Hindra spridning

Alla kan bidra till att minska spridningen av invasiva främmande arter. Här kan du se i vilka situationer de sprids och vad du som privatperson kan göra för att stoppa spridningen.

Främmande arter, djur och växter, kommer in i landet genom import eller indirekt som fripassagerare i gods och transporter. När de väl kommit hit kan de hamna i naturen på olika sätt. En del av dem blir där invasiva och påverkar vår biologiska mångfald negativt.

Vi som privatpersoner sprider invasiva främmande arter ofta utan att ens veta om det. I en undersökning av allmänheten som gjordes i maj 2020 så svarade 17 procent av de tillfrågade att de under de tre senaste åren gjort något som kan ha orsakat spridning av invasiva arter. Vanligast är att man har slängt växtavfall i naturen (5 procent) och att man tagit med sig växter och frön hem från en utlandsresa (5 procent).

Vi behöver hjälp av dig i kampen mot invasiva arter. Här är några viktiga råd från oss:

Släng inte växtavfall i naturen

avfall-960x540.jpg

Släng aldrig växtavfall i naturen. Växtavfallet kan innehålla invasiva växter som på så vis lätt kan få spridning och tränga undan inhemska vilda växtarter i närområdet. Även om det du slänger är växter som tidigare inte visat tecken på att sprida sig kan de börja göra det när klimatet blir varmare. Det är alltid förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla.

Naturvårdsverket rekommenderar dock att inte sprida några invasiva främmande arter överhuvudtaget. Det finns växter som inte är förbjudna som kan skada den biologiska mångfalden i Sverige, till exempel blomsterlupin, parkslide och vresros.

Oavsett om växtavfallet innehåller invasiva främmande arter eller inte så är det inte tillåtet att slänga växtavfall i till exempel skogen. Det betraktas som nedskräpning (15 kap. 26 § miljöbalken). Växtavfallet behöver inte ställa till med någon skada eller otrevnad för att det ska vara att betrakta som nedskräpning.

Så här kan du göra i stället:

 • Lägg växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar eller -säckar och förslut noga. Om det är små mängder kan du kasta det i hushållsavfallet. Är det mycket avfall är det bra att kolla med din återvinningscentral hur och var du ska lämna det

Släng inte invasiva växter i komposten

kompost-ny-960x540.jpg

Invasiva växtarter hör inte hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan frön och växtdelar får istället hjälp att spridas när du sedan använder kompostjorden. Av samma anledning ska man inte slänga avfall från invasiva växter i återvinningscentralens fraktion för kompost eller växtavfall.

Så här kan du göra i stället:

 • Små mängder kan du lägga i en plastpåse som du försluter och slänger som hushållsavfall.
 • Du kan lägga växtavfall från invasiva växter i en plastsäck med vatten så att de ruttnar.
 • Har du stora mängder avfall från invasiva arter, packa det i plastsäckar som du försluter väl. Kolla med återvinningscentralen var du kan lämna dem för förbränning.

Vägledning om hur du hanterar växtavfallet

Film om hur du hanterar växtavfall från invasiva arter

Transportera inte växtavfall i öppet släp

transport-960x540.jpg

Flera länsstyrelser har berättat för oss att de ser allt fler invasiva arter etablera sig vid vägkanterna och ofta tar de sig vidare till närbelägna naturområden. En orsak är att frön och växtdelar ramlat av släp som fraktar växtavfall till återvinningscentralen. Det är positivt att många bekämpar invasiva växter, men bekämpningen riskerar att bli en spridning om växtavfallet fraktas utan att förslutas i ett öppet släp.

När det gäller de EU-listade främmande arterna så finns förbud mot att sprida dem, men vi rekommenderar att man även ser till att transportera andra invasiva främmande växtarter på ett säkert sätt för att skydda vår viktiga biologiska mångfald.

Så här kan du göra i stället

 • Lägg alltid växtavfall i säckar som du försluter noga innan du transporterar dem.
 • Kör dem till återvinningscentralen för förbränning – kolla först med din återvinningscentral vad som gäller där.

Se till att ditt exotiska husdjur inte hamnar i naturen

exotiskt-djur-960x540.jpg

Exotiska husdjur som vattensköldpaddor, vissa akvariefiskar och till exempel sibiriska ekorrar som släpps ut i naturen kan bli invasiva och tränga undan svenska djurarter. De kan också bära på bakterier och parasiter som inte ska spridas till andra djur. Så släpp aldrig ut husdjur i naturen – det är dessutom förbjudet! Det är även förbjudet att ge bort eller sälja EU-listade invasiva arter.

Så här kan du göra i stället:

 • Om du inte längre vill eller kan ta hand om ett exotiskt husdjur, se till att djuret får ett tryggt hem hos någon annan.
 • Är djuret en invasiv art som är EU-listad, måste du se till att djuret avlivas av en veterinär.
 • Självklart tar du aldrig hem ett exotiskt djur från utlandsresan.
 • Få koll på de EU-listade invasiva främmande djurarterna. I Sverige så är det gulbukig, rödörad och gulörad vattensköldpadda, sibirisk jordekorre och brun majna som förekommer som sällskapsdjur.

Djurarter på EU:s förteckning över invasiva främmande arter (pdf 549 kB)

Vägledning om främmande djur

Håll koll på vilka växter du köper och ger bort

vaxt-960x540.jpg

Om du ska köpa, byta eller ge bort växter se till att det inte är växter som kan ta över och bli invasiva. Det finns invasiva främmande växter som är EU-listade och som man bland annat varken får ha, sälja, byta eller transportera – de är förbjudna helt enkelt. De vanligaste och som du kan stöta på här i Sverige är gul skunkkalla, jättebalsamin och jätteloka. Det är inte troligt att de finns i handeln, men du kanske får en planta av grannen som inte vet bättre.

Sedan finns det många invasiva främmande växtarter som är tillåtna, men som ändå kan bli ett stort problem för oss människor och naturen om de sprids. De vanligaste och besvärligaste är blomsterlupin, parkslide och vresros.

Så här kan du göra i stället:

 • Är du osäker på en växt som du tänkt ge bort eller ta emot, fråga i en trädgårdshandel.
 • Självklart tar du inte med dig vilda växter eller frön från utlandsresan.
 • Få koll på de EU-listade och förbjudna invasiva främmande växterna.

EU-listade och förbjudna invasiva främmande växter (pdf 546 kB)