Ersättningar till åtgärder i odlingslandskapet

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎maj‎ ‎2023

Naturvårdsverket har fått ansvar för ersättningar till vissa miljöåtgärder som tidigare låg hos Jordbruksverket. Pågående åtagande inom restaureringsersättningen kommer huvudsakligen att löpa vidare perioden ut under Jordbruksverket. Bidragssystemet ska vara på plats år 2024. För år 2023 finns en tillfällig lösning.

Om det nya ersättningsprogrammet

Regeringen har beslutat att ersättningarna ska lyftas ut ur EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) och i stället finansieras nationellt. I och med det har Naturvårdsverket fått i uppdrag att inrätta och ansvara för ett nationellt program.

Det nationella ersättningsprogrammet ska bidra till att behålla, utveckla, eller stärka höga hävdgynnade natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Programmet ska ge ersättning till den som utför arbetsinsatsen.

De åtgärder som planeras ingå i ersättningsprogrammet är: 

  • Hamling av träd (tidigare komplementet lövtäkt i miljöersättningen till betesmarker och slåtterängar)
  • Restaureringshamling av träd (ny ersättningstyp)
  • Naturvårdsbränning av ljunghed och gräsmark (tidigare komplementet bränning i miljöersättningen till betesmarker och slåtterängar)
  • Restaurering av slåtteräng (tidigare restaurering av betesmarker och slåtterängar).
  • Restaurering av betesmark (tidigare restaurering av betesmarker och slåtterängar).
  • Myrslåtter (tidigare en del av ersättningen till betesmarker och slåtterängar). 

Pågående åtagande inom restaureringsersättningen kommer att löpa vidare perioden ut under Jordbruksverket, dock ej för hamling och bränning. Nya åtagande kommer att hamna under Naturvårdsverket. 

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar 2023 (jordbruksverket.se)

Ett funktionellt, kostnadseffektivt och användarvänligt administrativt system för att handlägga ansökningar och bidragsbeslut ska i sin helhet vara på plats till 2024. Det enligt regeringsuppdraget Nationellt ersättningssystem till vissa ängs- och betesmarker som ska redovisas senast den 30 juni 2023.

Regeringsuppdraget Nationellt ersättningssystem till vissa ängs- och betesmarker

När är det möjligt att söka bidrag?

Naturvårdsverket lämnade in en delredovisning av regeringsuppdraget Ett nationellt program för ersättning till restaurering och vissa skötselåtgärder i ängs- och betesmarker i mitten av september 2022. I delredovisningen kan du se förslaget till det nya ersättningsprogrammet, samt förslag till stödförordning. Ersättningsnivåerna kommer att bero på förordningen som kommer att beslutas av regeringen. Något datum för regeringens beslut om förordningen finns ännu inte.  

Delredovisning regeringsuppdrag Ett nationellt program för ersättning till restaurering och vissa skötselåtgärder i ängs- och betesmarker (pdf 900 kB)

Inriktningen i regeringsuppdraget är att det ska vara möjligt att kunna betala ut ersättningar från och med 2023. Det är angeläget med en fortsatt skötsel utan avbrott.  Naturvårdsverket har därför i samråd med klimat- och näringsdepartementet kommit överens om en tillfällig lösning för att kunna utföra åtgärder för de 15 miljoner kr som är avsatta för 2023. 

Naturvårdsverket har fördelat medel till länen som i sin tur får hantera medlen genom att ge ersättning till ettåriga åtgärder. Dock finns inga medel avsatta för myrslåtter i årets budget.

Texten uppdateras allt eftersom Naturvårdsverket har mer information.

Bidrag

Frågor och svar om det nationella ersättningsprogrammet

Den stora skillnaden mot tidigare är att de nationella ersättningarna har en begränsad budget, och medlen kan ta slut om många ansöker om ersättning. Därför kan det behöva prioriteras mellan ansökningar utifrån naturvärde och samlad nytta.

Ersättningarna som regleras av EU är rättighetsbaserade, vilket innebär att en ansökan som uppfyller villkoren ger rätt till ersättning.

