Bly i grundvatten

Halterna av bly i grundvatten har minskat under flera decennier och är generellt låga i hela Sverige. Detta kan bero både på minskade halter av bly i nedfallet från luftföroreningar och minskad försurning. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

   Förekomsten av bly i grundvatten kan vara naturlig, men kan också bero på föroreningar som faller ner från luften. Bly är en av de tungmetaller som är giftiga för människor, växter och djur. Därför undersöks om både pågående och genomförda åtgärder för att minska utsläppen har effekter i grundvatten. Befintligt gränsvärde för bly i dricksvatten är 10 mikrogram per liter, men Livsmedelsverket har föreslagit en sänkning till 5 mikrogram per liter.

   Halterna av bly i grundvattnet har minskat

   Av diagrammet framgår att andelen övervakningsstationer med mycket låg halt (< 0,5 mikrogram per liter) av bly i grundvattnet ökade fram till början av 2000-talet. Sedan dess har andelen legat på ungefär samma nivå.

   Den sjunkande trenden i slutet av 1990-talet kan kopplas till en minskning av bly i luftföroreningar och därmed en minskad deposition av bly till mark och vatten. Eftersom bly är mer rörligt i marken vid surare förhållanden kan återhämtning från försurning också spela in.

   En mindre andel av stationerna uppvisar måttlig till hög halt (1–10 mikrogram per liter). Prover har tagits i grundvatten i mellan 33 och 85 stationer årligen sedan 1996. Antalet undersökta stationer har ökat över tid. Vissa år saknas några stationer, men det påverkar inte de generella slutsatserna.

   Så följer vi förändringarna i miljön

   Sveriges geologiska undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket följer utvecklingen av metallhalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas huvudsakligen på 0–20 meters djup. Vatten från dessa stationer har analyserats under cirka 10–50 år för att följa haltförändringar.

   Sveriges officiella statistik

   Denna statistik kommer från den nationella miljöövervakningen, programområde Sötvatten. Statistiken tillhör Sveriges officiella statistik.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Grundvatten av god kvalitet

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket