Grön infrastruktur

Grönt landskap med betande djur och skog, fjäll och vatten i bakgrunden

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Den svenska vardagsmiljön har blivit allt artfattigare. Naturen har blivit allt mer fragmenterad genom mänsklig exploatering och intensifierat brukande. Det har lett till förluster av naturliga livsmiljöer för många arter. För att vända utvecklingen behöver vi lägga mer vikt på att förstå naturens behov i hela landskapet och nyttja naturen hållbart. Det behövs en fungerande grön infrastruktur.

Definition

Det här är grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras, samt att för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Begreppet grön infrastruktur har sin grund i Konventionen om biologisk mångfald; CBD.

Youtube video

Därför behövs grön infrastruktur

Livsmiljöer för arter med tillräcklig kvalitet och storlek för olika växter och djur behöver hänga ihop i en grön infrastruktur med nätverk av natur så att växter och djur kan leva och röra sig fritt i hela landskapet. Det vill säga inte bara i skyddad natur utan även i det brukade landskapet.

För fungerande grön infrastruktur behövs

 • en variation av olika naturtyper
 • naturmiljöer av tillräcklig storlek och kvalitet
 • kontaktytor mellan olika naturområden.

Samverkan och dialog avgörande

För att nå syftet med att bibehålla och skapa grön infrastruktur för hållbara landskap behövs en samsyn i samhället i stort. Dialog och samverkan mellan länsstyrelser, kommuner, markägare, företag, myndigheter, organisationer och föreningar är viktig för förståelsen av ekologiska sammanhang i landskapet.

Grön infrastruktur

Du kan bidra

För en fungerande natur behöver vi planera bortom administrativa gränser som exempelvis fastighetsgränser, kommuner, staten, företag och organisationer. Dialog och samverkan är avgörande för gemensamma frivilliga åtgärder efter förmåga.

Youtube video

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Alla länsstyrelser har tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Arbetet med grön infrastruktur innebär ingen formell planering av markanvändningen, utan ska ses som en satsning för att öka och tillgängliggöra kunskap om ekologiska samband i landskapet.

Kunskapsunderlaget är ett stöd i olika samhällsprocesser och kan också ge olika aktörer i landskapet, exempelvis mark- och vattenägare, bättre förutsättningar att planera och prioritera åtgärder utifrån sina respektive verksamheter, förutsättningar och ambitioner. Äganderätten är en viktig utgångspunkt och dialog med markägare är en förutsättning för att lyckas med att få hållbara landskap. Arbetet med grön infrastruktur innebär inte en ny skyddsform, däremot kan områden mellan skyddade naturområden utvecklas till att skapa fungerande livsmiljöer och spridningsvägar för växter och djur, även i det brukade landskapet.

Regionala handlingsplaner

Planera för grön infrastruktur

Handlingsplanerna är ett viktigt verktyg för att grön infrastruktur ska beaktas vid samhällsplanering, tillståndsprövning, riktade naturvårdsinsatser eller vid pågående brukande av mark- och vattenområden. För en fungerande natur behöver vi planera bortom administrativa gränser. Det krävs att alla samarbetar för att länka samman nätverket av natur.

Youtube video

Ett landskapsperspektiv för hållbara landskap

Här finns information om myndigheters och länens arbete, pågående projekt, goda exempel från län och markägare och kommunikationsmaterial.

Resultat från olika projekt

Här finns information om de olika projekt inom grön infrastruktur som genomförts av olika aktörer tillsammans med länsstyrelserna i hela Sverige.

Läs mer om projekten
Två småfåglar på ett fat med vatten
Frågor och svar

Frågor och svar om grön infrastruktur

Här har vi sammanställt några vanliga frågor som Naturvårdsverket, länsstyrelser och andra myndigheter brukar få om grön infrastruktur.

Här finns frågor och svar

Grön infrastrukturarbetet bidrar till att nå miljö- och hållbarhetsmål

Arbetet med grön infrastruktur bidrar till att nå flertalet av de mål som Sverige satt upp som riktmärken för vårt miljöarbete. Det gynnar också flera hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

Miljömål som grön infrastruktur bidrar till

 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Myllrande våtmarker
 • Ett rikt växt- och djurliv
 • God bebyggd miljö
 • Ingen övergödning
 • Grundvatten av god kvalitet
 • En storslagen fjällmiljö
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Generationsmålet

Mål inom Agenda 2030 som grön infrastruktur bidrar till

 • Hälsa & välbefinnande (mål 3)
 • Rent vatten & sanitet (mål 6)
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)
 • Hållbara städer & samhällen (mål 11)
 • Bekämpa klimatförändringen (mål 13)
 • Ekosystem & biologisk mångfald (mål 15)
 • Del av mål 2 om hållbart jordbruk
 • Mål 14 genom begränsning av effekter från övergödning
 • Mål 17 genom samverkan och samarbetet vi gör i programmet

Stöd i arbetet

Här finns vägledningar och bidrag att ha som stöd i arbetet med grön infrastruktur. Här finns också inspelningar av, och material från webbinarier att ha som stöd i ditt arbete.

Nyhetsbrev

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster

Här kan du prenumerera på nyheter om grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Du får tips om aktiviteter, material, lärande exempel och forskning.

Besök vår nyhetsbrevsida och välj "Insatser för grön infrastruktur"