Ansökan

Inget datum är ännu satt för när dessa ersättningar kan sökas genom ett ansökningssystem.  Bland annat behöver regeringen besluta om en stödförordning. Under 2023 kommer Länsstyrelserna att administrera pengarna  genom en tillfällig lösning för utbetalning av ersättningar till någon eller flera av åtgärderna som ingår i programmet. Kontakta din Länsstyrelse om du vill veta vad som gäller för ditt län.

Programmet vänder sig till lantbrukare och markförvaltare som vill hamla träd, bränna ljung- eller gräsmarker, slå  myrmarker eller restaurera slåtter- eller betesmarker.

För 2023 finns det dock inte några medel för myrslåtter i regeringens budget. 

Ett nationellt program för ersättning till restaurering och vissa skötselåtgärder i ängs- och betesmarker (pdf )

Nej, programmet riktar sig både till lantbrukare och andra markförvaltare. Till exempel kan markägare, arrendatorer, stiftelser, föreningar och kommuner ansöka om ersättning. 

Den som ansöker om ersättning ska antingen äga eller arrendera det mark- eller vattenområde som åtgärden gäller, eller på annat sätt ha tillåtelse att utföra åtgärden.

Ett förslag från Naturvårdsverket är att statliga myndigheter inte ska kunna ansöka om dessa ersättningar.

Myrslåtter

Programmet vänder sig också till de som vill slå myrmarker enligt förslaget i det nationella program för ersättning som Naturvårdsverket har redovisat till regeringen. Men enligt regeringens budget för 2023 finns det inte medel för ersättning till myrslåtter för närvarande. 

Ett nationellt program för ersättning till restaurering och vissa skötselåtgärder i ängs- och betesmarker (pdf)

För några år sedan gav Regeringen Jordbruksverket i uppdrag att se över ersättningen för myrslåtter. Kalkylen för myrslåtter ingick i den totala kalkylen för ängsslåtter och enligt beräkningarna så var ersättningen för hög. Det föreslogs därför en halvering av ersättningen. Anledningen är att det inte är förenligt med statsstödsreglerna att ge ersättning som överstiger kostnaden för utförandet av åtgärden. Senare beslutade Regeringen att Naturvårdsverket i stället ska ansvara för ersättningen för myrslåtter.

Det finns olika former för avtal med länsstyrelsen. Det finns därför inget generellt svar. Kontakta din länsstyrelse för mer information.

Ersättningar

Det finns inget beslut om storleken på ersättningar än, men i Naturvårdsverkets förslag till nationellt program finns de ersättningar för olika åtgärder som Naturvårdsverket har föreslagit.

Observera att för 2023 finns det inte några medel för myrslåtter i regeringens budgetproposition.

Ett nationellt program för ersättning till restaurering och vissa skötselåtgärder i ängs- och betesmarker (pdf)

Om ersättningarna blir översökta kommer länsstyrelsen behöva prioritera bland ansökningarna. Naturvårdsverket arbetar med att utforma riktlinjer för hur prioriteringar ska gå till, men de är inte bestämda än.

Pågående åtaganden

Nej, alla pågående åtaganden om lövtäkt/hamling inom CAP upphör att gälla vid årsskiftet 2022–2023.

Se mer information hos Jordbruksverket 

Nej, alla pågående åtaganden om naturvårdsbränning inom CAP upphör att gälla vid årsskiftet 2022–2023.

Se mer information hos Jordbruksverket

Nej, alla pågående åtaganden om myrslåtter inom CAP upphör att gälla vid årsskiftet 2022–2023.

Se mer information hos Jordbruksverket

Ja, ett pågående åtagande om restaurering fortsätter hos Jordbruksverket åtagandetiden ut.

Se mer information hos Jordbruksverket

Rådgivning

Kompetensutveckling fungerar precis som förut, länsstyrelserna ansvarar för att kompetensutveckling, bland annat kurser och enskild rådgivning, genomförs.

Dessutom kommer Jordbruksverket att satsa mer på att stödja kompetensutvecklingsaktiviteter inom ett rikt odlingslandskap, med fokus på ängs- och betesmarker under 2023.

Uppdateringar

Sidan uppdateras allt eftersom Naturvårdsverket har mer information. Senast uppdaterad 2023-05-10.