Syntesanalyser om hållbar konsumtion

Naturvårdsverket finansierar två nya syntesarbeten som sammanfattar och analyserar det befintliga kunskapsläge och kunskapsbehov inom delar av hållbar konsumtion.

En syntes behandlar ämnet hållbara affärsmodeller medan en annan handlar om miljö- och klimatpåverkan i och utanför Sveriges gränser från svensk produktion och konsumtion av livsmedel. Det övergripande syftet med synteserna är att bidra till policyutveckling för att minska miljö- och klimatpåverkan från svensk konsumtion. Tillsammans finansieras knappt 10 miljoner kronor under åren 2021–2022.

Beviljade projekt

På jakt efter kunskap, luckor och åtgärder på hållbara affärsmodeller (QUEST)

QUEST har som mål att kartlägga, analysera, och sammanfatta nuvarande kunskapsläge om hållbara affärsmodeller för hållbar konsumtion, samt deras hållbarhetsprofil i ett livscykelperspektiv. QUEST kommer dessutom att skapa förståelse för vilka aktörer i värdekedjan som är viktigast för att säkerställa framgång av hållbara affärsmodeller, samt i vilken kontext detta kan ske. Kunskapsluckor identifieras i nuvarande kunskapsläget om hållbara affärsmodeller. Projektet kommer att använda flera metoder som till exempel systematisk litteraturanalys av vetenskapliga publikationer och analys av icke-vetenskaplig relevant litteratur.

Projektledare: Andrius Plepys, Lunds universitet.
E-post: andrius.plepys@gmail.com; tel: +46736260884

Beviljade medel: 4 985 702 kronor.

Projektets webbplats på Lunds universitets webbplats

Youtube video

Mot ett hållbart svenskt livsmedelssystem – en kunskapssyntes om miljöeffekter och policyalternativ

Projektet kommer att syntetisera och kartlägga befintlig kunskap om 1) miljöpåverkan av svensk matkonsumtion - inom och utanför svenska gränser och 2) olika styrmedel för att minska livsmedelskonsumtionens negativa miljöpåverkan. Kunskapssammanställningen används för att identifiera ytterligare forskningsbehov och fungera som underlag vid policyutveckling. Projektet genomförs i nära samarbete med livsmedelskedjans aktörer för att säkerställa arbetets relevans, effektiv kunskapsspridning och för att gemensamt utforma prioriteringar när det gäller framtida forskning och utveckling av styrmedel.

Projektledare: Elin Röös, Sveriges lantbruksuniversitet SLU.
E-post: elin.roos@slu.se; tel: +46703057710

Beviljade medel: 4 983 368 kronor.

Mot ett hållbart svenskt livsmedelssystem – en kunskapssyntes om miljöeffekter och policyalternativ (SLU:s webbplats)

Youtube video

Mer information

Kontakt

Forskningssekreterare Karin Hansen
Telefon: 010-698 13 28
karin.hansen@naturvardsverket.se

Forskningssekreterare Kerstin Jansbo
Telefon: 010-698 14 56
kerstin.jansbo@naturvardsverket.se