Bidrag

LONA – Grön infrastrukturprojekt

Inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner söka stöd för projekt som bidrar till att stärka grön infrastruktur (GI). Projekt kan även initieras och drivas av föreningar och andra lokala aktörer.

Vem får söka?

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt.

Vad kan jag söka för?

Lokala naturvårdsprojekt, våtmarksprojekt och pollineringsprojekt.

Ansökningsperiod

Sista dag för kommuner att skicka in ansökningar till länsstyrelsen är 1 december 2023.

Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Grön infrastruktur behövs för att stärka och bevara biologisk mångfald och fungerande ekosystem i ett landskapsperspektiv. Genom att främja grön infrastruktur och därmed hög biologisk mångfald, förbättras förutsättningarna för robusta ekosystem som kan ge många ekosystemtjänster. 

En del av de medel som regeringen satsar, fördelas till åtgärder inom LONA, den lokala naturvårdssatsningen. I likhet med ordinarie LONA-projekt kan grön infrastrukturprojekt få upp till 50 procent av kostnaden finansierad.

Ansökningsförfarandet är detsamma som för bidrag inom ordinarie LONA.

Vilka projekt kan få stöd?

Länsstyrelserna har tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur med förslag på många olika åtgärder för att stärka grön infrastruktur. Genomförande av åtgärder behöver öka samtidigt som fler goda exempel behöver lyftas fram som kan inspirera fler aktörer att bidra i arbetet med grön infrastruktur. Projekten kan handla om att stärka och knyta ihop värdekärnor och värdetrakter och därmed öka naturvärden för att skapa konnektivitet i landskapet eller andra åtgärder som stärker naturvärden. Det kan handla om både små och stora projekt planerade utifrån ett landskapsperspektiv. 

Vilka åtgärder kan exempelvis beviljas inom LONA kopplat till Grön infrastruktur? 

Åtgärdstyper: 

 1. Kunskapsuppbyggnad – exempelvis inventeringar av värdefulla arter eller naturområden. 
 2. Framtagande av underlag – exempel på detta kan vara kommunala naturvårdsprogram, åtgärdsprogram, friluftsplaner, grönplaner, underlag till bildande av kommunala reservat och liknande. 
 3. Processen kring arbete med lokala naturreservat – till exempel kostnader för värdering, förhandling, framtagande av skötselplan och gränsmarkering (dock inte markåtkomst). 
 4. Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla ur naturvårdssynpunkt, t.ex. anläggande av grönområden, borttagande av vandringshinder, skapa nya betesområden och liknande. 
 5. Restaurering – återställande av naturtyper eller artbestånd. 
 6. Information – informationssatsningar som skyltar, naturskoleverksamhet, guidningar och trycksaker. 
 7. Restaurering och anläggande av våtmarker, inklusive återvätning av torvmarker. 
 8. Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker

Här finns ytterligare exempel kring grön infrastruktur:

Grön infrastruktur - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)

Folder om Lokala naturvårdsbidrag som stärker grön infrastruktur

Skriv ut foldern på både fram- och baksida och vik sedan i tre delar. Lätt att ta med. Det är på lokal nivå det händer!

LONA – Bidrag till lokala naturvårdssatsningar som stärker grön infrastruktur (pdf 1 MB)

Fler exempel på LONA-projekt kopplat till grön infrastruktur

Många projekt som rör grön infrastruktur kan till exempel handla om pollinering, våtmarker, ängs- och betesmarker för att stärka den biologiska mångfalden. Projekten handlar om att lyfta blicken, binda ihop stråk och ytor samt se åtgärderna ur ett landskapsperspektiv. 

 • Restaurering och omvandling av mark till ängsmark.
 • Informationsinsatser och framtagande av material och skyltar om GI.
 • Inventering och kunskapsuppbyggnad för att få till effektiva projekt inom GI.
 • Framtagande av underlag och planer kopplat till GI– exempel på detta kan vara kommunala naturvårdsprogram, åtgärdsprogram, underlag till bildande av kommunala reservat och liknande. 
 • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla ur naturvårdssynpunkt, till exempel anläggande av gröna områden, borttagande av vandringshinder, restaurera eller skapa nya betesområden och liknande.

I LONA-tjänsten hittar du pågående och avslutade projekt med koppling till till grön infrastruktur. Bli inspirerad att starta ett projekt i din kommun!

Sök projekt i LONA-tjänsten

Film om LONA-bidrag för att gynna grön infrastruktur

Youtube video

Läs mer om grön infrastruktur