Varför är det viktigt med grön infrastruktur?

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎december‎ ‎2023

Livsmiljöer för arter med tillräcklig kvalitet och storlek för olika växter och djur behöver hänga ihop i en grön infrastruktur med nätverk av natur så att växter och djur kan leva och röra sig fritt i landskapet.

Att skydda natur är mycket viktigt för den biologiska mångfalden. Men det räcker inte för att vända den negativa trenden för biologisk mångfald. För att nå miljömålen och få hållbara landskap behövs många olika insatser. Med gemensamma krafter med åtgärder på rätt plats som knyter ihop landskapet kan vi skapa funktionella ekologiska nätverk i hela landskapet, det vill säga grön infrastruktur. 

Det krävs kunskap om ekosystemens många olika viktiga funktioner 

Arbetet med grön infrastruktur har fokus på att kartlägga och visa på naturens kvaliteter i landskapet. Och samtidigt se hur sammanhanget och avståndet mellan olika arters livsmiljöer ser ut. Utifrån den kunskapen går det att bedöma behovet av insatser för att binda ihop olika nätverk av natur.  Och då kan rätt åtgärd genomföras på rätt plats för att gynna biologisk mångfald ur ett landskapsperspektiv.

Arbetet med att initiera genomförandet av fungerande grön infrastruktur i Sverige ligger bland annat på länsstyrelserna. Länsstyrelserna har alla haft som uppgift att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Som en del av handlingsplanerna ingår olika typer av kunskaps- och planeringsunderlag i form av karteringar av naturen, till exempel så kallade värdetrakter.

En värdetrakt har en särskilt hög täthet av värdekärnor för djur - och växtliv, och även biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer, än vad som finns i omgivande landskap. Värdetrakter har alltså särskilt höga ekologiska värden kopplade till den naturtyp de är utpekade för. All mark i en värdetrakt behöver dock inte ha höga naturvärden.

En värdekärna är ett område där det finns högre naturvärden än i omgivande marker. Värdekärnor är relativt ovanliga och är mycket betydelsefulla i den gröna infrastrukturen. Exempel på värdekärnor är nyckelbiotoper, naturbetesmarker, biotopskydd och regionalt eller nationellt värdefulla vattendrag.

Speciellt odlings-, skogs-, havs- och vattenlandskapet och urban miljö kräver extra uppmärksamhet. Där behövs frivilliga insatser för att skapa en fungerande grön infrastruktur och för att nyttja naturen mer hållbart.

Insatser och åtgärder för grön infrastruktur sker efter egna ambitioner och förutsättningar att bidra till att stärka grön infrastruktur och därmed biologisk mångfald, fungerande ekosystem och ekosystemtjänster.

Arbetet med grön infrastruktur innebär inte någon ny skyddsform

Värdetrakter är ett kunskaps- och planeringsunderlag och inte en skyddsform. En värdetrakt innebär inga förändringar av markägares eller verksamhetsutövares rättigheter och skyldigheter. Men genom att olika aktörer får möjlighet till en gemensam syn på landskapets naturvärden och vilka naturtyper och arter som bör prioriteras, skapas förutsättningar för alla aktörer att dra åt samma håll vilket ger en effektivare naturvård. Och på så sätt bidra till att den biologiska mångfalden bibehålls.