Inrikes transporter, utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 21 procent. Huvuddelen av växthusgaserna från transportsektorn kommer från vägtrafiken, där utsläpp från personbilar och tunga fordon dominerar.

   Utsläppen av växthusgaser från transporter ökade något mellan 2020 och 2021, till följd av ökad biltrafik efter pandemiåret 2020. Vägtransporternas ökande inblandning av biodrivmedel och den ökande energieffektiviteten i fordonen samt elektrifiering dämpade dock ökningen av utsläppen något. Utsläppen 2021 är dock fortfarande lägre än pre-pandemi och är drygt 1,5 miljoner ton lägre än utsläppsnivån 2019.

   Utsläppen ska enligt etappmålet för inrikes transporter minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. Utsläppen har hittills minskat med 27 procent jämfört med 2010 och behöver framgent minska med knappt en miljon ton per år i snitt för att 2030-målet ska kunna nås. 

   Stor utsläppsminskning från personbilar under pandemin

   Huvuddelen av växthusgaserna från transportsektorn kommer från vägtrafiken, där utsläpp från personbilar och tunga fordon dominerar.

   Jämfört med 2020 är utsläppen från personbilar oförändrade uppgick till 9,4 miljoner ton 2021. Trafiken har under samma period ökat, men utsläppsökningen dämpas av ökad inbladning av biodrivmedel samt fortsatt energieffektivisering av fordon och en ökad andel elektrifiering av fordonsflottan. Jämfört med 1990 års nivå var utsläppen från personbilar 27 procent lägre år 2021.

   Från 1990 och fram till 2007 ökade personbilstrafiken, och låg därefter på en relativt jämn nivå fram till 2013. Trafiken har sedan dess ökat igen, fram till 2019 då trafikarbetet minskade något. Den ännu större minskningen av biltrafiken 2020 beror till stor del på pandemin, men det exakta bidraget är svårt att bedöma. Under 2021 har trafiken återigen ökat.

   I takt med att allt mer biobränsle blandas in i det bränsle som tankas har utsläppen över tid dock inte ökat i takt med trafiken. Energieffektivisering bidrar också till att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från enskilda fordon, men omställningen av fordonsparken behöver i kombination med ett mer transporteffektivt samhälle fortsättningsvis öka för att vi ska nå våra uppsatta mål. Den genomsnittliga bränsleförbrukningen och utsläppsintensiteten för personbilar som registrerades i Sverige under 2021 var betydligt lägre än föregående år.

   Utsläppen från tunga fordon har minskat

   Trenden för växthusgaser från tunga lastbilar visar på ökande utsläpp från mitten av 1990-talet fram till den ekonomiska nedgången som startade 2008. Utsläppen nådde sin högsta nivå år 2007, för att sedan minska under majoriteten av de efterföljande åren. Utsläppen har främst minskat till följd av att andelen förnybart bränsle ökat och för att fordonen har blivit mer energieffektiva. År 2021 var utsläppen på samma nivå som 1990 år. Jämfört med 2010 var utsläppen 34 procent lägre under 2021.

   Över 95 procent av de tunga lastbilarna är dieseldrivna. För att nå klimatmålen behövs, utöver inblandningen av biobränsle och energieffektivare fordon, även smartare logistik. Möjligheterna att transportera gods med järnväg och sjöfart behöver utnyttjas på ett bättre sätt.

   Utsläppsminskningar från lätta lastbilar trots ökat trafikarbete

   Utsläppen av växthusgaser från lätta lastbilar var ungefär 1,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2021, vilket är 45 procent högre än utsläppen år 1990.

   Växthusgasutsläppen från lätta lastbilar har i stora drag ökat från 1990 till 2011, med den kraftigaste ökningen under 2000-talet. Därefter vände det och utsläppen har sedan dess visat på en svagt minskande trend. Utsläppsminskningen för lätta lastbilar beror främst på en ökad inblandning av biodrivmedel och ökad energieffektivitet i fordonen, vilket delvis är ett resultat av striktare utsläppskrav inom EU. Jämfört med 2020 minskade utsläppen från lätta lastbilar oförändrade.

   Knappt 90 procent av de lätta lastbilarna är dieseldrivna. För att de lätta lastbilarna ska minska utsläppen i linje med klimatmålen är en transporteffektiv logistik en viktig komponent, tillsammans med fortsatt energieffektivisering och inblandning av biodrivmedel.

   Utsläpp av växthusgaser från utrikes sjöfart och flyg

   Utsläpp från inrikes transporter består mest av koldioxid

   Växthusgasutsläppen från inrikes transporter består till största delen av koldioxid. En mindre del av utsläppen utgörs av metan. Bättre teknik för avgasrening har lett till att utsläppen av metan och kväveoxider minskat.

   Utsläppen från inrikes transporter av lustgas är små. Under en period på 1990-talet ökade utsläppen, eftersom fler personbilar då utrustades med katalysator. Men med hjälp av bättre reningsteknik har utsläppen minskat mellan 1990 och 2007. Sedan 2007 ökar transportsektorns lustgasutsläpp, främst från lastbilar och personbilar.

   Slutgiltig statistik publiceras i december 2022

   Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. I december 2022 publicerar Naturvårdsverket slutgiltig statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2021.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Läs mer

   Statistik per sektor