Bidrag

Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Stiftelsen Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd.

Vem får söka?

Privatpersoner, föreningar och organisationer.

Vad kan jag söka för?

Projekt som bidrar till Sveriges naturskydd, främst fågelskydd. Det kan vara artprojekt, men också bredare projekt om till exempel biotopvård och restaurering.

Ansökningsperiod

1 juni till den 30 november 2022.

Fågelfaunan, och den biologiska mångfalden i stort, är under ständig förändring. Hotbilder och påverkansfaktorer skiftar och påverkar behoven av kunskap och inriktningen på de åtgärder som behövs.

Fondens syfte är att bidra till Sveriges naturskydd, främst fågelskydd. Det kan betyda artprojekt, men också bredare projekt som handlar om biotopvård och restaurering, vilket gynnar mångfalden och en mängd arter.

Det finns även behov av inventeringar inom olika områden, särskilt sådana som ökar kunskapsnivån gällande arter där kunskapsbrist råder, eller till exempel kompletterar den befintliga svenska fågelövervakningen där den är begränsad.

Vem får söka?

Bidrag kan sökas av både privatpersoner och lokala/regionala eller nationella föreningar och organisationer.

Vad kan jag söka för?

Fågelskydd kan ha en bred betydelse, men projekt kopplade till en mer allmän naturvårdsnytta som inte har fokus på fåglar kan också få stöd. Projekt inom de nedan angivna områdena är prioriterade:

 • Insatser för restaurering av viktiga naturmiljöer.
 • Insatser för arter med tydlig hotbild eller mer allmänna arter med starkt nedåtgående trend.
 • Inventering av arter i miljöer där kunskaperna är begränsade.
 • Faunaväkteri – kan till exempel gälla fåglar, dagfjärilar, vilda bin, däggdjur.
 • Generell kunskapsuppbyggnad av arter och naturtyper med bristfällig information.
 • Projekt som skapar regionalt eller lokalt engagemang och samarbete, speciellt när det gäller barn och ungdomar, kvinnor och nyanlända.

Stor vikt läggs också vid att väl dokumenterade metoder används i projektet.

Vi lägger stor vikt vid att du som sökande sprider information om ditt projekt och de resultat som nås. Detta bland annat för att relevant data kommer till exempel myndigheter eller andra intressenter till nytta, och att generera intresse och engagemang för naturvård hos allmänheten.

Så ansöker du

Använd ansökningsblanketten för att ansöka om bidrag för 2023. Ansökan ska vara inkommen till Stiftelsen Alvins fond senast den 30 november 2022.

Ansökningsblankett Alvins fond (dotx 54 kB)

Skicka ansökan till Naturvårdsverkets registrator och ange ”Ansökan om bidrag ur Alvins fond” i ämnnesraden:

registrator@naturvardsverket.se

Eller skicka med post till:

Stiftelsen Alvins fond
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Tänk på att ansökan måste vara underskriven. Skanna in blanketten om du skickar den med e-post.

Har du frågor om bidraget? Kontakta oss via mejl:
kundtjanst@naturvardsverket.se
eller telefon 010–698 10 00.

Så här hanterar vi dina personuppgifter (pdf 103 kB)

Exempel på insatser som kan få stöd

Miljöer

Beredningsgruppen ser gärna nedanstående insatser i dessa miljöer:

 • Röjningar av fågelskär.
 • Återställning av hagmarker och strandängar.
 • Gynna blomrika marker.
 • Restaurering av lövskog.
 • Skapa och restaurera våtmarker och anlägga fisktomma småvatten.
 • Restaurering av sandmarker

Arter

Beredningsgruppen ser gärna insatser för till exempel dessa arter:

 • Blå kärrhök, myrsnäppa, tajgasädgås och videsparv – inventering och kunskapsuppbyggnad.
 • Storspov – restaurering av livsmiljöer, sen slåtter.
 • Småtärna och kentsk tärna – inventering, röjning av sly på småöar.
 • Svarthakedopping – restaurering av fisktomma småvatten.
 • Rödlistade arter.

