effekter på tumlare, skaldjur, migrerande fiskar, fiskarnas lekområden och deras utbredning samt populationsdynamik

  - den samlade påverkan från havsbaserade vindkraftsparker på flyttfåglar och fladdermöss 
 • undersöka hur havsbaserad vindkraft tillsammans med andra faktorer påverkar en population (kumulativa effekter)
 • kartlägga marina näringsvävar och ekosystemens struktur och dynamik inom och i anslutning till vindkraftsparker, inklusive så kallade spill-over effekter till närliggande områden.
 • undersöka vilka belastningar på den marina miljön som flytande vindkraftverk ger upphov till, och hur dessa skiljer sig från bottenfasta fundament.

Undervattensbuller och vibrationer

Havsbaserade vindkraftsparker producerar undervattensbuller och vibrationer under både byggnations-, drifts- och avvecklingsfas som kan påverka marint liv. Det behövs mer kunskap om:

 • evidensbaserade, belastningsrelevanta miljökvalitetsnormer för att nå god miljöstatus för undervattensbuller i svenskt förvaltningsområde
 • mätmetoder och modeller för belastning och påverkan från kontinuerligt buller från vindkraft i driftsfas
 • vibrationer, som är en annan störning än buller, och hur det påverkar känsliga arter både vid vindkraftsetablering och drift
 • metoder och tekniker för vibrationsmätning i vatten.

Teknikutveckling och design

En samverkan mellan forskning och bransch gynnar utbyggnaden av hållbar vindkraft och kan bättre säkerställa att hänsyn tas till den marina miljön och samhällets behov. Teknikutvecklingen går snabbt både vad gäller val av fundament, anläggningsmetoder och skyddsåtgärder. Vindkraftsoperatörer har börjat utveckla designer av vindkraftsparker som skulle kunna medföra positiva nettoeffekter för biologisk mångfald. Erfarenheter av dessa designer är få och det finns i dagsläget inga långtidsstudier av effekterna på den marina miljön, till exempel kan livscykelanalyser vara ett viktigt verktyg för bedömning av miljöeffekterna. Det finns behov av forskning kring till exempel:

 • utveckling av skyddsåtgärder och uppföljning av skyddsåtgärders effektivitet för till exempel tumlare
 • utformning av vägledningar för bedömning, utveckling och utformning av kontrollprogram
 • befintliga erfarenheter och kunskap om effekter och nyttor från naturpositiva designer
 • kostnadseffektivitet av olika naturpositiva designer i förhållande till förväntad ekologisk effekt
 • vilka naturpositiva designer som kan vara relevanta för svenska förhållanden
 • hur geofysiska undersökningar och byggnation kan ske på ett sätt som minimerar påverkan
 • livscykelanalys av havsbaserad vindkraft som är installerad och planerad i svenska vatten, bland annat med avseende på lokalisering, val av teknik, drift inklusive underhåll, avveckling inklusive deponering respektive återvinning, med mera
 • utveckla relevanta metoder för att kunna identifiera fågelarter, flöden, aktivitet och flyghöjder.

Praktiska anvisningar

Det är viktigt att relevansen för Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tydligt framgår av ansökan.  Om projektet innefattar samverkan, beskriv i så fall i ansökan tilltänkta samarbetspartners och formen för samverkan. Stödbrev utgör inte ett bedömningsunderlag.

Behörig att söka är disputerad forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag. Huvudsökande måste vara knuten till en organisation med svenskt organisationsnummer. Slutrapporteringen från sökande och medsökandes tidigare projekt hos Naturvårdsverket, där projekttiden gått ut, ska ha inkommit och godkänts innan ny ansökan kan beviljas.

Ansökan kommer inte att beaktas om det maximala sökbeloppet angivet i utlysningstexten överskrids.

Forskare som beviljas medel förväntas medverka i årliga forskningskonferenser av relevans för finansiärerna, årsmöten med forskningssatsningen samt avsätta resurser för kommunikation med myndigheter och andra aktörer.

Tidplan

 • Sista ansökningsdag: 14 september 2023 klockan 14.00
 • Beslut om finansiering: januari 2024
 • Beviljat projekt kan starta: mars 2024

Så söker du

Ansökan bör skrivas på engelska, då ansökningarna granskas av internationella experter. Ansökan görs elektroniskt via ansökningsportalen Prisma. Se Naturvårdsverkets instruktioner till både sökande och granskare. Se också Naturvårdsverkets policy för vidareutnyttjande av data och information.

Kontakt

Utredare Bengt Fjällborg
010-698 60 60
bengt.fjallborg@havochvatten.se

Forskningssekreterare Patrik Lindenfors
010-698 18 56
patrik.lindenfors@naturvardsverket.se

Utredare Emma Sernland
010-698 62 70
emma.sernland@havochvatten.se

Forskningssekreterare Kerstin Jansbo
010-698 14 56
kerstin.jansbo@naturvardsverket.se