Provledare för jägarexamen

Granskad: ‎den ‎7‎ ‎december‎ ‎2023

Här hittar du som provledare information om hur du registrerar jägarexamensresultat och hur du redovisar provavgifterna till Naturvårdsverket.

Jägarexamen är ofta den första kontakt en blivande jägare har med jakt- och jägarkulturen. Det är du som provledare som ska avgöra om eleven uppnår de krav som ställts så att den nye jägaren senare kan ansöka om innehav för ett eget jaktvapen.

Du ska bedöma alla elever likvärdigt utifrån de föreskrifter som fastställts och den provledarhandbok som utfärdats av Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund. 

Upplever du att du av någon anledning inte kan utföra ditt uppdrag enligt föreskrifterna eller provledarhandboken ska du anmäla det till ditt förbund. Om du uppmärksammar att någon annan provledare inte följer anvisningarna ska även detta snarast meddelas till ditt förbund.

Handbok för provledare vid jägarexamen

Naturvårdsverket vill uppmärksamma er på att informationen kring teoriprovet och dess utförande i dagsläget inte stämmer till vissa delar. Jägarexamens teoriprov avläggs digitalt från och med 1 mars 2021 och denna förändring har inte omhändertagits än i handboken. Vi kommer att uppdatera handboken, men det kommer att ta lite tid.

Registrera resultat

Det är viktigt att resultaten registreras i Jägarregistret så snart som möjligt, och senast 10 dagar, efter genomfört prov. Detta för att den blivande jägaren ska kunna se sina resultat i jägarexamen och ansöka om vapeninnehav hos polisen. Du som provledare får inte under några som helst omständigheter agera utbildare för jägarexamen. När du blivit provledare är det din uppgift i jägarexamen.

Registrering av jägarexamensprov

Som provledare ska du registrera provresultaten från de praktiska delproven som ingår i jägarexamen direkt i Jägarregistret. Du behöver/kan enbart registrera praktiska prov, teoretiska prov skickas in automatiskt när det teoretiska provtillfället avslutas. Inloggning till registreringsfunktionen sker via länken med e-legitimation, exempelvis BankID eller Mobilt BankID, se länk längre ned på sidan. Upplever du problem vid inloggningen i Jägarregistret ska du kontakta ditt jägareförbund, Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas Riksförbund.

Inloggningssida för provledare i jägarregistret

Manual till hur du registrerar jägarexamensprov i jägarregistret (pdf)

När du registrerar proven direkt i Jägarregistret ska du inte skicka in den så kallade "blåkopian" till Naturvårdsverket. Blåkopian kan användas som ett underlag för registrering av provtagarens resultat, och ska sedan förstöras inom en månad.

För dig som provledare är det viktigt att känna till att utländska medborgare som saknar svenskt personnummer först måste registrera sig i Jägarregistret innan de gör jägarexamensproven. Efter att en utländsk medborgare registrerat sig får personen ett så kallat JägarID. Du som provledare behöver veta personens JägarID för att kunna registrera prov som personen har gjort. Du fyller i JägarID istället för personnummer, och kan sedan registrera proven som vanligt.

Här loggar utländska medborgare utan svenskt personnummer in för att få ett JägarID:

Inloggning jägarregistret utländsk jägare

Redovisning av provavgifter

När du som provledare betalar in provavgifterna från jägarexamen till Naturvårdsverket ska du ange provbanans OCR-nummer på betalningen. Betalningen sätter du in på bankgiro 890-4831. Här hittar du information om just din provbanas OCR-nummer.

Betalningsrutiner provavgifter jägarexamen och provbanornas OCR-nummer (pdf)

Avgifter för delprov och moment

Teori

Teoriprov – 500 kr 

Omprov teori – 500 kr

Praktiska delprov

Hagelgevärsprov – 400 kr 

Grundprov kulgevär – 200 kr 

Högviltprov kulgevär – 200 kr 

Omprovsmoment praktiska delprov – 100 kr 

Tilläggsserie 1 – 50 kr 

Tilläggsserie 2 – 50 kr 

Nedan följer länkar till två varianter av blanketter för redovisning. En excelfil som gör beräkningar själv eller en pdf som du skriver ut och fyller i för hand. Dessa kan du använda för den egna redovisningen men de ska inte skickas in till Naturvårdsverket. Du kan också ta ut ett redovisningsunderlag när du är inloggad i Jägarregistret. Detta underlag finns tillgängligt i Jägarregistret, under fliken "Betalningar", efter att du skickat in resultaten.

Blankett för redovisning av provavgift (excel)

Blankett för redovisning av provavgifter (pdf)

Ta del av förberedande information samt logga in i systemet. Läs gärna även den information som ges till provtagare. Provledare bör utföra prov i grupper om cirka 5–20 personer. Det är viktigt att du som provledare har kontroll på vad som sker i rummet och har tid att fullfölja dina uppgifter.

Om fler grupper hålls samma dag ska det pågående provtillfället färdigställas och avslutas. Sedan kan en ny grupp för provtagning starta. Detta gör att provtagarna direkt kan se sina resultat i Jägarregistret. Det underlättar vid de tillfällen provtagare eventuellt vill gå vidare till praktiska prov samma dag. Provet finns endast tillgängligt på svenska.

Provet kommer beröra 16 ämnesområden (pdf 186 kB)

Förberedelser inför prov

 • Instruera alla provtagare att testa den enhet som de tänker använda vid prov. Detta ska göras dagarna innan provet ska avläggas.
 • Be provtagarna ladda hem appen Teoriprov för jägarexamen i App Store eller Google Play.
 • Meddela provtagarna att inga hjälpmedel får användas vid provet, inte ens hörlurar. Detta för att du som provledare enkelt ska kunna se att provet avläggs på korrekt sätt.
 • Provtagare kan komma att vilja koppla upp mot lokalens WiFi. Se till att ha tydliga anvisningar på platsen. Provet kan även avläggas via mobila nätet. Ett prov behöver cirka 80 MB data.
 • Se till att det finns tillräckligt många eluttag i lokalen eller ordna med skarvkontakter. Provtagare kommer vilja kunna ladda sin enhet innan och under pågående prov.
 • Du ska kontrollera att det är rätt person som skriver provet, att avgiften är betald samt att rätt enhet används. Det finns stöd för denna kontroll i provledarappen. Kontrollerna ska alltid utföras innan prov startas.
 • Be provtagarna att stänga alla andra appar på sina enheter. Detta kommer leda till ett smidigare provgenomförande.
 • Provtagare ska ange provbanans namn vid start av provet, det numret känner ofta inte provtagarna till, se till att ha tydliga anvisningar på provplatsen.
 • Om en provtagare saknar en egen enhet, och inte har möjlighet att låna av en bekant, kan du som provledare låna en via ditt förbund. Ta kontakt med ditt förbund i god tid innan provtillfället så postas en enhet till dig.

Under pågående prov

 • Du startar ett nytt prov genom att gå till provsystemet för att starta nytt prov

  Inloggning till provsystemet

 • Provet har formellt startat när provledaren klickat på "Starta prov" för provtillfället i sin app.
 • Det är din uppgift som provledare att se till att provet avläggs på korrekt sätt. En bra placering i lokalen är bakom provtagarna.
 • Under pågående prov ska du följa provtagningen i lokalen men också i provledarapplikationen. Applikationen kan ge dig information om att provtagare lämnat provet eller gör andra aktiviteter vilket kan kräva att du agerar på det.
 • När provtagare skrivit klart och lämnat in sitt prov får de på sin skärm ett preliminärt resultat baserat på antal rätt. Detta resultat ska du som provledare bekräfta. Du kan underkänna ett prov med tillräckligt många rätt om det framkommer att provtagaren fuskat.
 • Du kan tilldela mer tid till, eller pausa ett prov för, enskilda provtagare. Detta ska endast göras i undantagsfall och ska kunna motiveras av dig som provledare.
 • Du kan även avbryta prov för enskild provtagare, till exempel om fusk uppdagas.
 • All aktivitet i både provledarapplikationen och provtagarens app loggas och kan användas för att statistiskt följa upp en provbanas aktivitet.
 • Om en viss provfråga återkommande skapar förvirring bör du som provledare notera frågan och kontakta Naturvårdsverket. I övriga fall är det inte tillåtet att kopiera eller avbilda provfrågor. Provtagare får aldrig kopiera provfrågor.

Instruktionsfilmer för ytterligare information kring provet

Youtube video
Youtube video

Efter provet

Provtagarnas resultat inklusive redovisning per ämnesområde överförs automatiskt direkt till Jägarregistret. Du som provledare ska alltid se till att avsluta varje provtillfälle i provledarapplikationen. Ingen ytterligare registrering av provresultat ska göras vid sidan av det digitala teoriprovet eftersom dubbel betalning genereras då

I provsystemet finner du supportartiklar, FAQ samt användarmanual för provledare och provtagare. Här kan du också mejla support eller starta en chatt.

Provsystemet 

Kontakta supporten via telefon (norska eller engelska) vid problem under ett provtillfälle: 010-698 18 00, menyval 4 (kostnadsfritt).

Supporten är öppen vardagar kl. 9–21 och helger kl. 9–13 och stängd på svenska nationella helgdagar. Se till att planera dina provtillfällen på tider då supporten är tillgänglig.

I Jägarregistret hanterar Naturvårdsverket registreringarna av jaktkort och jägarexamen.

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Naturvårdsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Jaktförordningen (1987:905) för följande ändamål:

 • Föra ett jaktkortsregister i syfte att redovisa vilka personer som betalat viltvårdsavgift.
 • Administrera inbetalning av viltvårdsavgift och tillhandahålla statligt jaktkort.
 • Dokumentera anmälan av licensjakt på rovdjur.
 • Föra ett jägarexamensregister i syfte att redovisa vilka personer som avlagt prov i jägarexamen samt underlätta Polisens handläggning av ansökningar om att inneha skjutvapen och ammunition.
 • Administrera teoriprov för jägarexamen och dokumentera avlagd provavgift.
 • Pröva ansökan om undantag från kravet på jägarexamen.
 • Administrera behörigheter och loggar i jägarregistret och appen för digitalt teoriprov i jägarexamen.

Naturvårdsverket samlar in dina personuppgifter i enlighet med Jaktförordningen (1987:905) för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddförordning. 

Naturvårdsverket behandlar även personuppgifter i enlighet med Vapenförordningen (1996:70) som ett led i sin myndighetsutövning vid prövning av undantag från kravet på jägarexamen enligt artikel 6.1 e dataskydds-förordningen. 

Utöver detta behandlar Naturvårdsverket personuppgifter vid kommunikation, besvarande av frågor samt tilldelade av behörigheter och administration av loggar enligt uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskydds-förordningen.

Slutligen kan personuppgifter i allmänna handlingar behandlas för arkivändamål i enlighet med arkivlagen (1990:782) enligt artikel 89.3 dataskyddsförordningen.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som behandlas är för- och efternamn, antaget födelsedatum alt. personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress, bankuppgifter, kön, kommun (folkbokföring), nationalitet, Jägar-ID, provledarnummer, uppgifter om jägarexamen, diarienummer till ärende i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem samt eventuella personuppgifter som kan förekomma i fritext.

Kategori av mottagare

Naturvårdsverket delar personuppgifter med Jägarförbunden, provledare och Polisen i de fall det är påkallat utifrån tillämplig jaktlagstiftning. Utöver dessa kommer även Naturvårdsverkets leverantörer av IT-drift, IT-förvaltning och -utveckling att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag. 

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte.

Lagringstid

Dina personuppgifter utgör allmänna handlingar och bevaras och gallras därför i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndigheters beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

Handlingar registreras i jaktkortsregistret och jägarexamensregistret samt i vissa fall i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem och bevaras i myndighetens e-arkiv.

Användaruppgifter/kontaktuppgifter för behörighet gallras när uppgifterna inte längre är aktuella eller när de inte längre behövs i verksamheten

E-postmeddelanden raderas vid inaktualitet.

Felaktiga uppgifter gallras när de har ersatts med korrekta uppgifter.