Energieffektivisering i industrin

Energieffektiviseringar i industrin ger vinster för miljön och minskade energikostnader. Förutom att energieffektivisera produktionen och transporterna kan industrin också bidra genom minskad energianvändning hos de produkter som säljs.

Energikostnaderna kan ofta vara en stor andel av ett företags produktionskostnader, vilket innebär att industrin har ekonomisk nytta av att effektivisera energianvändningen vid tillverkningen. Det finns ett flertal tekniska lösningar som minskar energianvändningen, men det är också viktigt med ett väl fungerande miljö- och energiledningssystem så att arbetet bedrivs systematiskt. Effektivisering leder ofta till minskade utsläpp av luftföroreningar och av växthusgaser som påverkar klimatet. Även minskad användning av förnybar energi minskar miljöbelastningen och gör att resurserna räcker längre.

Ungefär en tredjedel av energin i Sverige används för produktion inom industrin, där ett fåtal energiintensiva branscher står för en stor andel av industrins energianvändning. Dessa är bland annat massa- och papperstillverkning, järn- och stålindustri samt kemisk industri. I dessa branscher är energikostnaderna en stor andel av produktionskostnaderna, vilket innebär att industrin har stor ekonomisk nytta av att effektivisera sin energianvändning. När energieffektivisering sker här blir de positiva miljöeffekterna stora. Industrier som använder mindre energi har lägre energikostnader och ägnar därför vanligtvis mer tid åt andra sätt att förbättra sin verksamhet än energieffektivisering. Därför finns det ofta stora potentialer att minska energianvändningen i dessa branscher.

Hur kan industrin minska sin miljöpåverkan

Industrin kan minska sin miljöpåverkan från energianvändningen genom att se över och förändra:

Industriproduktion

Det finns stora möjligheter att effektivisera energianvändningen genom att använda energieffektiv teknik i tillverkningsprocesser och genom att ha effektiva hjälpsystem såsom pumpar, fläktar och belysning samt där man använder tryckluft.

Produkter

För ett flertal produkter sker den dominerande energianvändningen, sett över hela livscykeln, i användningsfasen. En viktig insats för miljön är därför att minska produkternas energianvändning.

Transporter

Val av energieffektiva transportslag med små utsläpp och förbättrad logistik kan minska miljöpåverkan från transporterna till och från industrianläggningarna. Det gäller även de anställdas resor till och från jobbet samt tjänsteresor.

Värmeöverskott

Industrier kan försöka undvika att värmeöverskott uppstår, återvinna värme internt eller distribuera sitt värmeöverskott (så kallad spillvärme) till ett närliggande fjärrvärmenät.

Förbränning

Med hjälp av bra styrsystem kan man utnyttja bränslet bättre i pannan. Genom rökgaskondensering kan värme utvinnas ur rökgaser från förbränning samtidigt som utsläppen av hälsoskadliga partiklar minskas.

Elanvändning

Elanvändning har indirekt miljöpåverkan som beror på hur elen produceras. Eftersom det finns ett gemensamt nordeuropeiskt elsystem orsakar elanvändning ibland utsläpp från kraftverk i andra länder. 

Regler och styrmedel

Miljöbalken

Lagstiftningen i Miljöbalken styr mot ökad energihushållning. Energieffektivitet och resurshushållning är faktorer som beaktas vid prövning av tillstånd enligt Miljöbalken av exempelvis miljöfarlig verksamhet såsom större industrier. Detta är också frågor som kommer upp i samband med tillsyn av verksamheter. Särskilda regler gäller för förbränningsanläggningar.

Enligt miljöbalken kan krav ställas på att företagen både ska ha kunskap om bästa möjliga teknik för att hushålla med energi och att de ska använda denna teknik.

Energipolitiska styrmedel

Sverige har ett sektorsövergripande mål om att energiintensiteten ska minska med 50 procent mellan 2005 och 2030. Energimyndigheten samordnar ett antal styrmedel för att minska industrins energianvändning. Stora företag måste genomföra energikartläggningar för att öka energieffektiviteten. Små och medelstora företag kan få hjälp av kommunala energi- och klimatrådgivare samt coacher för energi och klimat.

Handel med utsläppsrätter

En stor del av industrins utsläpp av koldioxid omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser med hjälp av de åtgärder som ger största möjliga effekt i förhållande till vad de kostar. I Sverige ingår omkring 750 anläggningar i handeln med utsläppsrätter. Naturvårdsverket ansvarar för att genomföra viktiga delar av det svenska handelssystemet. Antalet utsläppsrätter minskas successivt, så att företagen som deltar stimuleras att släppa ut mindre och mindre koldioxid.