Järv, antal föryngringar i Sverige

Granskad: ‎den ‎6‎ ‎november‎ ‎2023

Konstaterade föryngringar (honor med årsungar) av järvar i Sverige från 2003 till 2023.

   Järvstammens utveckling

   Resultatet av järvinventeringen 2023 är 155 järvföryngringar (honor med årsungar) i Skandinavien, varav 76 i Sverige (utom Norrbotten, se nedan) och 64 i Norge. Med 30 uppskattade föryngringar i Norrbotten blir den totala siffran för Sverige 106 föryngringar.

   Antalet individer i populationen presenteras senare under året när rapporten från DNA-inventeringen och tillhörande populationsuppskattning är färdig.

   Järv, antal individer i Sverige

   Att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom inventeringen kan påverkas av flera faktorer.

   Det kan till exempel vara brist på spårsnö, järvarnas benägenhet att stanna kvar i sina hemområden samt att antalet järvhonor som föder ungar varierar mellan åren. Enstaka år kan en stor andel av de vuxna honorna få ungar medan det andra år är en mindre andel.

   Andra viktiga faktorer är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt effekten av olika former av jakt. Det tas hänsyn till detta när populationsuppskattningen ska beräknas.

   Förvaltning av järv

   Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, det vill säga det minsta antalet järvar som behöver finnas i Sverige, är minst 600 individer. Järvarna fortsätter att sprida sig österut och söderut till skogslandet inom och utanför renskötselområdet, vilket är ett av målen för förvaltningen.

   Mot bakgrund av de senaste årens populationsuppskattningar, har utrymmet för jakt varit begränsat. Dock har skyddsjakt samt viss licensjakt skett i syfte att begränsa skador för renskötseln.

   Mer information

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Ett rikt växt- och djurliv

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket