Blommor i gräs

Prioriterade satsningar

Insatser för att hjälpa vilda pollinatörer görs på flera sätt och av flera olika aktörer i samhället.

Regeringen har beslutat om en treårig satsning åren 2020–2022 för att gynna pollinerande insekter. Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för år 2020 och 2021 beviljats särskilda anslag för arbete med att förstärka förutsättningarna för vilda pollinatörer. Därutöver har även samtliga länsstyrelser tilldelats egna medel för arbete och åtgärder som avser vilda pollinatörer.

Regeringsuppdrag för vilda pollinatörer

Naturvårdsverket har uppdraget att samordna och vägleda de myndigheter som har verksamheter som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer. Naturvårdsverket ska även bistå länsstyrelserna i deras kommunikationsinsatser mot kommuner, allmänheten och markägare. Naturvårdsverket har etablerat nätverk med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Svenska Kraftnät, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk och länsstyrelserna.

Läs regeringsuppdraget i sin helhet

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att redovisa förslag till etappmål för förbättrade förutsättningar för vilda pollinatörer, inklusive i det brukade landskapet. Förslagen ska fokusera på blomrika kantzoner och skogsbryn i övergångszoner mellan skogsmark och annan mark. Naturvårdsverket ska även redovisa metoder för hur vilda pollinatörer kan gynnas vid förvaltning av mark, samt på offentlig mark som exempelvis marken längs banvallar och kraftledningsgator. Arbetet ska ske i samarbete med Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, länsstyrelserna och andra berörda myndigheter. 

Läs regeringsuppdraget i sin helhet

Lokala åtgärder för pollinatörer

Naturvårdsverket beviljade cirka 15 miljoner kronor för år 2020 till länsstyrelserna, för att de i sin tur ska fördela ut bidrag till lokala pollineringsprojekt inom LONA. För 2021 har Naturvårdsverket avsatt 15,9 miljoner, som kan sökas av kommuner för projekt inom LONA som gynnar vilda pollinatörer.

Det sker via det etablerade stödet Lokala naturvårdssatsningen (LONA). I likhet med ordinarie LONA-projekt kan pollineringsprojekt få upp till 50 procent av kostnaden finansierad. Projekt kan initieras av kommunerna själva eller icke-vinstdrivande föreningar.

Pollineringsprojekt inom LONA

Geografiskt riktade satsningar via åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)

Naturvårdsverket har fördelat 11 miljoner kronor år 2020 och ytterligare 11,9 miljoner kronor år 2021 på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Medlen har riktats till geografiska områden där det finns förutsättningar att rädda många hotade vilda pollinatörer. Åtgärdspaketet innebär en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med pollinatörer i sju län (2020) och i åtta län (2021) i södra Sverige. 

Riktad satsning på åtgärder för vilda pollinatörer

Förstärkt miljöövervakning

20 miljoner kronor per år satsas på Naturvårdsverkets miljöövervakning för att bygga upp övervakning av vilda pollinatörer. Utformningen av den nya miljöövervakningen sker i dialog med EU, som gör en samlad satsning på att bygga upp miljöövervakning av pollinatörer.