Marknadsstabilitetsreserv

Marknaden tillförs utsläppsrätter varje år baserat på utsläppstaket. Marknadsstabilitetsreserven fungerar som en reservfond, en buffert, som aktiveras om det är stora skillnader i hur många utsläppsrätter som tillförs jämfört med hur stora utsläppen är.

Om överskottet i systemet blir tillräckligt stort förs utsläppsrätter över till reserven istället för att komma ut på marknaden. Utsläppsrätterna finns kvar, åtminstone en viss tid, men är under denna tid inte tillgängliga för deltagarna.

Om det istället finns ett tillräckligt stort underskott av utsläppsrätter, kommer ett antal utsläppsrätter istället föras tillbaka till marknaden från reserven.


marknadsstabilitetsreserven.svg

Annullering ett svenskt förslag – utsläppsrätter tas bort permanent

Till marknadsstabilitetsreserven hör även en så kallad annulleringsmekanism.

Det innebär i korthet att från 2023 kommer en viss andel av de utsläppsrätter som flyttats över till reserven att tas ur systemet för gott. Åtgärden innebär att antalet utsläppsrätter kommer att minska med uppskattningsvis 2,5 miljarder.

Annulleringen var ett svenskt förslag i EU:s förhandlingar om utsläppshandeln, och har därför ibland kallats ”the Swedish proposal”.