Bly i grundvatten

Halterna av bly i grundvatten har minskat efter 1997 och är generellt låga i hela Sverige. Detta beror på minskade halter av bly i nedfallet från luftföroreningar. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

   Förekomsten av bly i grundvatten kan vara naturlig men kan också bero på föroreningar som faller ner från luften. Bly är en av de tungmetaller som är giftiga för människor, växter och djur. Därför undersöks om både pågående och genomförda åtgärder för att minska utsläppen har effekter i grundvatten.

   Halterna av bly i grundvattnet har minskat

   Av diagrammet framgår att andelen övervakningsstationer med mycket låg halt (< 0,5 mikrogram per liter) av bly i grundvattnet ökade fram till början av 2000-talet. Sedan har andelen legat på ungefär samma nivå. Den tidigare positiva trenden  berodde främst på en minskning av bly i luftföroreningar och därmed ett minskat nedfall av bly på mark och vatten. En liten andel av trendstationerna har måttlig till hög halt (1–10 mikrogram per liter). Prover har tagits årligen i ytligt grundvatten i 35 till 75 stationer sedan 1996. Antalet undersökta stationer har ökat över tid. Vissa år saknas några stationer men det påverkar inte de generella slutsatserna.

   Sveriges geologiska undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket följer utvecklingen av metallhalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas på 0–20 meters djup i ytligt jordgrundvatten.

   Sveriges officiella statistik

   Denna statistik kommer från den nationella miljöövervakningen, programområde Sötvatten. Statistiken tillhör Sveriges officiella statistik.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Grundvatten av god kvalitet

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket