Utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Naturvårdsverket redovisade regeringsuppdraget "Inriktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025" den 26 augusti 2021.

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (regeringens skrivelse Skr. 2016/17:10).

Naturvårdsverket ska redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025. Redovisningen ska identifiera områden där Naturvårdsverket inom ramen för sin verksamhet kan bidra till ökad jämställdhet.

Redovisningen bör även innehålla mål och åtgärder som kan följas upp och belysa på vilket sätt jämställdhet utvecklas och integreras i myndighetens verksamhet. Redovisningen ska ges in till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 september 2021. Naturvårdsverket ska därefter årligen redovisa arbetet med jämställdhetsintegrering i sina årsredovisningar för 2021—2025.

Naturvårdsverket ska också redovisa en strategi för att beakta och integrera jämställdhetsaspekter vid Sveriges genomförande av Parisavtalet. För den redovisningen ska Naturvårdsverket samverka med Jämställdhetsmyndigheten, Statens energimyndighet och andra relevanta myndigheter.

Redovisning

Kontakt

Inriktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025:
Emma Frysmark, emma.frysmark@naturvardsverket.se

Förslag till strategi för att beakta och integrera jämställdhetsaspekter vid Sveriges genomförande av Parisavtalet:
Jennifer Unelius, jennifer.unelius@naturvardsverket.se

Mer information