Fakta om zink

Zink finns naturligt i miljön i olika mineraler och i varierande halter. Zink är ett näringsämne som behövs i små mängder för växter och djur, men allt för höga halter kan vara giftiga.

Zinkhalterna i sjöar och vattendrag har minskat något de senaste tio åren. Det beror sannolikt på att nedfallet av lufttransporterad zink har minskat och att försurningen av marken avtar. Denna trend gäller även zinkhalterna i grundvatten.

Överlag är halterna mycket låga eller låga.

Hur påverkas miljön av zink?

Zink är en livsnödvändig metall, men en för hög zinkhalt är skadlig för vattenlevande organismer.

Riskerna för metallpåverkan på organismer är generellt sett störst i mjuka, närings- och humusfattiga vatten samt vatten med lågt pH.

Naturligt kan zink förekomma i förhöjda halter i vatten i malmområden och i sedimentära alunskifferområden som i Jämtland och Skåne.

Hur sprids zink i miljön?

Zinkbeläggningar används som korrosionsskydd för att motverka rost och förlänga livslängden på andra metaller genom galvanisering (förzinkning). Galvanisering står för mer än hälften av all förbrukning. Zink används också för att tillverka mässing och som råvara i metallindustrin

Förbränning av biomassa för el- och värmeproduktion är den enskilt största källan av zinkutsläpp till luft i Sverige. Även slitage från däck är en betydande källa. De totala utsläppen av zink till luft har minskat med cirka 40 procent sedan 1990-talet.

Motsvarande trend kan ses i sjöar, vattendrag och mossa. Massaindustrin står för de enskilt största utsläppen av zink till vatten från punktkällor.

Hur påverkas människan av zink?

Zink är ett näringsämne som behövs i små mängder för växter och djur, men allt för höga halter kan vara giftiga.

Zink ingår i flera enzymer och behövs bland annat för kroppens ämnesomsättning. Zink är kroppens näst vanligaste spårämne. Järn är det vanligaste spårämnet. Det vanligaste sättet att få i sig zink är via maten.

Miljöövervakning

Zink övervakas både för att den är en livsnödvändig metall och för att en hög zinkhalt är skadlig för vattenlevande organismer.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Naturvårdsverket följer förändringar av metallhalter i sjöar och vattendrag i ett landstäckande stationsnät av så kallade trendsjöar, trendvattendrag och omdrevssjöar. Zink mäts också i slam och utgående vatten från reningsverk inom Naturvårdsverkets miljöövervakning.

Miljöövervakning av sötvatten