Järv, antal föryngringar i Sverige

Konstaterade föryngringar av järvar i Sverige från 2003 till 2021.

   Järvstammen är oförändrad

   Totalt hittades 160 järvföryngringar i Skandinavien, varav 100 i Sverige och 60 i Norge. Baserat på de antal föryngringar som hittats 2019–2021, beräknas den skandinaviska populationen 2021 till 1 023 vuxna järvar som är ett år eller äldre (95 procent CI = 871–1 273, varav 637 (518–826) i Sverige).

   I jämförelse med fjolåret har antalet hittade föryngringar i Sverige minskat med 1 procent medan det i Norge är en minskning på 4,8 procent.

   Att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet, eftersom inventeringen kan påverkas av flera faktorer, till exempel brist på spårsnö, som försvårar. Förändring i antalet järvar kan även påverkas av andra faktorer, såsom järvarnas benägenhet att stanna kvar i sina hemområden samt att antalet järvhonor som föder ungar varierar mellan åren. Enstaka år kan en stor andel av de vuxna honorna få ungar medan det andra år är en mindre andel. Andra viktiga faktorer är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt effekten av olika former av jakt. Det tas hänsyn till detta när populationsuppskattningen ska beräknas.

   Förvaltning av järv

   Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för järv i Sverige är minst 600 individer. Årets inventeringsresultat visar därmed att stammen är över referensvärdet Stammen fortsätter att sprida sig österut och söderut till skogslandet inom och utanför renskötselområdet, vilket är ett av målen för förvaltningen. Mot bakgrund av de senaste årens populationsuppskattningar, har utrymmet för jakt varit begränsat. Dock har skyddsjakt samt viss licensjakt skett i syfte att begränsa skador för renskötseln.

   Mer information

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Ett rikt växt- och djurliv

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket