Bidrag

LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

Granskad: ‎den ‎19‎ ‎april‎ ‎2024

Har ditt företag, kommun, länsstyrelse eller organisation en idé till ett större miljö-, klimat- eller naturprojekt och söker finansiering? LIFE är ett EU-bidrag som kan finansiera 60–95 procent av den totala projektkostnaden.

Vem får söka?

Företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer.

Vad kan jag söka för?

Miljö-, klimat-, energi- eller naturprojekt.

Ansökningsperiod

Ansökan är öppen fram till september.

Life är en EU:fond som medfinansierar projekt som påskyndar genomförandet av den europeiska miljö- och klimatlagstiftningen och de mål som anges i den Europeiska Gröna Given eller Parisavtalet. Det handlar om övergång till hållbar cirkulär, energieffektiv ekonomi men också om skydd och förbättring av miljö, hälsa och av biologisk mångfald. 

Det är EU kommissionen som bedömer och beslutar om Life-bidrag. Naturvårdsverkets roll är framför allt att informera om programmet. För frågor specifikt kopplade till delprogrammet för Övergång till ren energi är det Energimyndigheten som är kontaktmyndighet. När det gäller naturprojekt finns också möjlighet för Naturvårdsverket att medfinansiera projekt, läs mer om detta längre ner på sidan. 

LIFE faktablad 2021-2027 (pdf)

Aktuellt

Vem kan söka?

Alla juridiska personer inom EU kan söka bidrag ur Life-programmet.

Vad kan jag söka för?

Ämnesområden:

  • Natur och biologisk mångfald
  • Cirkulär ekonomi och livskvalitet
  • Klimatbegränsning och klimatanpassning
  • Övergång till ren energi.

Projekten kan vara pilot- eller demonstrationsprojekt, bästa-praxis-projekt (bästa tillgänglig teknologi) eller större regionala eller nationella miljö eller klimatprojekt (så kallade strategiska projekt). Ofta krävs att det finns en spridningspotential, det vill säga att projektresultaten ska kunna användas, replikeras eller på annat sätt vara relevanta för andra aktörer i EU. 

Projekttid: 2–5 år, men även längre.

Projektbudget: 15–30 miljoner kr i projektbudget, men även större. Den vanligaste nivån på medfinansiering från Life är 60 procent (man måste alltså hitta annan finansiering för resten). Det finns ingen max- eller minimigräns för projektbudget, men alltför små projekt har oftast ingen relevans ur ett EU-perspektiv.

Så ansöker du

Man ansöker en gång om året via EU:s ansökningsportal. Oftast öppnar ansökningsomgången under våren och stänger efter sommaren. När ansökningsomgången öppnar publiceras också årets prioriteringar för varje delprogram. Det är viktigt att noga läsa igenom och hitta förankring i de årliga utlysningstexterna och utifrån dem utforma/beskriva sin projektidé. Några av utlysningstexterna till de vanligaste projekttyperna (SAP) finns här:

Begränsning av och anpassning till klimatförändringar (pdf)

Cirkulär ekonomi och livskvalitet (pdf)

Natur och biologisk mångfald (pdf)

Övergång till ren energi (pdf)

Ansökningsprocessen är omfattande. Det kan ta ett par månader att färdigställa en ansökan och det är inte ovanligt att man tar hjälp av en konsult. Ansökan bör skrivas på engelska.

För naturprojekt finns möjlighet att få finansiellt stöd (skrivarstöd) för att skriva ansökan och medfinansiering i projekt, se länk längre ner på sidan.

Behandling av personuppgifter vid expertstöd rörande framtagande av ansökan till EU:s LIFE-bidrag.

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Naturvårdsverket vill uppmuntra att svenska aktörer söker medel från EU:s LIFE-program. Naturvårdsverket erbjuder expertbedömning av projektidéer under delprogrammen Cirkulär ekonomi och Klimat.

Handläggare på Naturvårdsverket och även anlitad konsult, Sweco Sverige AB, behandlar personuppgifter vid bedömning av projektidéer och rådgivning rörande ansökan av EU:s LIFE-bidrag.

Personuppgifter från annan källa

Personuppgifter har inte hämtats från annan källa än den registrerade.

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas rörande kontaktpersoner är för- och efternamn, titel, e-postadress, telefonnummer, organisatorisk tillhörighet samt diarienummer till ärende i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.

Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare på Naturvårdsverket och anlitad konsult kan myndighetens leverantörer av IT-drift samt IT-förvaltning och utveckling komma att få tillgång till personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte.

Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Handlingar och e-post som inte tillför ärende sakuppgift gallras vid inaktualitet.

Undantag från gallring är handlingar av vikt som registrerats i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem och bevaras i myndighetens e-arkiv.