Vattenskyddsområden

Det finns nära 1 700 vattenskyddsområden i landet.

Ett område som utnyttjas eller kan komma att utnyttjas för vattentäkt kan av länsstyrelse eller kommun inrättas som vattenskyddsområde med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken.

Om vattenskyddsområde (Havs- och vattenmyndighetens webbplats)