Kadmium i grundvatten

Halterna av kadmium i grundvatten är generellt mycket låga (< 0,1 mikrogram per liter) över i stort sett hela landet. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

   Mycket låga halter av kadmium

   Halterna kadmium i grundvatten är generellt mycket låga (<0,1 mikrogram per liter) över i stort sett hela landet. Låga halter (0,1-0,5 mikrogram per liter) uppmäts årligen i några få till knappt tio procent av de undersökta stationerna. För enstaka stationer, enstaka år, påträffas högre halter.

   Kadmium finns naturligt i höga halter i vissa bergarter, men det största bidraget till halterna i landets grundvatten som helhet kommer från nedfallet med nederbörden, i kombination med lågt pH i marken.

   Så följer vi förändringarna i miljön

   Sveriges geologiska undersökning (SGU), Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten följer utvecklingen av metallhalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas på 0–20 meters djup i ytligt jordgrundvatten.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Giftfri miljö

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket