Blommor i gräs

Prioriterade satsningar

Insatser för att hjälpa vilda pollinatörer görs på flera sätt och av flera olika aktörer i samhället.

Regeringen beslutade om en treårig satsning (2020–2022) för att förstärka  förutsättningarna för vilda pollinatörer. Naturvårdsverket beviljades i regleringsbreven för år 2020, 2021 och 2022 särskilda anslag för arbete med att förstärka förutsättningarna för vilda pollinatörer. Därutöver tilldelades även samtliga länsstyrelser egna medel för arbete och åtgärder som avser vilda pollinatörer.

 

 

 

Regeringsuppdrag för vilda pollinatörer

Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen (regleringsbrevet för budgetåret 2020) att samordna och vägleda de myndigheter som har verksamheter som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer. Naturvårdsverket skulle även bistå länsstyrelserna i deras kommunikationsinsatser riktat till kommuner, allmänheten och markägare. Naturvårdsverket har i regleringsbreven för år 2020, 2021och 2022 även beviljats särskilda anslag för arbete med att förstärka förutsättningarna för vilda pollinatörer.

Genom den treåriga satsningen har Naturvårdsverket kunnat fördela ut medel till åtgärder för att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer. Det har resulterat i ett antal olika projekt som har genomförts i hela landet, både i stor och liten skala.

 

Slutredovisning av regeringsuppdraget Samordna det svenska arbetet med att förstärka förutsättningarna för vilda pollinatörer

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att redovisa förslag till etappmål för förbättrade förutsättningar för vilda pollinatörer, inklusive i det brukade landskapet. Förslagen ska fokusera på blomrika kantzoner och skogsbryn i övergångszoner mellan skogsmark och annan mark. Naturvårdsverket ska även redovisa metoder för hur vilda pollinatörer kan gynnas vid förvaltning av mark, samt på offentlig mark som exempelvis marken längs banvallar och kraftledningsgator. Arbetet ska ske i samarbete med Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, länsstyrelserna och andra berörda myndigheter. 

Läs regeringsuppdraget i sin helhet

Lokala åtgärder för pollinatörer (LONA)

Mellan 2020–2022, har den lokala naturvårdssatsningen (LONA) tilldelats extra medel för att gynna vilda pollinatörer. Första året, 2020, tilldelades 15 miljoner, andra året, 2021 tilldelades 15 miljoner och under 2022 tilldelades ca 17 miljoner.  De extra medlen har kunnat sökas av kommuner för olika projekt inom LONA som gynnar vilda pollinatörer. 

I likhet med ordinarie LONA-projekt har  pollineringsprojekt kunnat få upp till 50 procent av kostnaden finansierad. Projekt har kunnat  initieras av kommunerna själva eller icke-vinstdrivande föreningar.

Pollineringsprojekt inom LONA

Geografiskt riktade satsningar via åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)

Naturvårdsverket har fördelat 11 miljoner kronor år 2020, 11,9 miljoner kronor år 2021 och ytterligare 11,66 miljoner kronor år 2022 på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Medlen har riktats till geografiska områden där det finns förutsättningar att rädda många hotade vilda pollinatörer. Åtgärdspaketet har inneburit en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med pollinatörer i åtta län i södra Sverige. 

Riktad satsning på åtgärder för vilda pollinatörer

Förstärkt miljöövervakning

20 miljoner kronor per år satsas på Naturvårdsverkets miljöövervakning för att bygga upp övervakning av vilda pollinatörer. Utformningen av den nya miljöövervakningen sker i dialog med EU, som gör en samlad satsning på att bygga upp miljöövervakning av pollinatörer.