Syrenslide

Syrenslide (Rubrivena (tidigare Koenigia) polystachya) är trots sitt namn inte besläktad med park- eller jätteslide.

Syrenslide är en flerårig ört från Himalaya som kan hittas i Sverige i anslutning till trädgårdar eller parker. 

Syrenslide
Syrenslide kan bilda täta bestånd som tränger undan annan, inhemsk växtlighet.

Status i Sverige

Syrenslide (Rubrivena (tidigare Koenigia) polystachya) förekommer i miljöer där den har spridit sig från trädgårdar eller parker, dock i ganska begränsad omfattning.

Syrenslide är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att ha, importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Arten är etablerad i stora delar av EU.

Förbuden för arten börjar gälla 2 augusti 2022.

Rapportera fynd av syrenslide

Om du hittar syrenslide i naturen är det bra om du rapporterar det till Artportalen via 

www.invasivaarter.nu 

När du rapporterar behöver du skicka med bilder av fyndet för att underlätta artbestämning.

Möjliga effekter

Syrenslide konkurrerar med inhemska arter om utrymme och solljus vilket på sikt kan leda till att inhemska växter och insekter trängs undan. Den bildar täta bestånd som är svåra och dyra att bekämpa.  

Hur kan den komma hit och hur sprider den sig?

Syrenslide har spridit sig utanför sitt naturliga utbredningsområde till följd av att den har använts i trädgårdar och parker.  

Arten kan sprida sig och slå rot sig från väldigt små fragment av stam eller rot. Den tros inte kunna sprida sig med mogna frön i Sverige i dagsläget.  

Hur känns den igen?

Syrenslide är en flerårig ört med stora avlånga blad, ihålig stam och kan bli upp till 2 meter hög. Den får vita eller rosa blommor i knippen. På sätt och vis påminner den om park- och jätteslide men har avlånga och spetsiga blad (cirka 10–20 cm långa).

Hur och var lever den?

Syrenslide trivs i våta miljöer och störda miljöer. I Sverige har den upptäckts i ruderatmarker, det vill säga marker med mänsklig påverkan, till exempel i närhet till trädgårdar eller infrastruktur.