Handlingsplan mot oavsiktlig spridning av invasiva främmande arter

Även om förbud och regler följs sprids arterna oavsiktligt. För att minska den risken har Sverige tagit fram en handlingsplan mot oavsiktlig spridning.

För att förebygga och åtgärda den oavsiktliga spridningen av arterna på EU:s unionsförteckning ska alla EU:s medlemsstater ta fram en nationell handlingsplan för hur denna spridning ska förhindras.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som är ansvariga nationella myndigheter har tillsammans tagit fram Sveriges första handlingsplan och levererat den till EU. Tillsammans med andra insatser ska handlingsplanens åtgärder minska risken för oavsiktlig spridning av de 49 EU-listade arterna till svensk natur.

Handlingsplan

Handlingsplanen ska revideras minst vart sjätte år. Nästa revidering ska göra senast 2025. Planen kommer också att uppdateras vartefter nya arter läggs till EU-förteckningen. En art ska komma med i handlingsplanen senast tre år från att den listats.

Åtgärderna påbörjades 2019.

Handlingsplan mot spridningsvägar för invasiva främmande arter (pdf 480 kB) 

Invasiva främmande arter på EU-förteckningen (pdf 100 kB) 

Arbetet med invasiva främmande arter i Sverige (LÄNK)

Bedömning av miljöpåverkan

Enligt miljöbalken ska bland annat planer bedömas utifrån om genomförandet av planerna har betydande miljöpåverkan eller ej. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har bedömt att handlingsplanen inte har betydande miljöpåverkan.

Naturvårdsverkets beslut om betydande miljöpåverkan (pdf 110 kB)

Prioriterade spridningsvägar

Handlingsplanen bygger på analyser av vilka vägar som de 49 unionsarterna riskerar att oavsiktligt spridas i Sverige. Sammantaget bedöms 14 av spridningsvägarna som prioriterade:

Analys

Redovisning av analysen "Spridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse" gjord på uppdrag av Naturvårdsverket.

Rapport "Spridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse" Presentation (Centrum för biologisk mångfald, SLU)

Åtgärder för större medvetenhet

För var och en av de prioriterade spridningsvägarna finns i handlingsplanen åtgärder som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska genomföra. De flesta åtgärderna handlar om att skapa större medvetenhet och kunskap hos allmänheten och olika aktörer.

Till exempel trädgårdsnäringen, parkförvaltningar, botaniska trädgårdar, verksamhetsutövare inom bygg och gräv med flera. De behöver information dels om den befintliga regleringen av arter på unionsförteckningen, dels om risker för oavsiktlig spridning och konsekvenser av att invasiva främmande arter sprids.