Kadmium i grundvatten

Halterna av kadmium i grundvatten är generellt mycket låga (< 0,1 mikrogram per liter) över i stort sett hela landet. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

   Mycket låga halter av kadmium

   Halterna kadmium i grundvatten är generellt mycket låga (< 0,1 mikrogram per liter) över i stort sett hela landet. Låga halter (0,1–0,5 mikrogram per liter) uppmäts årligen i ett fåtal undersökta stationer. Under de senaste tjugo åren har andelen provtagningsstationer som har låg eller mycket låg halt varit förhållandevis stabil. I början av tidsserien, under sent 1990-tal, syns en tendens till något högre halter, vilket kan kopplas till generellt högre halter i luft och nedfall. Minskad försurningspåverkan kan också ha bidragit till sjunkande kadmiumhalter under senare decennier, då kadmium är mer rörligt i marken vid sura förhållande.

   Kadmium finns naturligt i höga halter i vissa bergarter, men det största bidraget till halterna i landets grundvatten som helhet kommer från nedfallet med nederbörden, i kombination med lågt pH i marken.

   Så följer vi förändringarna i miljön

   Sveriges geologiska undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket följer utvecklingen av metallhalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas huvudsakligen på 0–20 meters djup. Vatten från dessa stationer har analyserats under cirka 10–50 år för att följa haltförändringar.

   Sveriges officiella statistik

   Denna statistik kommer från den nationella miljöövervakningen, programområde Sötvatten. Statistiken tillhör Sveriges officiella statistik.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Giftfri miljö

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket