Gudaträd

Granskad: ‎den ‎14‎ ‎juni‎ ‎2024

Gudaträd (Ailanthus altissima) är ett snabbväxande stort träd från Kina som här förekommer i parker och i andra anlagda områden.

Det sprider sig med kraftiga jordlöpare som potentiellt kan skada infrastruktur och egendom.

gudatrad-960x540.jpg

Status i Sverige

Gudaträd är med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter sedan juli 2019, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. I Sverige förekommer gudaträd sporadiskt, främst som planterade träd i parker, botaniska trädgårdar eller på kyrkogårdar. Arten förekommer i huvudsak i landets sydliga delar där den nyligen har börjat sprida sig med frön. Vid ett varmare klimat riskerar trädet att bli ett allvarligt problem i stora delar av landet.

Rapportera fynd av gudaträd

Om du hittar gudaträd i naturen är det bra om du rapporterar det till Artportalen via 

www.invasivaarter.nu

När du rapporterar behöver du skicka med bilder av fyndet för att underlätta artbestämning.

Hindra spridning av gudaträd i svensk natur

Plantera inte gudaträd och se till att förhindra att de sprids. På grund av att den är EU-listad får man inte sälja, plantera eller låta den växa. Etablerade gudaträd ska tas bort. Särskilt större träd medför en ökad risk för spridning då de får fler blommor och sätter fler frön. Gudaträd sprider sig med kraftiga jordlöpare och har i vissa delar av landet börjat sprida sig med frön. 

Möjliga effekter

Gudaträd har negativa effekter på biologisk mångfald eftersom de bildar täta bestånd som konkurrerar ut annan vegetation, bland annat genom att rötterna avger en vätska som hindrar andra växters tillväxt. Arten kan potentiellt orsaka allergiska reaktioner hos människor vid kontakt med pollen eller blommor. Arten kan även orsaka skador på infrastruktur via dess aggressiva rotsystem. 

Hur kom den hit och hur sprider den sig?

Arten kom till Sverige huvudsaklig genom att den planterades i parker. Den sprider sig framför allt med rotskott, men har i södra Sverige nyligen uppmärksammats kunna sprida sig med frön. Gudaträd kan även potentiellt sprida sig genom att frö följer med i träflis. 

Hur känns den igen?

Gudaträd är snabbväxande stora träd som vanligen blir 6–10 meter höga med parvisa stora blad som kan bli upp till 90 cm långa. Barken har en jämn yta med svaga ljusa ränder. Arten får små gula blommor i sammansatta klasar, i så kallad ”enkel vippa”.  

Hur och var lever den?

Gudaträd förekommer naturligt i nordöstra och centrala Kina i tempererat till subtropiskt klimat. I Sverige finns den främst som planterad i stadsmiljöer. Den är väldigt vanlig i Tyskland och USA där den årligen bekämpas för mångmiljonbelopp. 

Svenska fynd

Arten har observerats i Skåne, Halland, Uppsala samt på Öland och Gotland.