Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) är en flerårig ört som kommer från östra Nordamerika. Växten har odlats som prydnadsväxt och sprids fortfarande från många trädgårdar i Sverige.

kandadensiskt-gullris-960x540.jpg

Status i Sverige

Kanadensiskt gullris är vitt spridd i mellersta och södra Sverige, men den finns också i Jämtland och längs hela östkusten. Växten har odlats som prydnadsväxt och sprids fortfarande från många trädgårdar i Sverige.

Blomningstiden är från september till oktober. Kanadensiskt gullris omfattas inte av någon lagstiftning om invasiva främmande arter, men utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud. 

Frågor i specifika fall?

Naturvårdsverket kan ge generell vägledning och information, men svarar inte på frågor om specifika fall. Vänd dig till din länsstyrelse om du behöver råd för en specifik situation där du bor.

Rapportera fynd av kanadensiskt gullris

Om du hittar kanadensiskt gullris i naturen är det bra om du rapporterar det till Artportalen via

invasivaarter.nu 

När du rapporterar behöver du skicka med bilder av fyndet för att underlätta artbestämning.

Möjliga effekter

Kanadensiskt gullris kan bli upp till två meter hög och har en stor spridningsförmåga. Arten har en tendens att invadera och sprida ut sig på öppna sandrika och näringsfattiga torrängar, stäppmiljöer och ruderatmarker, där inhemska lågvuxna och konkurrenssvaga växter annars skulle växa.

Dessa typer av växter har redan minskat mycket de senaste 100 åren beroende på förändringar av markanvändningen, vilket gör att hotet från kanadensiskt gullris blir allvarligt.

Hur kom den hit och hur sprids den?

Kanadensiskt gullris sprids främst med frön, men små fragment av jordstammen kan också slå rot. Jordmassor från platser där arten vuxit är därför också en spridningskälla. Eftersom jordstammen eller rötter kan följa med upp när man slår av växten kan maskiner som används vid slåtter också vara en spridningskälla, även om man inte slår när växten är i frö.

Hindra spridning av kanadensiskt gullris i svensk natur

Det är mycket viktigt att växten inte får möjlighet att sätta frön som kan spridas till omgivningen. Varje planta kan ge upphov till flera tusen frön per år och dessa sprids effektivt med vinden. 

Människor sprider kanadensiskt gullris på olika sätt:

  • Med slåtteraggregat, larvband, skopor mm.
  • När man flyttar på jord som innehåller frön eller rötter.
  • Dumpning av trädgårdsavfall.

För myndigheter och andra aktörer som i större omfattning bekämpar invasiva främmande växter finns en metodkatalog som beskriver vilka metoder som finns och deras för- och nackdelar. 

Metodkatalog för bekämpning av invasiva växtarter

Hur känns den igen?

Arten blir ca 50–200 cm hög och kännetecknas av de otaliga, små och gula blomkorgarna som sitter på grenar i toppen på växten. Bladen sitter direkt på stammen och är långsmala, sågtandade och cirka 20 cm långa. Det är vanligt att arten snabbt bildar stora bestånd där den etablerats.

Kanadensiskt gullris är inte lika välkänd som många andra av de besvärligaste invasiva växtarterna och kan blandas ihop med höstgullris, som också är en trädgårdsväxt, samt den lite lägre och inhemska arten gullris.

Hur och var lever den?

Kanadensiskt gullris kan växa på många olika sorters marker och klarar av olika nivåer av näring och fuktighet. Detta gör att den kan växa i allt från fuktiga strandskogar till torra sandytor. Den är dock vanligast i vägkanter, på banvallar, övergivna fält och i andra miljöer som är tydligt påverkade av människan.