Frivillighet som grund vid formellt skydd av skog

Granskad: ‎den ‎10‎ ‎januari‎ ‎2024

2022-03-31: Riksdagen har nu tagit beslut om propositionen: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. Den tydliga riktningen är att formellt skydd av skog i Sverige i huvudsak ska ske utifrån frivillighet och på initiativ från markägarna. Myndigheterna väntar nu på uppdrag från regeringen i linje med beslutet.

Av riksdagens beslut framgår att formellt skydd av skog i huvudsak ska ske utifrån frivillighet, på initiativ från markägarna och vara ett huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. Det bör bli enklare för markägare att ta initiativ till formellt skydd i linje med gällande prioriteringar. Markägare ska även ges större möjlighet att välja form för skyddet.

Avsteg från frivillighet vid formellt skydd bör ske mer restriktivt än idag, och kan bli aktuellt exempelvis om det specifika området bör bevaras till följd av internationella åtaganden eller för andra särskilt angelägna allmänna intressen.

Utvecklat arbetssätt för att nå samma mål 

De jämställda produktions- och miljömålen för skogsbruket ligger kvar, liksom regeringens tydliga ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas. Däremot kommer markägare och myndigheter att få ett tydligare gemensamt ansvar för att Sverige uppfyller målen om skydd av värdefull skog. Dialogen mellan myndigheter och markägare behöver då öka, för att bättre ta tillvara markägarnas intresse att bidra till naturvården och bevara värdefull skog. 

Nu väntar myndigheterna på uppdrag från regeringen och vi förbereder oss för nästa steg. Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket är redo att i dialog med berörda aktörer och intressenter ta fram ett utvecklat arbetssätt, där fokus ligger på frivilliga initiativ från markägare. 

Ersättningsmark vid skydd av värdefull skog

För att erbjuda skogsägare alternativ när värdefull skog skyddas har regeringen föreslagit nya ersättningsmarker och ett utökat markförsäljningsprogram från Sveaskog. Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen att 85 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark ska kunna erbjudas som alternativ ersättningsform för skyddsvärd skogsmark.  

Mer information

Samarbete inför beslut om:

Framtida färdriktning för skydd av skog

Så förbereder sig länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen inför riksdagens beslut om skogspropositionen.

Läs mer om förberedelserna här
Man på sten som blickar ut över skog