Bidrag

Strandstädning i havsnära kommuner

Kommuner kan ansöka om bidrag för strandstädning i områden där stora avfallsmängder flyter i land på havsstränder.

Ansök direkt

Vem får söka?

Kommuner – enskilt eller tillsammans.

Vad kan jag söka för?

Strandstädning, i första hand i områden där stora avfallsmängder flyter i land på havsstränder.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 17 december 2021.

Om medel finns delar Naturvårdsverket, i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, ut bidrag till strandstädning. Stödet kan ersätta upp till 90 procent av kostnaderna. Den planerade budgeten är 25 miljoner kronor.

Aktuellt

Mål och kommande krav om jämnare könsfördelning vid anställning för strandstädning

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Naturvårdsverket har beslutat att strandstädning är ett av myndighetens prioriterade områden för jämställdhetsintegrering. Målet är att uppnå en jämnare könsfördelning mellan män och kvinnor som anställs för strandstädning. Senast år 2025 ser Naturvårdsverket att fördelningen mellan kvinnor och män som får anställning hålls inom 40/60 %.

Som en del i arbetet för jämställdhet kommer krav på en jämn könsfördelning bland de som genomför strandstädningen att införas vid beslut om strandstädningsbidrag. Det innebär att den sysselsättning som projektet genererar ska vara fördelad enligt minst 40/60 % mellan män och kvinnor. För att kommuner ska kunna uppnå kommande krav om en jämnare könsfördelning vid anställning för strandstädning så uppmuntras kommuner att påbörja detta arbete redan nu.

Här kan du läsa mer om Naturvårdsverkets redovisade regeringsuppdrag "Inriktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025":

Utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering (naturvardsverket.se)

Vem får söka?

Bidraget kan sökas av kommuner med havsstränder där stora avfallsmängder flyter iland. Bidraget kan sökas av kommuner enskilt eller tillsammans.

Vad kan jag söka för?

Bidraget delas ut med stöd av förordning (2018:58) om bidrag om strandstädning.

§

Förordning (2018:58) om bidrag till strandstädning

Förutsättningar för bidrag

3 § Om det finns medel får Naturvårdsverket ge bidrag till kommuner enligt denna förordning till projekt som

 1. syftar till att samla in avfall som har flutit i land på havsstränder,
 2. innebär att även annat avfall som finns på stränderna samlas in,
 3. inbegriper åtgärder som behövs för att det insamlade avfallet ska bli behandlat,
 4. inbegriper uppföljning och utvärdering av projektets genomförande, och
 5. genomförs av en kommun eller av flera kommuner tillsammans.

Bidraget får också avse åtgärder för planering av projektet.

 

Så ansöker du

Ansökan om bidrag görs digitalt till Naturvårdsverket och ska minst innehålla nedanstående tio punkter. Observera att de flesta fritextfält tillåter max 500 tecken.

 1. Vilken eller vilka kommuner som ansöker.
 2. Kontaktperson för den eller de sökande kommunerna.
 3. En beskrivning av projektet och dess finansiering, genomförande och tidsplan.
 4. En uppskattning av mängden avfall i området där insamlingen planeras och hur stor andel av detta avfall som har flutit i land från havet.
 5. Planerad behandling av det insamlade avfallet.
 6. Vilket resultat som projektet syftar till att uppnå.
 7. Kostnaderna för att genomföra åtgärderna och hur stor andel av kostnaderna som bidraget söks för.
 8. Hur projektet beräknas påverka sysselsättningen.
 9. Vilken uppföljning som planeras för att kontrollera att resultatet nås.
 10. Om projektet omfattar åtgärder för vilka bidrag har sökts eller beviljats enligt annan författning.

Om bidraget söks tillsammans

Om din kommun ansöker tillsammans med en annan kommun, ska följande information tydligt framgår i ansökan:

 • Kontaktperson för sökande kommun.
 • Hur åtgärderna och kostnaderna är avsedda att utföras.
 • Hur åtgärder och kostnader fördelas mellan kommunerna.
 • Att bidraget ska betalas ut till sökande kommun.
 • Sökande kommun ansvarar för redovisningen.
 • Undertecknade fullmakter.

Ansökningsformulär

Ansök i vår e-tjänst

Har du problem att ansöka digitalt? Ta kontakt med oss.

När du fyller i ansökan i e-tjänsten gäller följande:

 • För kommuner som söker tillsammans ska bilaga ”Detaljerade kostnader” fyllas i för varje kommun.
 • För kommuner som söker enskilt, behöver inte bilagan fyllas i. Fyll istället i varje kostnad direkt i e-formuläret.

Kriterier för bedömning av ansökan

När Naturvårdsverket bedömer ansökningarna tas bland annat hänsyn till att:

 • Bidraget är förbehållet kommuner med havsstränder.
  Det är också avsett att tillfalla de kommuner som har dokumenterade problem med nedskräpningen i stor omfattning. Alla sökande är inte garanterade bidrag. En prioritering kan ske utifrån behov, men också utifrån möjligheten att bidra till sysselsättning.
 • Bidrag kan bara ges till åtgärder som utförs av personer som omfattas av arbetsmiljölagen.
  Det innebär att bidraget inte kan användas för arbete som utförs av exempelvis skolungdomar och föreningar. Däremot kan sådana åtgärder ingå i projektet om kommunen eller någon annan part står för den kostnaden.
 • Bidraget kan bara ges till projekt som påbörjas efter att Naturvårdsverket beslutat att ge bidrag. 
  Det innebär att en kommun inte kan ansöka om bidrag efter att åtgärder redan påbörjats eller utförts. Tidigaste projektstart är efter beslut om beviljat bidrag.

Beslut och utbetalning

Naturvårdsverket beslutar om bidrag i januari 2021.

Utbetalning kommer att ske i två omgångar. Högst 75 procent av bidraget betalas ut innan projektet har slutförts och en slutrapport har inkommit.

Slutrapportering

Slutrapportering av projekt som genomförts med bidrag som sökts under våren 2021 ska ske senast den 28 februari 2022.

Slutrapportering av projekt som genomförts med bidrag som sökts under i september 2021 ska ske senast den 30 juni 2022.

Slutrapportering av projekt som genomförts med bidrag som söks under november och december 2021 ska ske senast den 30 april 2023.

Detta ska ingå i rapporteringen

Bidragsbeviljade åtgärder skall vara utförda och ekonomisk redovisning och slutrapport ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast de datum som framgår av beslutet.

Den eller de kommuner som har fått bidrag ska efter att projektet har genomförts i en rapport till Naturvårdsverket redovisa

 • vilka resultat som projektet har gett
 • i vilken utsträckning projektet bidragit till ökad sysselsättning
 • uppgift om mängd insamlat avfall i vikt
 • hur det insamlade avfallet har behandlats
 • kostnaden för varje åtgärd som projektet fått bidrag för samt motfinansiering
 • fördelningen mellan kvinnor och män som genomfört städningen.

Använd dessa dokument vid slutrapportering:

Slutrapport och detaljerade kostnader (xlsx 29 kB)

Slutrapport Strandstäd (pdf 75 kB)

Återbetalningsskyldighet

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om

 • ändamålet med bidraget inte uppfyllts
 • villkoren för bidraget inte följts
 • bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren
 • åtagna åtgärder inte utförts eller åtgärderna avviker från dem som angetts i ansökan, om inte annat överenskommits
 • ekonomisk redovisning, slutrapport och annan redovisning inte inkommit till Naturvårdsverket senast utsatt datum
 • beviljade medel inte nyttjats vid slutredovisningen.

Kontakt

Kundtjänst
telefon 010-698 10 00
kundtjanst@naturvardsverket.se

Frågor och svar om bidrag till strandstädning

Inkludering av allmänheten

Ansökan

Hyrning och köp av utrustning till projektet

Strandstädning i hamnar

Hur sysselsättningen beräknas i årsarbetskraft