Exempel på inventering av arter i miljöer där kunskaperna är begränsade

Inventering av fågelarter i fjällmiljöer och myrmiljöer i Norrlands inland (där detta sker med standardiserade metoder och kompletterar befintliga så kallade standardrutter). Exempel på arter där kunskapsbehov finns: bergand, salskrake, stjärtand, myrspov, berglärka, rödstrupig piplärka.

Inventering av övervintringsområden för dykänder i Östersjön. Exempel på arter: svärta, sjöorre, alfågel och bergand.

Inventering av fågelarter knutna till skogs- och jordbrukslandskapen.

Beslut om bidrag

En beredningsgrupp lämnar en rekommendation om fördelningen av bidragen. Beredningsgruppen består av två representanter från vardera Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige. Naturvårdsverket fattar beslut om bidrag.

Beslut om bidrag meddelas senast i april.

Redovisning av bidrag

Hur bidraget använts och vilket resultat projektet uppnått ska redovisas till Stiftelsen Alvins fond senast den 31 januari året efter aktuellt bidragsår. Redovisningen gör du i redovisningsblanketten:

Redovisningsblankett Alvins fond (dotx 52 kB)

Redovisningen ska styrkas med till exempel kvitton och utdrag ur redovisningssystem (kontoutdrag).

Kontakta oss

Har du frågor om bidraget? Kontakta oss på: kundtjanst@naturvardsverket.se

Frågor och svar

Det vanliga är att stödet uppgår till cirka 40 000 kronor per projekt. I enstaka fall kan det bli mer. Det gäller främst projekt där det sker samordning mellan lokala och regionala aktörer. Projekten kan vara ettåriga eller fleråriga, men ansökan måste göras varje år.

 • Standardutrustning, till exempel dator, kikare/optik, kamera.
 • Universitetsanknuten forskning.
 • Tryckning och publicering av trycksaker.

Nej.

Nej.

Fördelning av bidrag

Fördelade bidrag 2016–2022.

  Beviljade bidrag (kr)
2016 1 150 430
2017 1 481 430
2018 2 026 307
2019 1 505 667
2020 1 598 895
2021 2 180 402
2022 2 118 416

Beslut om bidrag ur Alvins fond för bidragsår 2022

Nu har Naturvårdsverket fattat beslut om bidrag ur Alvins fond för bidragsår 2022. Totalt hade 74 projekt sökt om bidrag om 2 983 313 kronor. 53 projektansökningar tilldelas bidrag från Stiftelsen Alvins fond på totalt 2 118 416 kronor.

Bakgrunden till bidraget

Avkastningen från Stiftelsen Gustaf Adolf och Anna Maria Alvins fond ska användas för skydd och vård av fågelfaunan i Sverige. Fonden ska användas till det svenska naturskyddets främjande med beaktande att tillbörlig andel av fondens avkastning avses för skydd och vård av fågelfaunan i Sverige.

 • 1934 donerades 65 aktier till den svenska staten till en fond för befrämjandet av Sveriges naturskydd. Avkastningen skulle, enligt gåvobrevet, så länge någon av makarna Gustaf Adolf eller Anna Maria Alvin var i livet tillfalla dem.
 • 1939 donerades ytterligare aktier och då namngavs det specifikt att avkastningen skulle gå till det svenska fågelskyddets befrämjande. Då specificerades också att avkastningen efter makarna Alvins död skulle tillfalla den namngivne arvingen sångaren Sigvard Wallbeck-Hallgren under hans levnad. I gåvobrevet angavs också att del av avkastningen skulle läggas till kapitalet.
 • 1940, 1942, 1943 och 1949 donerades ytterligare aktier och obligationer.
 • 1943 dog Gustav Adolf Alvin.
 • 1968 dog Anna Maria Alvin.
 • 1995 dog Sigvard Wallbeck-Hallgren.
 • 1996 överfördes förvaltningen till Naturvårdsverket som överlåtit till Kammarkollegiet att förvalta kapitalet och sköta ekonomihanteringen.

Vid utgången av 2021 var fondens förmögenhet cirka 88 miljoner kronor. Beroende på hur bra fonden går blir avkastningen olika mellan åren.

Stiftelsen är registrerad i Länsstyrelsens register över stiftelser och har organisationsnummer 802404-0712.