Kväveoxider, utsläpp till luft från internationellt flyg och sjöfart

Utsläppen av kväveoxider till luft från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes flyg och sjöfart, även kallad internationell bunkring, har mer än fördubblats sedan 1990. Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp.

  • Kraftig ökning sedan 1990

   Den internationella flyg och sjöfarten ger upphov till betydande NOx-utsläpp. Dessa utsläpp omfattas för närvarande inte av några nationella åtaganden om utsläppsminskningar och räknas därför inte in i de nationella utsläppen vid rapportering till FN:s luftvårdskonvention och till EU, men redovisas årligen separat.

   Utsläppen av NOx från bränslen som används till utrikes flyg och sjöfart bidrar till betydligt större utsläpp än den inhemska sjöfarten och flyget. De aggregerade utsläppen av NOx från internationella transporter uppgick år 2019 till cirka 116 tusen ton som har mer än fördubblats jämfört med 1990. Under 2019 minskade utsläppen med 2 procent jämfört med föregående år.

   De största utsläppen av NOx kommer från sjöfarten

   Största delen av NOx-utsläppen kommer från sjöfart som stod för drygt 90 procent av de totala utsläppen år 2019. Det har ökat med drygt 110 procent sedan 1990 till följd av ökad trafik. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen med drygt 2 procent.

   Ökat internationellt resande bakom ökade utsläpp från flygtrafiken

   Andelen NOx-utsläpp från internationell luftfart är relativt liten och utgjorde cirka 10 procent av de totala utsläppen år 2019. Det har nästan fördubblats (ökat med 90 procent) sedan 1990. Den ökande trenden är kopplad till ökat internationellt resande. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen med nästan 4 procent.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket