Skyddsjakt

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎maj‎ ‎2024

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt. Syftet är att förhindra skador på exempelvis boskap eller åkermark. Den som vill ansöka om skyddsjakt ska vända sig till sin länsstyrelse, eller för säl till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt. Vår roll är att vägleda om skyddsjakt och att överpröva vissa beslut från länsstyrelserna som har överklagats. Rätten att besluta om skyddsjakt på stora landlevande rovdjur har delegerats till länsstyrelserna i de län där arten i fråga förekommer. Den som vill ansöka om skyddsjakt på dessa ska vända sig till sin länsstyrelse. Den som vill ansöka om skyddsjakt på säl ska vända sig till Naturvårdsverket. 

Länsstyrelsernas webbplats 

Grunderna för skyddsjakt - så funkar det (pdf 1,2 MB)

Riktlinjer

Besluten om skyddsjakt med stöd av jaktlagstiftningen ska tolkas inom ramen för EU-direktiv på området. Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer som förklarar på vilka grunder ett beslut om skyddsjakt får fattas.

Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt på stora rovdjur, reviderade maj 2024

Riktlinjer för beslut om skyddsjakt, 2012

Vad är skyddsjakt? 

Skyddsjakt är jakt som kan tillåtas för att förhindra skador, till exempel för att hindra gäss från att äta stora mängder säd på åkrar, eller björnar från att slå många renkalvar på våren. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet som kan ge tillstånd i det enskilda fallet. Gällande beslut om skyddsjakt på säl är Naturvårdsverket ansvarig myndighet. Tamdjursägare har också rätt att skydda sina djur på vissa villkor, utan att ett särskilt beslut om skyddsjakt krävs. Det framgår av paragraf 28 i jaktförordningen. Har man använt rätten att skydda sina tamdjur ska detta anmälas till länsstyrelsen. 

Skydda tamdjur mot rovdjursangrepp

Förutsättningar för skyddsjakt 

Enligt jaktförordningen ska tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges: 

 • ett av de fyra skälen nedan ska föreligga, 
 • skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, 
 • det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt 

De fyra skälen är: 

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön. 
 • Av hänsyn till flygsäkerheten. 
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom. 
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur 

Stegvis bedömning av skyddsjakt 

En stegvis bedömning gör det enklare att se om alla förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda. Bedömningen kan till exempel se ut så här: 

 1. Är det sannolikt att en allvarlig skada kommer uppstå eller förvärras under rådande förhållanden? 
  Svar: Nej - ansökan avslås 
  Svar: Ja - till steg 2 
 2. Försvårar skyddsjakten upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde? 
  Svar: Ja - ansökan avslås 
  Svar: Nej - till steg 3 
 3. Finns det en annan lämplig lösning? 
  Svar: Ja - ansökan avslås 
  Svar: Nej - skyddsjakt kan medges