Energieffektivisering i bostäder och lokaler

Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning. Användningen kan minska exempelvis genom tekniska åtgärder och beteendeförändringar.

Lägre energianvändning innebär lägre miljöpåverkan. Naturvårdsverket ser energieffektivisering vid ombyggnad av bostäder och lokaler som en viktig åtgärd för att nå flera miljökvalitetsmål. Sektorn bostäder och service stod 2018 för 39 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning.

För att klara miljökvalitetsmålen behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön. Minskad energianvändning kan uppnås exempelvis genom tekniska åtgärder som ger en effektivare energianvändning med bibehållen nytta eller genom beteendeförändringar.

Bygg bort problemen

Alla som bedriver en verksamhet har enligt Miljöbalken en skyldighet att ha tillräcklig kunskap om miljöpåverkan från sin verksamhet och ska vidta försiktighetsåtgärder för att motverka skador på miljön.

Byggnader har en mycket lång livslängd. Energirelaterade beslut som tas idag påverkar energikostnaderna och miljön under flera decennier framåt.

Energieffektivisering kan minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen. Energieffektivisering minskar också behovet av att bygga nya anläggningar för el- och värmeproduktion.

Energianvändningen kan även minskas genom att förändra energitillförseln. Anslutning till fjärrvärme gör det möjligt att ta till vara energiresurser mer effektivt genom att utnyttja energi som är svår att använda direkt i enskilda byggnader, exempelvis spillvärme från industrier. En värmepump ger betydligt lägre elanvändning än en elpanna.

Vad du kan göra som fastighetsägare och byggherre

Exempel på vad fastighetsägare och byggherrar kan göra för att förbättra miljöarbetet:

 • Skaffa en energideklaration som bygger på en besiktning och inhämta skräddarsydda åtgärdsförslag till just den byggnad det gäller.
 • Genomför förslagen från energideklarationen.
 • Bygg om och renovera så att energibehovet minskar och inneklimatet förbättras.
 • Vid större renoveringar: passa på att förbättra fönster, väggar och tak och att modernisera uppvärmnings- och tappvarmvattensystemen.
 • Vid nybyggnad: gå längre än vad byggreglerna kräver, genom att exempelvis bygga passivhus.
 • Verifiera efter bygget att energianvändningen inte blev högre än planerat. Då kan kunderna också se den goda energiprestandan i byggnadens energideklaration.

Vad du kan göra som hyresgäst i lokaler eller som fastighetsägare

Exempel på vad hyresgäster i lokaler och ägare av lokaler och bostäder kan göra:

 • Titta på energibehovet och energikostnaderna under hela användningstiden vid upphandling av energikrävande utrustning såsom belysning, vitvaror och elektronik.
 • Utbilda driftpersonalen att arbeta med ständiga förbättringar och kontroller, så att systemen fungerar energieffektivt.
 • Anpassa drifttider för belysning och ventilation till det som verkligen behövs.
 • Upphandla energitjänster för att knyta till dig kompetens och få åtgärder genomförda.
 • Tala med hyresvärden om att åtgärderna i energideklarationen bör genomföras.

Vad du kan göra som bor i villa eller lägenhet

Energimyndigheten har Energispartips som hjälper boende i villor och lägenheter att få koll på hemmets energianvändning och ger förslag på åtgärder för att minska den.

Tio enkla och snabba energispartips (Energimyndighetens webbplats)

Vad en kommun kan göra

Exempel på vad kommuner kan göra (utöver sin roll som fastighetsägare):

 • Gör en klimatstrategi och energiplan, alternativt en strategisk miljöbedömning av befintlig energiplan.
 • Utför god tillsyn av byggen – rätt utförda byggnadsarbeten ger mer energieffektiva byggnader.
 • Utöka satsningen på den kommunala energi- och klimatrådgivningen utöver den statliga finansieringen, så att kommunens invånare och företag lättare får veta hur de kan energieffektivisera.
 • Arbeta strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten.
 • Sök goda exempel från Sveriges ekokommuner och Klimatkommunerna.

Vad en länsstyrelse kan göra

Exempel på vad länsstyrelser kan göra:

 • Samverka med kommunerna i energi- och byggfrågor, så att särskilt mindre kommuner blir bättre rustade att klara sitt energi- och klimatarbete.
 • Se på frågor som går tvärs över flera kommuner, som exempelvis bebyggelseplanering och infrastruktur för att åstadkomma en transportsnål bebyggelse.
 • Starta regionala bygga-bo-dialoger, som exempelvis ”Energiintelligent Dalarna” gjort.
 • Var en förebild genom det egna miljöledningssystemet.