Klimatet och energin

Energi används i alla delar av samhället, men framförallt inom industrin, för transporter och för uppvärmning av byggnader och lokaler. Det finns många energislag. Alla påverkar miljön och klimatet, men olika mycket och på olika sätt.

De olika energislagen påverkar miljön och klimatet vid utvinning, omvandling, distribution och användning. Förbränning av olja, kol, torv och naturgas, så kallade fossila bränslen, är den största källan till utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider i Sverige. Utsläppen påverkar klimatet, ger upphov till försurning av skog och mark och orsakar hälsoproblem.

Sveriges elproduktion består till stor del av källor med låga utsläpp av växthusgaser, som vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Den el som produceras i kombinerade el- och fjärrvärmeanläggningar, samt industrin, kommer till största delen från biobränslen. Koldioxidutsläpp från biobränslen förstärker inte växthuseffekten och klimatförändringarna, men biobränslen orsakar utsläpp av kväveoxider och partiklar samt små utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas.

Utsläpp av växthusgaser från el och fjärrvärme

Klicka här för mer detaljer

   Vägen framåt

   För att minska miljöpåverkan från energiförsörjningen behövs många olika åtgärder, till exempel effektivare användning av energi och transporter, ökad andel förnybara energikällor och bättre rening av utsläpp.

   En effektiv energianvändning är viktig även när förnybara energikällor används, eftersom de också påverkar miljön. Ett skifte till biobränslen minskar exempelvis inte utsläppen av luftföroreningar.

   Sverige behöver producera mer el från vindkraft och andra förnybara energikällor. Solenergi står än så länge för en liten del av Sveriges elproduktion, men den blir allt viktigare.

   Naturvårdsverkets roll

   Naturvårdsverket har en central roll i arbetet med att genomföra och utveckla den klimatpolitik som beslutats av riksdag och regering. Naturvårdsverket ansvarar även för ett antal frågor inom energiområdet, till exempel småskalig vedeldning, stora förbränningsanläggningar och kväveoxidavgiften.

   Energifrågan berör många sektorer i samhället och påverkar möjligheten att nå flera av miljömålen. Därför samarbetar Naturvårdsverket med andra berörda myndigheter på området, bland annat Energimyndigheten och Boverket.

   Styrmedel för minskad miljöpåverkan inom energiområdet

   Naturvårdsverket medverkar i utvecklingen av styrmedel och följer upp hur de fungerar. Inom energiområdet arbetar myndigheten bland annat med information, investeringsbidrag, handel med utsläppsrätter samt vägledning, tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöbalken.

   Läs mer om klimat och energi

   Statistik