Bidrag

Flyttning av fordonsvrak

Granskad: ‎den ‎23‎ ‎oktober‎ ‎2023

Kommuner kan ansöka om bidrag för fordonsvrak som har skrotats. Bidrag lämnas endast för de fordonsvrak som har skrotats från och med bidragsförordningens ikraftträdande den 1 september 2021.

Vem får söka?

Kommuner kan ansöka om bidrag.

Vad kan jag söka för?

Fordonsvrak som har skrotats.

Ansökningsperiod

Ansökan stänger den 5 december.

Den aktuella utlysningen kommer att gälla fordonsvrak som skrotats från och med den 1 april 2023 till och med den 5 december 2023. 

Enligt regeringens budgetproposition vill man avveckla bidraget till kommuner för skrotade fordonsvrak.
Så detta är den sista ansökningsomgången.

Vem får söka?

Bidraget kan sökas för kostnader som kommuner har haft för fordonsvrak som flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och 2 § 7 förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Ansökan om bidrag ska lämnas in efter skrotning har skett av det aktuella fordonsvraket. Bidrag lämnas endast för fordonsvrak som har skrotats efter bidragsförordningens ikraftträdande den 1 september 2021.

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (Riksdagens webbplats)

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (Riksdagens webbplats)

Vad kan jag söka för?

Bidraget delas ut med stöd av förordning (2021:823) om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas.

Fordonsvrak kan utgöra en risk för miljön och innebära en skaderisk. Genom det nya bidraget kan fler fordon tas omhand och återvinnas.

Bidrag kan sökas för kostnadstäckning upp till sammanlagt 5 000 kronor per fordonsvrak för att

 • transportera fordonsvrak
 • förvara fordonsvrak i avvaktan på skrotning
 • skrota fordonsvrak.

Förordning (2021:823) om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas (Riksdagens webbplats)

Beslut om att flytta ett fordonsvrak får meddelas och verkställas bland annat av kommunen. Beslutet ska föregås av en utredning. Fordonets ägare är som huvudregel skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Kostnader som inte tas ut av fordonets ägare ska, om flyttningsbeslutet har verkställts av en kommunal myndighet, betalas av kommunen.

Kommunen har möjlighet att ansöka om bidrag enligt förordningen (2021:823) om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas. Detta gäller oavsett om fordonsvraket har flyttats från privat mark eller kommunal mark. Naturvårdsverket prövar kommunens ansökan om bidrag.

Bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas

Ett fordon får flyttas bl.a. om det är ett fordonsvrak (2 § första stycket lagen [1982:129] om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och 2 § 7 förordningen [1982:198] om flyttning av fordon i vissa fall (FFF)). Beslut om flyttning ska föregås av utredning (3 § FFF). Beslut om att flytta ett fordonsvrak får meddelas och verkställas bl.a. av kommunen (18 § FFF).

Fordonets ägare är som huvudregel skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av LFF (7 § första stycket LFF). Kostnader som inte tas ut av fordonets ägare ska, om flyttningsbeslutet har verkställts av en kommunal myndighet, betalas av kommunen (7 § tredje stycket LFF).

Om fordonsvraket har varit parkerat på annans mark (dvs. privat mark) ska fastighetsägaren inte bära kostnaderna för flyttningen m.m. av fordonsvraket. Detta gäller oavsett om fastighetsägaren har begärt flyttning av fordonsvraket eller om kommunen genomför denna flyttning på eget eller annans initiativ. Detta gäller till skillnad från flyttning av fordon enligt 2 § andra eller tredje stycket LFF, då kostnader som inte tas ut av fordonets ägare i stället betalas av den som begärt flyttningen (7 § tredje stycket LFF).

Kommunen har möjlighet att ansöka om bidrag enligt förordningen (2021:823) om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas. Detta gäller oavsett om fordonsvraket har flyttats från privat mark eller kommunal mark. Naturvårdsverket prövar kommunens ansökan om bidrag.

Så ansöker du

Ansökan om bidrag kommer att göras digitalt till Naturvårdsverket och ska minst innehålla:

 1. Vilken kommun som ansöker samt kontaktuppgifter.
 2. Antal fordonsvrak.
 3. Verifierbar information om fordonsvraken:
  • Registreringsnummer, chassinummer eller andra uppgifter som kan identifiera fordonsvraken.
  • Datum för skrotning.
 4. Kostnader som kommunen haft för skrotning per fordonsvrak.

Vi rekommenderar att ni gör en separat ansökan för de fordonsvrak som saknar registreringsnummer/chassinummer.

Kriterier för bedömning av ansökan

Naturvårdsverket bedömer ansökningarna utifrån om kostnaderna är bidragsberättigade och kan styrkas med kontoutdrag. Kostnaderna ska beräknas med hänsyn till de faktiska utgifterna och i övrigt efter skälig uppskattning av kostnaden för åtgärderna.

Beslut och utbetalning

Naturvårdsverket avser att besluta om bidrag från och med juni 2023.

Återbetalningsskyldighet

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om:

 1. En kommun som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp.
 2. Om en kommun är återbetalningsskyldig ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta.

Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka bidraget, om det finns särskilda skäl.

Så behandlar vi dina personuppgifter när du ansöker om bidrag för skrotning av fordonsvrak.

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga ansökan om bidrag i enlighet med Förordning (2021:823) om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning artikel 6.1e dataskyddsförordningen.  

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som behandlas vid handläggningen är för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, organisatorisk tillhörighet samt Naturvårdsverkets diarienummer.

Automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering

Personuppgiftsbehandlingen innebär inte automatiserat beslutsfattande.

Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare inom Naturvårdsverket kommer även leverantörer av IT-drift, IT-förvaltning och utveckling att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte. 

Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

Naturvårdsverket bevarar bidragsärenden i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

Handlingar i ärendet som inte ska bevaras gallras vid inaktualitet, dock senast när ärendet avslutas. Inkomna och skickade e-postmeddelanden, inklusive bilagor, vars informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa betydelse och som saknar vikt för verksamheten gallras när handlingarna inte längre behövs i verksamheten.