Ersättningar till åtgärder i odlingslandskapet

Granskad: ‎den ‎11‎ ‎april‎ ‎2024

Här beskriver vi närmare hur ersättningsprogrammet för restaurering av ängs- och betesmark fungerar. Du kan också ta del av vanliga frågor och svar om ersättningen.

Naturvårdsverket har fått ansvar för ersättningar till vissa miljöåtgärder som tidigare låg hos Jordbruksverket. Pågående åtagande inom restaureringsersättningen kommer huvudsakligen att löpa vidare perioden ut under Jordbruksverket. Bidragssystemet planeras vara på plats under 2024. 

Om det nya ersättningsprogrammet

Regeringen har beslutat att vissa ersättningar ska finansieras nationellt i stället för genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att inrätta ett program för dessa ersättningar.

Det nationella ersättningsprogrammet ska bidra till att bevara, stärka, utveckla eller återställa höga hävdgynnade natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Programmet ska ge ersättning till den som ansvarar för arbetsinsatsen.

Enligt den information vi har nu kommer den kommande förordningen reglera:

  • Restaureringsåtgärder för ängsmark och betesmark 
  • Restaurering av hamlade träd.

Det är endast dessa åtgärder som är aktuella för ersättning under 2024.

I vårt uppdrag om att inrätta ett nationellt ersättningssystem för restaurering och skötsel av vissa typer av ängs- och betesmarker med natur- och kulturvärden ingick också ersättningar för kontinuerlig skötsel av vissa natur- och kulturmiljöer. Det gällde hamling av träd, naturvårdsbränning av ljunghed och gräsmark samt myrslåtter, men dessa kommer inte tas med i den stödförordning som ska reglera ersättning för restaurering under 2024. 

Ersättningarna kommer att administreras av länsstyrelserna.

Övriga ersättningar till miljö-, natur- och kulturvårdsåtgärder i landskapet 

När är det möjligt att söka bidrag?

Naturvårdsverket har fördelat medel till länsstyrelserna. Ansökan om ersättning för åtgärder i odlingslandskapet kan dock göras först när stödförordning och eventuella ytterligare föreskrifter är beslutade.

Texten uppdateras allt eftersom Naturvårdsverket har mer information.

Bidrag

Frågor och svar om det nationella ersättningsprogrammet

Den stora skillnaden mot tidigare är att de nationella ersättningarna har en begränsad budget, och medlen kan ta slut om många ansöker om ersättning. Därför kan det behöva prioriteras mellan ansökningar utifrån naturvärde och samlad nytta.

Ersättningarna som regleras av EU är rättighetsbaserade, vilket innebär att en ansökan som uppfyller villkoren ger rätt till ersättning.

Ansökan

Inget datum är ännu satt för när dessa ersättningar kan sökas genom ett ansökningssystem. Bland annat behöver regeringen besluta om en stödförordning. Under 2024 går det att söka ersättning för restaurering av ängs- och betesmarker samt restaureringshamling.

Programmet vänder sig till lantbrukare och andra markförvaltare (till exempel markägare, arrendatorer, stiftelser och föreningar).

För 2024 så finns det inte några medel för myrslåtter i regeringens budget och åtgärderna myrslåtter, hamling och naturvårdsbränning saknas i den första förordningen som kommer att beslutas.

Nej, programmet riktar sig både till lantbrukare och andra markförvaltare. Till exempel kan markägare, arrendatorer, stiftelser och föreningar ansöka om ersättning. 

Den som ansöker om ersättning ska antingen äga eller arrendera det mark- eller vattenområde som åtgärden gäller, eller på annat sätt ha tillåtelse att utföra åtgärden.

Statliga myndigheter och kommuner kan inte ansöka om dessa ersättningar.

Myrslåtter

Programmet är tänkt att ge ersättning till de som slår myrmarker, men enligt regeringens budget för 2023 och 2024 har inte medel för ersättning till myrslåtter anvisats. Myrslåtter är heller inte med i den första stödförordning som reglerar ersättningssystemet. 

För några år sedan gav Regeringen Jordbruksverket i uppdrag att se över ersättningen för myrslåtter. Jordbruksverket föreslog att ersättningen till myrslåtterängar skulle hanteras som en separat markklass med tillhörande skötselvillkor och ersättningsnivå inom miljöersättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar. Senare beslutade Regeringen att Naturvårdsverket i stället ska ansvara för ersättningen för myrslåtter.

Det finns olika former för avtal med länsstyrelsen. Det finns därför inget generellt svar. Kontakta din länsstyrelse för mer information.

Ersättningar

Även om inte förordningen som reglerar ersättningssystemet är beslutat av regeringen ännu så finns ett EU-regelverk som Sverige måste rätta sig efter när det gäller restaurering av natur. Detta regelverk säger att ersättningar till restaurering endast får ges mot faktiska kostnader samt att det är 70 % av dessa som ersätts. Detta betyder att den som vill restaurera en mark eller ett träd ska kunna redovisa sina kostnader med verifikationer och på annat sätt redovisa eget arbete.

Om ersättningarna blir översökta kommer länsstyrelsen behöva prioritera bland ansökningarna. Naturvårdsverket arbetar med att utforma riktlinjer för hur prioriteringar ska gå till, men eftersom förhållanden är olika mellan delar av landet så kommer länsstyrelsen att ha stort självbestämmande när det gäller vilka typer av marker som ska prioriteras i länen.

Rådgivning

Ja, kompetensutvecklingen fungerar precis som förut. Länsstyrelserna ansvarar för att kompetensutveckling, bland annat kurser och enskild rådgivning, genomförs.

Dessutom kommer Jordbruksverket att satsa mer på att stödja kompetensutvecklingsaktiviteter inom ett rikt odlingslandskap, med fokus på ängs- och betesmarker.