Koldioxidutsläpp från myndigheters tjänsteresor och transporter

Utsläppen från flygresor har nära nog halverats från år 2020 till 2021. Samtidigt har utsläppen av koldioxid från den dominerande kategorin maskiner och övriga fordon ökat och lett till att den sammanlagda utsläppsmängden från samtliga kategorier har ökat med 6 procent.

   Koldioxidutsläppen har ökat

   Även år 2021 blev annorlunda på grund av covid-19-pandemin. Resor ställdes in och ersattes med digitala möten. Det bedöms vara den främsta orsaken till att de rapporterade samlade koldioxidutsläppen från flygresor, bil, buss och tåg har minskat med nästan 30 procent från år 2020 till 2021. Utsläppen från flygresor har nära nog halverats. Sedan 2019 är minskningen för flygresor hela 85 procent. Pandemin har inte haft samma påverkan på utsläppen från den dominerande kategorin maskiner och övriga fordon. Dessa har ökat med 12 procent från år 2020 till 2021. Förklaringen är främst mer fartygstrafik och en ökad byggnation av infrastruktur. Totalt har de rapporterade utsläppen av koldioxid från samtliga kategorier ökat med sex procent till 324 017 ton.

   Antalet digitala möten som rapporterades för år 2021 var 15,5 miljoner, vilket är en ökning med nära 50 procent jämfört med 2020. Många myndigheter har ambitionen att arbeta vidare med och utveckla de digitala arbetssätten.

   Om miljöledning

   Miljöledningssystem är ett sätt att organisera och integrera miljöarbetet i en organisations verksamhet. Det skapar förutsättningar för att hänsyn tas till verksamhetens miljöpåverkan på ett systematiskt sätt i planering, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten. Inom ramen för miljöledningsarbetet ska ansvarsfördelningen vara tydlig, rutiner ska finnas för att bland annat säkerställa att miljöpolicyn följs, att verksamheten bidrar till att öka den positiva respektive minska den negativa miljöpåverkan och därmed bidrar till att organisationens miljömål uppnås. I dag omfattas 187 statliga myndigheter av förordning SFS 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter. Detta innebär att de ska införa och utveckla miljöledningssystem och varje år följa upp och redovisa arbetets resultat.

   Mer information

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Relaterad publikation

   Relaterad statistik