Bidrag

Flyttning av fordonsvrak

Kommuner kan ansöka om bidrag för fordonsvrak som har skrotats. Bidrag lämnas endast för de fordonsvrak som har skrotats från och med bidragsförordningens ikraftträdande den 1 september 2021.

Ansök direkt

Vem får söka?

Kommuner kan ansöka om bidrag.

Vad kan jag söka för?

Fordonsvrak som har skrotats.

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar den 3 maj och stänger den 9 juni 2023.

Den aktuella utlysningen kommer att gälla fordonsvrak som skrotats från och med den 1 oktober 2022 till och med den 31 mars 2023. 

Vem får söka?

Bidraget kan sökas för kostnader som kommuner har haft för fordonsvrak som flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och 2 § 7 förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Ansökan om bidrag ska lämnas in efter skrotning har skett av det aktuella fordonsvraket. Bidrag lämnas endast för fordonsvrak som har skrotats efter bidragsförordningens ikraftträdande den 1 september 2021.

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (Riksdagens webbplats)

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (Riksdagens webbplats)

Vad kan jag söka för?

Bidraget delas ut med stöd av förordning (2021:823) om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas.

Fordonsvrak kan utgöra en risk för miljön och innebära en skaderisk. Genom det nya bidraget kan fler fordon tas omhand och återvinnas.

Bidrag kan sökas för kostnadstäckning upp till sammanlagt 5 000 kronor per fordonsvrak för att

 • transportera fordonsvrak
 • förvara fordonsvrak i avvaktan på skrotning
 • skrota fordonsvrak.

Förordning (2021:823) om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas (Riksdagens webbplats)

Så ansöker du

Ansökan om bidrag kommer att göras digitalt till Naturvårdsverket och ska minst innehålla:

 1. Vilken kommun som ansöker samt kontaktuppgifter.
 2. Antal fordonsvrak.
 3. Verifierbar information om fordonsvraken:
  • Registreringsnummer, chassinummer eller andra uppgifter som kan identifiera fordonsvraken.
  • Datum för skrotning.
 4. Kostnader som kommunen haft för skrotning per fordonsvrak.

Vi rekommenderar att ni gör en separat ansökan för de fordonsvrak som saknar registreringsnummer/chassinummer.

Kriterier för bedömning av ansökan

Naturvårdsverket bedömer ansökningarna utifrån om kostnaderna är bidragsberättigade och kan styrkas med kontoutdrag. Kostnaderna ska beräknas med hänsyn till de faktiska utgifterna och i övrigt efter skälig uppskattning av kostnaden för åtgärderna.

Beslut och utbetalning

Naturvårdsverket avser att besluta om bidrag från och med juni 2023.

Återbetalningsskyldighet

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om:

 1. En kommun som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp.
 2. Om en kommun är återbetalningsskyldig ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta.

Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka bidraget, om det finns särskilda skäl.

Kontakt

Kundtjänst, telefon 010-698 10 00, eller e-post: kundtjanst@naturvardsverket.se

Så behandlar vi personuppgifter (word 48 kb)