Varför är det viktigt med grön infrastruktur?

Livsmiljöer för arter med tillräcklig kvalitet och storlek för olika växter och djur behöver hänga ihop i en grön infrastruktur med nätverk av natur så att växter och djur kan leva och röra sig fritt i landskapet.

Grön infrastruktur innebär ett nätverk med natur där vi binder samman skogar, odlingslandskapet som till exempel hagar, parker, grönytor, våtmarker, sjöar, vattendrag, kust- och havsområden.   

Det krävs kunskap om ekosystemens många olika viktiga funktioner 

Arbetet med grön infrastruktur har fokus på att kartlägga naturens kvaliteter i landskapet. Och samtidigt se hur sammanhanget och avståndet mellan olika arters livsmiljöer ser ut. Utifrån den kunskapen går det att bedöma behovet av insatser för att binda ihop olika nätverk av natur.  

Det praktiska arbetet för att genomföra fungerande grön infrastruktur i Sverige ligger på länsstyrelserna. Länsstyrelserna har alla haft som uppgift att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Som en del av handlingsplanerna ingår olika typer av kunskapsunderlag i form av karteringar av naturen.    

Speciellt odlings-, skogs-, havs- och vattenlandskapet och urban miljö kräver extra uppmärksamhet. Det behövs frivilliga insatser för att skapa en fungerande grön infrastruktur och för att nyttja naturen mer hållbart. Insatserna sker efter egna förutsättningar och vilja att bidra till att stärka grön infrastruktur och därmed biologisk mångfald, fungerande ekosystem och ekosystemtjänster.