Kulturreservat

Det finns drygt 40 kulturreservat i Sverige.

Kulturreservat får med stöd av 7 kap 9 § miljöbalken inrättas av länsstyrelse eller kommun i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap.

Skyddsformen infördes 1999 i och med att miljöbalken trädde i kraft. Kulturreservaten består till exempel av miljötyperna gårdsmiljö, bymiljö, fäbod, sågverkssamhälle och herrgårdsmiljö.

Om kulturreservat (Riksantikvarieämbetets webbplats)