Grön infrastruktur

Grönt landskap med betande djur och skog, fjäll och vatten i bakgrunden
Granskad: ‎den ‎12‎ ‎april‎ ‎2024

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Grön infrastruktur behövs för att långsiktigt kunna upprätthålla biologisk mångfald i våra landskap.

Begreppet grön infrastruktur har sin grund i Konventionen om biologisk mångfald (CBD). Inom arbetet med grön infrastruktur kartläggs naturens kvaliteter i landskapet och sammanhanget för olika livsmiljöer. Utifrån detta kan behovet av insatser bedömas och rätt åtgärd kan genomföras på rätt plats för att säkra arters långsiktiga tillgång på livsmiljöer av tillräcklig storlek och kvalitet. Naturmiljöer har under de senaste hundra åren blivit fragmenterade, det vill säga uppdelade i mindre delar, på grund av mänsklig aktivitet. Detta är en av anledningarna till den negativa utvecklingen för biologisk mångfald, som i förlängningen även påverkar vår tillgång till ekosystemtjänster.

Om grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras, samt att för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Mer om varför grön infrastruktur är viktigt
Youtube video

Samverkan och dialog avgörande

För att nå syftet med att bibehålla och skapa grön infrastruktur för hållbara landskap behövs en samsyn i samhället i stort. Dialog och samverkan mellan länsstyrelser, kommuner, markägare, företag, myndigheter, organisationer och föreningar är viktig för förståelsen av ekologiska sammanhang i landskapet.

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Alla länsstyrelser har tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Arbetet med grön infrastruktur innebär ingen formell planering av markanvändningen, utan ska ses som en satsning för att öka och tillgängliggöra kunskap om ekologiska samband i landskapet.

Kunskapsunderlaget är ett stöd i olika samhällsprocesser och kan också ge olika aktörer i landskapet, exempelvis mark- och vattenägare, bättre förutsättningar att planera och prioritera åtgärder utifrån sina respektive verksamheter, förutsättningar och ambitioner. Äganderätten är en viktig utgångspunkt och dialog med markägare är en förutsättning för att lyckas med att få hållbara landskap. Arbetet med grön infrastruktur innebär inte en ny skyddsform, däremot kan områden mellan skyddade naturområden utvecklas till att skapa fungerande livsmiljöer och spridningsvägar för växter och djur, även i det brukade landskapet.

Planera för grön infrastruktur

Handlingsplanerna är ett viktigt verktyg inom samhällsplanering, tillståndsprövning, riktade naturvårdsinsatser och vid pågående brukande av mark- och vattenområden. Handlingsplanerna kan ge exempelvis mark- och vattenägare bättre förutsättningar att planera och prioritera åtgärder på sin fastighet.

Youtube video
Regionala handlingsplaner

Grönplanera för grön infrastruktur

Kommunens ambitioner att utveckla grönska, vatten och natur kan beskrivas i en grönplan. Handlingsplanerna utgör kunskapsunderlag som innehåller förslag på åtgärder som kan kopplas till fysisk planering och arbetet med grönplanering.

Youtube video

Arbeta med grön infrastruktur

Frågor och svar

Frågor och svar om grön infrastruktur

Här har vi sammanställt några vanliga frågor som Naturvårdsverket, länsstyrelser och andra myndigheter brukar få om grön infrastruktur.

Här finns frågor och svar

Stöd i arbetet

Här finns en länk till en sida där olika vägledningar finns samlade som kan vara användbara för dig som arbetar med grönplanering och naturvård.

Nyhetsbrev

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster

Här kan du prenumerera på nyheter om grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Du får tips om aktiviteter, material, lärande exempel och forskning.

Besök vår nyhetsbrevsida och välj "Insatser för grön infrastruktur"

Relaterade ämnen